nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystówUwagi i propozycje zgłoszone do projektu w trakcie uzgodnień zewnętrznych

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 6 stycznia 2005 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 5 lutego 2005 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
m.adamowska@mz.gov.pl

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia ...............................2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów


Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2326) w § 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) udział w posiedzeniu oddziału stowarzyszenia działającego jako „kolegium specjalistów” albo „lekarskie towarzystwo naukowe”, zwane dalej „towarzystwem naukowym”;”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji – zdrowie, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz.1439).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 691 i Nr 152, poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 90 poz. 845 oraz z 2004 r. Nr 92 , poz. 882 i poz. 885 i Nr 173, poz.1808.
Uzasadnienie


Art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 21, poz. 204; Nr 76, poz. 691; Nr 152, poz. 1266; Nr 153, poz. 1271) stanowi delegację dla Ministra Zdrowia do wydania rozporządzenia w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Zmiana zapisu pkt 5 w § 3 rozporządzenia umożliwi Polskiemu Towarzystwu Lekarskiemu (PTL) organizację rozmaitych form doskonalenia zawodowego lekarzy. PTL w wielu regionach kraju jest jedynym aktywnie działającym stowarzyszeniem zrzeszającym lekarzy, silnie zaangażowanym w działalność edukacyjną. Obecny zapis eliminował szkolenia organizowane przez PTL z systemu doskonalenia zawodowego lekarzy.
OCENA SKUTKÓW REGULACJI


1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny.
Rozporządzenie umożliwi Polskiemu Towarzystwu Lekarskiemu organizację szkoleń wchodzących w skład systemu doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

2. Wpływ przedmiotowej regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego.
Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa.

3. Wpływ przedmiotowej regulacji na rynek pracy.
Wejście w życie przedmiotowej regulacji nie ma wpływu na rynek pracy.

4. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.
Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego wpływu na konkurencyjność gospodarki.

5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.
Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego wpływu na sytuację i rozwój regionów.

6. Konsultacje społeczne.
Projekt rozporządzenia przewidziany jest do konsultacji z samorządem lekarskim (Naczelną Izbą Lekarską), związkami zawodowymi zrzeszającymi lekarzy oraz polskim Towarzystwem Lekarskim.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-01-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5899 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.