nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 17 stycznia 2005 r.


1. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów w dniu 18 stycznia 2005 r.
- przedstawili Członkowie Kierownictwa.

2. Informacja o stanie realizacji prac w Informacja o stanie realizacji prac w zakresie wydawania zaległych aktów wykonawczych zamieszczonych w Części A i B
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.
Zobowiązano Pana Zbigniewa Podrazę Sekretarza Stanu do wzmocnienia nadzoru nad właściwymi Departamentami w celu przyspieszenia prac w zakresie wydania zaległych aktów wykonawczych.

3. Harmonogram prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

4. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Europejski Rady Ministrów,
termin realizacji: 18 -01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

5. Projekt ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 19 -01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne

- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektów po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 17 -01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie odbycia praktyki przez technika farmaceutycznego
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 21-01-2005 r.,
termin realizacji: 17 -01-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 24 -01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach oraz limitu cen dla napraw ortopedycznych.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki

- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.
przyjęcie tekstu projektów i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 18 -01-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

9. Informacja o stanie prac w zakresie transpozycji dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego ( z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prekursorów narkotyków)
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-01-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2083 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.