nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

PROJEKT USTAWY o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu w trakcie uzgodnień zewnętrznych

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 31 stycznia 2005 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 14 lutego 2005 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
j.czerbniak@mz.gov.pl


Projekt
USTAWA
z dnia .............. 2005r.
o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”


Art. 1.

1. Ustanawia się program wieloletni „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, zwany dalej „Programem”.
2. Program jest programem wieloletnim w rozumieniu art. 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.1)) i będzie realizowany w latach 2006 – 2015.

Art. 2.

Celem Programu jest:
1) zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory;
2) osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów;
3) osiągnięcie średnich europejskich wskaźników skuteczności leczenia;
4) stworzenie warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej postępu wiedzy o przyczynach i mechanizmach rozwoju nowotworów złośliwych;
5) utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności zwalczania nowotworów w skali kraju i poszczególnych regionach kraju.

Art. 3.

W ramach Programu podejmuje się działania dotyczące w szczególności:
1) rozwoju profilaktyki pierwotnej nowotworów złośliwych, w tym zwłaszcza zależnych od palenia tytoniu i niewłaściwego żywienia;
2) wdrożenia populacyjnych programów wczesnego wykrywania, a w szczególności raka szyjki macicy, piersi i jelita grubego;
3) zwiększenia dostępności do metod wczesnego rozpoznawania oraz poprawy jakości diagnostyki i terapii nowotworów;
4) standaryzacji procedur leczenia napromienianiem;
5) uzupełnienia oraz wymiany wyeksploatowanych urządzeń do radioterapii i diagnostyki nowotworów;
6) upowszechnienia metod leczenia skojarzonego;
7) rozwoju i upowszechniania współczesnych metod rehabilitacji chorych oraz opieki paliatywnej w onkologii;
8) rozwoju i upowszechnienia nauczania onkologii w kształceniu przed i podyplomowym lekarzy, pielęgniarek i przedstawicieli innych zawodów medycznych;
9) utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów i poprawy jakości danych o stopniu zaawansowania nowotworów.

Art. 4.

Program jest wykonywany i finansowany przez ministra właściwego do spraw zdrowia, który:
1) koordynuje współpracę pomiędzy wszystkimi podmiotami realizującymi poszczególne działania wynikające z Programu;
2) dokonuje wyboru realizatorów działań wynikających z Programu;
3) kontroluje jakość świadczeń finansowanych w ramach Programu;
4) opracowuje projekt harmonogramu zadań wykonywanych w ramach Programu na kolejny rok budżetowy oraz kierunki realizacji Programu na następne dwa lata;
5) opracowuje roczne sprawozdania z realizacji Programu;
6) zapewnia obsługę administracyjną realizacji Programu.

Art. 5.

1. Minister właściwy do spraw zdrowia przedstawia Radzie Ministrów projekt harmonogramu zadań wykonywanych w ramach Programu na kolejny rok budżetowy oraz kierunki realizacji Programu na następne dwa lata, a także roczne sprawozdanie z realizacji Programu.
2. Rada Ministrów przyjmuje harmonogram zadań wykonywanych w ramach Programu na kolejny rok budżetowy oraz kierunki realizacji Programu na następne dwa lata.

Art. 6.

1. Tworzy się Radę do Spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych, zwaną dalej „Radą”, jako organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw zdrowia, w sprawach dotyczących Programu.
2. W skład Rady wchodzą:
1) przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia jako Przewodniczący;
2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
3) przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia;
4) pięciu przedstawicieli nauki i praktyki z dziedziny onkologii.

3. Do zadań Rady należy:
1) proponowanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu w kolejnych trzech latach;
2) coroczna analiza realizacji Programu;
3) opiniowanie projektu harmonogramu i sprawozdania, o których mowa w art. 4 pkt 5 i 6;
4) opracowanie zakresu działań niezbędnych do realizacji Programu;
5) opiniowanie projektów rozwiązań związanych z realizacją Programu;
6) opiniowanie działań podejmowanych przez realizatorów działań wynikających z Programu;
7) opiniowanie dokumentacji dotyczącej wymagań związanych z konkursami ofert.

4. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu pracy zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
5. Koszty funkcjonowania Rady będą finansowane z budżetu państwa w części dotyczącej ministra właściwego do spraw Zdrowia.

Art. 7.

1. Program jest finansowany z budżetu państwa w łącznej wysokości 3.000.000 tys. zł. oraz ze środków pozabudżetowych.
2. Planowane nakłady z budżetu państwa na realizację działań przewidzianych w ramach Programu nie mogą być, w poszczególnych latach mniejsze niż 200.000 tys zł.

Art. 8.

1. Realizatorami działań wynikających z Programu mogą być wszystkie podmioty prawa funkcjonujące w systemie ochrony zdrowia.
2. Wyboru realizatorów działań wynikających z Programu, finansowanych z budżetu państwa, dokonuje się w trybie konkursu ofert przeprowadzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. O przeprowadzeniu konkursu ofert, o którym mowa w ust. 2, minister do spraw zdrowia ogłasza w swojej siedzibie i na swojej stronie internetowej, co najmniej 30 dni przed wyznaczonym upływem terminu składania ofert.
4. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 3, określa się w szczególności:
1) przedmiot konkursu ofert;
2) wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji działań wynikających z Programu;
3) termin i miejsce składania ofert.

5. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do trybu przeprowadzenia konkursu ofert i zawarcia umów o realizację programu stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące przetargu.
6. Do wyboru realizatora działań wynikających z Programu nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.

Art. 9.

Minister właściwy do spraw zdrowia przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego roczne sprawozdanie z realizacji Programu za rok poprzedni, harmonogram zadań wykonywanych w ramach Programu na kolejny rok budżetowy oraz kierunki realizacji Programu na następne dwa lata.

Art. 10.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.Uzasadnienie


Obserwowane w Polsce trendy zachorowalności wskazują na stały wzrost zachorowań na choroby nowotworowe. Od szeregu lat liczba tych zachorowań – obecnie około 120 tys. – wzrasta szybciej niż liczba ludności. Aktualnie choroby te są przyczyną około 40% zgonów wśród kobiet i około 30% zgonów wśród mężczyzn w wieku 45-64 lata. Odsetek bezobjawowych przeżyć 5-letnich wynosi zaledwie około 30%.
Zmiany w strukturze ludności, polegające na zwiększeniu liczebności grup wiekowych, w których zachorowalność jest szczególnie wysoka (6,5%ludności w wieku 65 lat i więcej w 1963r., 11,3% w 1996r., 12,4% w 2001r. oraz prognozy na lata 2010 i 2020 odpowiednio 14% i 19%) uprawniają do stwierdzenia, że liczba zachorowań na nowotwory w okresie najbliższych dziesięciu lat będzie wzrastać.

Szybki wzrost zachorowań na nowotwory oraz niezadowalające wyniki leczenia wymagają pilnego podjęcia skoordynowanych działań o charakterze ogólnokrajowym. Doświadczenia innych krajów, a także polskie – uzyskane w okresie realizacji Rządowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 1976 - 1990 – dowodzą, że skuteczność działań można osiągnąć wyłącznie, zapewniając im odpowiednie gwarancje prawne oraz stabilne i wieloletnie źródła finansowania. Gwarancje takie może zapewnić akt prawy rangi ustawy, określającej zakres niezbędnych działań, źródła finansowania, sposób realizacji zadań oraz monitorowania ich skuteczności.

Aktualny stan wiedzy medycznej oraz doświadczenia z wcześniej realizowanych programów - o dość wąskim zakresie – pozwalają na postawienie tezy, że skoordynowany program, obejmujący profilaktykę, wczesne rozpoznawanie oraz poprawę skuteczności i dostępności leczenia mogą doprowadzić do stopniowego ograniczenia zachorowań na nowotwory, jak również do znacznego wzrostu odsetka wyleczonych.

Ustanowienie programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” ma na celu:
- zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory, zwłaszcza u osób młodych i w wieku średnim,
- osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów w tym poprzez wdrożenie populacyjnych programów badań przesiewowych i zapewnienie ich jakości,
- osiągnięcie średnich europejskich wskaźników skuteczności leczenia przez zwiększenie dostępności do skutecznych metod leczenia, zwłaszcza skojarzonego oraz szersze wdrożenie systemu rehabilitacji wyleczonych i kwalifikowanej opieki nad chorymi na nowotwory zaawansowane,
- stworzenie warunków do wykorzystania dla potrzeb praktyki onkologicznej postępu wiedzy o przyczynach i mechanizmach rozwoju nowotworów złośliwych,
- stworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności zwalczania nowotworów w skali kraju i poszczególnych regionach kraju.

Zapobieganie chorobom nowotworowym wymaga w szczególności:
- prognozowania zagrożeń chorobą nowotworową,
- propagowania stylu życia zmniejszającego ryzyko zachorowania,
- eliminacji sprzyjających zachorowaniu warunków pracy oraz degradacji środowiska,
- upowszechnienia badań profilaktycznych.

Zwiększenie dostępności i poprawa skuteczności leczenia chorób nowotworowych wymaga zwłaszcza:
- wdrożenia programów kształcenia przed i po dyplomie lekarzy a zwłaszcza głównych specjalistów, a w tym rodzinnych zgodnie ze współczesnymi standardami,
- zapewnienia warunków do rozwoju sieci specjalistycznych ośrodków onkologicznych, w tym przez zapewnienie standardów ich wyposażenia w sprzęt diagnostyczny, leczniczy i rehabilitacyjny,
- stałego monitorowania skuteczności Programu.

Przewiduje się finansowanie Programu ze środków budżetowych i pozabudżetowych, przy czym w okresie obowiązywania Programu (2006-2015) finansowanie z budżetu państwa nie powinno być mniejsze niż 200 mln zł/rok.
Program będzie realizowany przez Ministra Zdrowia. Przy Ministrze Zdrowia zostanie powołana Rada do Spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych, której zadaniem będzie przede wszystkim proponowanie merytorycznych rozwiązań dotyczących realizacji celów Programu. W skład Rady będą wchodzić specjaliści zarówno od spraw onkologii jak i systemu finansowego w sektorze ochrony zdrowia.
Funkcjonowanie Rady będzie finansowane w ramach realizacji Programu. Po zakończeniu realizacji Programu Rada zostanie rozwiązana.
Minister właściwy do spraw zdrowia będzie przedstawiał Radzie Ministrów projekt harmonogramu zadań wykonywanych w ramach Programu na kolejny rok budżetowy oraz kierunki realizacji Programu na następne dwa lata, a także roczne sprawozdanie z realizacji Programu.
Projekt ten Rada Ministrów będzie przyjmować w drodze uchwały.
Program będzie realizowany przez realizatorów wybieranych w drodze postępowania konkursowego przez Ministra Zdrowia.
Z uwagi na to, że pełna realizacja tego Programu jest jednym z najważniejszych działań społecznych, jakie powinny być zrealizowane, przewiduje się, że Minister Zdrowia będzie przekazywał, do dnia 30 czerwca każdego roku, roczne sprawozdanie z realizacji Programu za rok poprzedni oraz przyjęty przez Radę Ministrów harmonogram zadań wykonywanych w ramach Programu na kolejny rok budżetowy oraz kierunki realizacji Programu na następne dwa lata. Takie rozwiązanie pozwoli na przeprowadzenie dodatkowej publicznej debaty w tym zakresie.
Przewiduje się wejście w życie ustawy po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, przy czym realizacja Programu rozpocznie się od dnia 1 stycznia 2006 r. Wcześniejsze wejście w życie ustawy pozwoli na podjęcie działań związanych z organizacją Rady i przygotowaniem harmonogramu prac na rok 2006 r.
Projekt ustawy nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.
Ocena Skutków Regulacji


1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja.
Ustawa obejmuje zakresem regulacji podmioty, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie onkologii oraz wszystkie osoby, które będą mogły korzystać z rozwiązań wprowadzonych Programem.

2. Konsultacje społeczne:
Równolegle do uzgodnień międzyresortowych, projektowana regulacja zostanie skonsultowana z następującymi podmiotami:
1. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia,
2. Naczelna Rada Lekarska,
3. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
4. Konfederacja Pracodawców Polskich,
5. Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej,
6. Związek Pracodawców Służby Zdrowia,
7. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia,
8. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
9. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy,
10. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych,
11. Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii,
12. Związek Zawodowy Chirurgów Polskich,
13. Związek Zawodowy Farmaceutów,
14. Konsultanci Krajowi,
15. Polskie Towarzystwo Lekarskie,
16. Polskie Towarzystwo Szpitalnictwa,
17. Federacja Polskich Towarzystw Onkologicznych,
18. Towarzystwo Chirurgów Polskich,
19. Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce,
20. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych;
21. Sekretariat Ochrony Zdrowia KK - NSZZ „Solidarność”,
22. Konwent Marszałków RP,
23. Federacja Związków Gmin i Powiatów RP,
24. Unia Metropolii Polskich,
25. Unia Miasteczek Polskich,
26. Związek Powiatów Polskich,
27. Federacja Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii,
28. Stowarzyszenie "Gladiator",
29. Stowarzyszenie "Różowa Wstążeczka",
30. Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią,
31. Koalicja na Rzecz Pacjentów „mam prawo do zdrowia”,
32. Federacja Konsumentów.

a ponadto zostanie zamieszczona na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia. Wynik konsultacji zostanie omówiony w niniejszej Ocenie po ich zakończeniu.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.
Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych jest programem o charakterze interwencyjnym. Oznacza to, że środki finansowe przeznaczone na jego realizację z budżetu państwa będą stanowić dodatkowe żródło finansowania zadań, finansowanych dotychczas ze środków Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (KBN) oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Koszty realizacji dziesięcioletniego Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych planowane są na 3 mld złotych. Skutki finansowe, uwzględniajace podział na poszczególne lata i zadania, przedstawione są w poniższym zestawieniu tabelarycznym ( załącznik Nr 1). Dla osiagnięcia celów programu, roczne wydatki z budżetu państwa nie mogą być niższe niż 200 mln zł.
Nakłady inwestycyjne, przeznaczone na realizację programu, będą stanowiły wsparcie dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

4. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.
Wejście w życie ustawy nie ma bezpośredniego wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.
Wejście w życie ustawy ma istotny wpływ na poprawę dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii we wszystkich regionach Polski oraz jakości życia chorych.

6. Wpływ na rynek pracy.
Projektowane regulacje nie będą miały wpływu na rynek pracy.

7. Wpływ na zdrowie społeczeństwa.
Realizacja programu poprzez kompleksowe działania, uwzględniające postęp wiedzy medycznej, powinna doprowadzić do zmniejszenia zachorowalności na nowotwory o około 10% oraz do poprawy skuteczności leczenia chorób nowotworowych w Polsce do poziomu osiąganego krajach Zachodniej i Północnej Europy, czyli ok. 40% wyleczeń 5-letnich u mężczyzn i ok. 50% wyleczeń u kobiet.

Projektowane regulacje umożliwią intensyfikację działań w zakresie profilaktyki nowotworów, w tym zwłaszcza ograniczenie palenia tytoniu i kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych. Systematyczne działania profilaktyczne, o odpowiedniej jakości, przyczynią się do zmniejszenia ryzyka zachorowania na nowotwory. Upowszechnienie i zachowanie ciągłości populacyjnych programów wczesnego rozpoznawania nowotworów i wykrywania stanów przedrakowych – zwłaszcza piersi, szyjki macicy, jelita grubego oraz gruczołu krokowego – zapewni zwiększenie odsetka wcześnie rozpoznawanych nowotworów, a tym samym większą skuteczność leczenia.Załączniki do dokumentu : skutki_finansowe.pdf zalozenia_ustawy_o_npzchn.pdfWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-01-31
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5521 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.