nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu ponoszenia i regulowania opłat za świadczenia zdrowotne udzielane żołnierzom wojsk obcych i ich personelowi cywilnemuZestawienie uwag i propozycji zgłoszonych do projektu w trakcie uzgodnień zewnętrznych

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 3 lutego 2005 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 11 lutego 2005 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
m.saliszewski@mz.gov.pl


PROJEKTROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia ......................... 2005 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu ponoszenia i regulowania opłat za świadczenia zdrowotne udzielane żołnierzom wojsk obcych i ich personelowi cywilnemu


Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania przez to terytorium (Dz. U. Nr 93, poz. 1063, z 2003 r. Nr 60, poz. 536 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 172, poz. 1805) zarządza się, co następuje:

§ 1.


Rozporządzenie określa:
1) sposób obliczania kosztów udzielanych świadczeń zdrowotnych;
2) tryb zaliczkowego pokrywania kosztów, w przypadkach wymagających znacznego zaangażowania środków finansowych;
3) sposób przekazywania opłat za świadczenia zdrowotne i refundowania kosztów przez wojska obce.

§ 2.

1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o świadczeniach zdrowotnych, należy przez to rozumieć świadczenia zdrowotne określone w art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)), z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Do świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1, zalicza się także medyczne działania ratownicze w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 113, poz. 1207, Nr 154, poz. 1801, z 2002 r. Nr 241, poz. 2073, z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 124, poz. 1152).

§ 3.

1. Opłatę za udzielone świadczenie zdrowotne ustala się na podstawie kosztu własnego sprzedaży świadczenia zdrowotnego, na który składa się suma jednostkowych kosztów własnych sprzedaży wszystkich nośników kosztów, zużytych podczas udzielania świadczenia zdrowotnego.
2. Do ustalania opłat, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 62 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.
3. Świadczenia zdrowotne, o których mowa w § 2, udzielane przez zakład opieki zdrowotnej, zwany dalej „zakładem”, finansowane są przez Ministra Obrony Narodowej, na podstawie faktury i miesięcznego zestawienia, zawierającego w szczególności:
1) liczbę, rodzaj oraz datę udzielonych świadczeń zdrowotnych;
2) opłatę jednostkową za każdego rodzaju świadczenie zdrowotne, ustaloną zgodnie z ust. 2.
4. Zakład, wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 3, przesyła jednostce organizacyjnej wskazanej przez Ministra Obrony Narodowej szczegółowy opis zastosowanego leczenia pacjenta.

§ 4.

1. W przypadkach świadczeń zdrowotnych wymagających znacznego zaangażowania środków finansowych – kierownik zakładu może wystąpić, przed zakończeniem leczenia pacjenta, do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o zaliczkowe pokrycie kosztów danego rodzaju świadczenia, ustalonych według kosztów własnych, w wysokości nie przekraczającej 50% całkowitych kosztów leczenia, wraz z uzasadnieniem.
2. Minister Obrony Narodowej po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, przekazuje przyznaną kwotę, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku, na konto zakładu, o którym mowa w § 3 ust. 3.
3. Kwota, o której mowa w ust. 2, zostaje uwzględniona w końcowym rachunku wystawionym przez kierownika zakładu.

§ 5.

1. Opłaty za świadczenia zdrowotne udzielone żołnierzom wojsk obcych i ich personelowi cywilnemu – Minister Obrony Narodowej przekazuje na konto właściwego zakładu w terminie do 30 dni od daty otrzymania dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3 i 4.
2. Refundowanie kosztów świadczeń zdrowotnych przez wojska obce następuje według zasad określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a właściwym organem państwa wysyłającego albo organem organizacji międzynarodowej, pod którego dowództwem wojska te pozostają.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIAW porozumieniu:
Minister Obrony Narodowej


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935 oraz z 2000 r. Nr 3, poz. 28 i Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135.
UZASADNIENIERozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu ponoszenia i regulowania opłat za świadczenia zdrowotne udzielane żołnierzom wojsk obcych i ich personelowi cywilnemu jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. Nr 93, poz. 1063).

Projekt rozporządzenia określa sposób obliczania kosztów udzielanych świadczeń zdrowotnych żołnierzom wojsk obcych i ich personelowi cywilnemu, odwołując się do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 164, poz. 1194) - wydane na podstawie art. 62 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, zwracając uwagę na fakt, że obliczenia kosztów należy dokonywać według stawek takich samych jak dla osób nie posiadających uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Należy podkreślić, że świadczenia zdrowotne udzielane żołnierzom wojsk obcych i ich personelowi cywilnemu nie są finansowane ze środków publicznych, a całkowity koszt świadczeń zdrowotnych refundowany jest przez właściwy organ państwa wysyłającego albo organ organizacji międzynarodowej, pod którego dowództwem wojska te pozostają.

Ponadto, reguluje tryb zaliczkowego pokrywania kosztów leczenia, w uzasadnionych przypadkach wymagających znacznego zaangażowania środków finansowych, co daje kierownikowi zakładu możliwość wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem, przed zakończeniem leczenia pacjenta, o uzyskanie określonych środków finansowych, które zostaną rozliczone w końcowym rachunku na podstawie poniesionych przez zakład kosztów własnych. Wskazuje jednocześnie sposób przekazywania przez Ministra Obrony Narodowej środków finansowych za świadczenia zdrowotne oraz określa formę refundowania przez wojska obce kosztów za świadczenia zdrowotne poniesione przez Ministra Obrony Narodowej.
Ocena skutków regulacji


1. Skutki finansowe proponowanych zmian
Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa, ponieważ koszty za świadczenia zdrowotne pokrywane będą w całości przez państwa wysyłające albo organ organizacji międzynarodowej, pod którego dowództwem wojska te pozostają, zgodnie z § 5 ust. 2.

2. Wpływ na rynek pracy
Projektowana regulacja nie ma wpływu na rynek pracy, nie odnosi się wprost do problematyki zatrudnienia, rynku pracy, pracodawców, pracowników, związków zawodowych itd.

3. Wpływ na konkurencyjność gospodarki
Przedmiotowy projekt nie powinien oddziaływać negatywnie na segmenty rynku i zakłócać , w jakikolwiek sposób, mechanizmy konkurencji, bowiem jego przedmiotu nie stanowią kwestie z tym związane.

4. Wpływ na sytuację i rozwój regionalny
Nie przewiduje się możliwości negatywnego oddziaływania rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny państwa, ponieważ zawiera ono przepisy o charakterze powszechnym. Wobec powyższego podział terytorialny kraju, sytuacja i rozwój regionalny nie jest uzależniony od przedmiotowego rozporządzenia.

5. Ocena skutków prawnych
Podstawowym założeniem rozporządzenia jest ustalenie, adekwatnej do wymagań ustawy, podstawy prawnej regulującej kwestie szczegółowych warunków i trybu ponoszenia
i regulowania opłat za świadczenia zdrowotne udzielane żołnierzom wojsk obcych i ich personelowi cywilnemu. Jest ono również spójne z innymi aktami w tej dziedzinie.

6. Zakres konsultacji społecznych
Z uwagi na fakt, że projektowane rozporządzenie wpływa na sytuację publicznych zakładów opieki zdrowotnej, będzie ono przedmiotem konsultacji społecznych z następującymi podmiotami:
1) Narodowy Fundusz Zdrowia;
2) Naczelna Izba Lekarska;
3) Wojskowa Izba Lekarska;
4) Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych;
5) Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych;
6) Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy.

Projektowany akt prawny nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-02-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4689 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.