nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 14 marca 2005 r.1. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów w dniu 15 marca 2005 r.
- przedstawili Członkowie Kierownictwa.

2. Projekt ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 16 -03-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

3. Informacja na temat wprowadzenia w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135)
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu informacji po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie pod obrady Rady Ministrów,
termin realizacji: 14 -03-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 14-03-2005 r. do godz.. 16.00,
termin realizacji: 14 -03-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 15 -03-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu ponoszenia i regulowania opłat za świadczenia zdrowotne udzielane żołnierzom wojsk obcych i ich personelowi cywilnemu
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 15-03-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 14-03-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 15-03-2005 r. do godz.. 16.00,
termin realizacji: 14 -03-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym pracę lub zatrudnionym na tych stanowiskach
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
wyjaśnienie z Rządowym Centrum Legislacji kwestii formalno-prawnych,
przygotowanie merytorycznego uzasadnienia zmian,
termin realizacji: 15 -03-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

9. Wniosek o ratyfikację Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 14-03-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

10. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (w porozumieniu z Ministrem Zdrowia)
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do podpisu Ministrowi Zdrowia „w porozumieniu”,
termin realizacji: 15 -03-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

11. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Zespołu do spraw opracowania programu polityki zdrowotnej, dotyczącego prewencji i leczenia cukrzycy
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 16 -03-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

12. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw strategii rozwiązywania problemów alkoholowych
- przedstawił Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 16 -03-2005 r.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia

13. Informacja na temat zespołów powołanych zarządzeniami Ministra Zdrowia
- przedstawił Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia

14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

15. Informacja o stanie realizacji prac w zakresie wydawania zaległych aktów wykonawczych zamieszczonych w Części A i B
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

16. Sprawy różne:
Informacja Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie finansowania ze środków publicznych procedury zapłodnienie pozaustrojowe
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
powołanie Zespołu do spraw opracowania standardów postępowania (na podstawie art. 9 ust.3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej),
termin realizacji: 25 -03-2005 r.
przygotowanie pisma w tej sprawie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
termin realizacji: 15 -03-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
we współpracy z Departamentem Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu we współpracy
z Panem Januszem Opolskim Podsekretarzem Stanu

Omówienie Harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów Komitetu Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia
(w dniach od 14-03-2004 r. do dnia 18-03-2005 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister ZdrowiaWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-03-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2217 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.