nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 29 kwietnia 2005 r.


1. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów w dniu 04 maja 2005 r.
- przedstawili Członkowie Kierownictwa.

2. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 29 kwietnia 2005 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
po otrzymaniu pełnych danych z Narodowego Funduszu Zdrowia skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z uwzględnieniem trzech wariantów wskaźników migracji lub ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu

4. Projekt wkładu legislacyjnego Ministra Zdrowia do projektu tzw. ustawy horyzontalnej
- przedstawili Członkowie Kierownictwa.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu w zakresie zawartości merytorycznej,
ujednolicenie dokumentu zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji oraz ustalenie z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej zasad dalszego procedowania w zakresie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych,
termin realizacji: 16 -05-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Prawny w porozumieniu z Departamentem
Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
i właściwymi komórkami organizacyjnymi
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


5. Informacja w sprawie projektu rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów leczniczych stosowanych w pediatrii
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

6. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin w paszach - w porozumieniu z Ministrem Środowiska i Ministrem Zdrowia
- przedstawił Pan Seweryn Jurgielaniec Zastępca Głównego Inspektora
Sanitarnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 29 -04-2005 r.

Odpowiedzialny: Głównego Inspektorat Sanitarny we współpracy
z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny


7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji dotyczących uzasadnienia,
przedłożenie do akceptacji Ministrowi Zdrowia,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 04-05-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

8. Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych 2005 „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe” – Moduł 1 i Moduł 2
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie programu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia
– w porozumieniu z Ministrem Kultury, Ministrem Zdrowia i Ministrem Infrastruktury
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 29 -04-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

10. Sprawy różne
• Zobowiązano Pana Wojciecha Kutyłę Dyrektora Generalnego do opracowania wytycznych dotyczących kierowania dokumentów do konsultacji społecznych.


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister ZdrowiaWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-04-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2168 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.