nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 30 maja 2005 r.


1. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów w dniu 31 maja 2005 r.
- przedstawili Członkowie Kierownictwa.

2. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 31 maja 2005 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

3. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia
( w dniach od 30-05-2005 r. do dnia 03-06-2005 r. )
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu czynników chorobotwórczych, którymi zakażenie wyklucza wykonywanie prac, przy wykonywaniu których możliwe jest przeniesienie zakażenia na inne osoby
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 03-06-2005 r.,
termin realizacji: 31-05-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 08-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


5. Informacja dotycząca zmiany stanowiska Rządu do projektu dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2003/88/WE w sprawie pewnych aspektów organizacji czasu pracy
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

6. Projekt Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2004
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 31-05-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


7. Projekt programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w 2005 roku (wraz z informacją o wysokości środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań)
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu i zamieszczenie na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia,
termin realizacji: 31-05-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie organizacji systemu łączności na potrzeby systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 03-06-2005 r.,
termin realizacji: 31-05-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 08-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 30 -05-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 10 -06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


10. Projekt ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
- przedstawił Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 03-06-2005 r.,
termin realizacji: 06-06-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 08-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny


11. Uchwała Nr 1 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe” oraz załącznik do tejże uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe”
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
zatwierdzenie zmian w Statucie zawartych w załączniku do uchwały nr 1 Rady Społecznej SP ZOZ „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe” § 1 pkt. 4 i pkt.6 i zobowiązano Radę Społeczną do przedstawienia szczegółowego uzasadnienia do pozostałych zmian w Statucie.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli we współpracy z Departamentem Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu we współpracy z Panem Januszem Opolskim Podsekretarzem Stanu


12. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 31-05-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz StanuOpracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Z upoważnienia
Ministra Zdrowia
Sekretarz Stanu

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-05-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2177 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.