nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 10 czerwca 2005 r.


1. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów w dniu 14 czerwca 2005 r.
- przedstawili Członkowie Kierownictwa.

2. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 10 czerwca 2005 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

3. Wstępny projekt budżetu na 2006 r. w zakresie zadań rzeczowych
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie wstępnego projektu budżetu po uwzględnieniu uwag i przekazanie do Ministra Finansów,
termin realizacji: 10-06-2005 r.
kontynuację dyskusji w zakresie dotyczącym inwestycji wieloletnich: „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego – Prokocim” oraz „Modernizacja i rozbudowa Bloku Operacyjnego SPCSK AM w Warszawie”,
termin realizacji: 13-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 10-06-2005 r.,
termin realizacji: 10-06-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 13-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja niezbędna do oceny produktu biobójczego
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag dotyczących Oceny Skutków Regulacji i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 13-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w roku 2006
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 14-06-2005 r.,
termin realizacji: 10-06-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 15-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych elementów planów działań ratowniczych
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 14-06-2005 r.,
termin realizacji: 10-06-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 15-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów medycznych procedur ratowniczych
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 14-06-2005 r.,
termin realizacji: 10-06-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 15-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia wykazu produktów leczniczych i wyrobów medycznych nabywanych przez zakłady lecznictwa zamkniętego po cenach urzędowych hurtowych oraz wykazu cen urzędowych hurtowych tych produktów leczniczych i wyrobów medycznych
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji w celu przedstawienia ostatecznych wniosków,
termin realizacji: 15-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


10. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia czynności kontrolnych
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
powiadomienie Prezesa Rady Ministrów o zamiarze powołania Zespołu,
termin realizacji: 10-03-2005 r.
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


11. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
- przedstawił Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 10-06-2005 r.,
termin realizacji: 10 -03-2005 r.
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny


12. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Konsultantów Społecznych przy Ministrze Zdrowia
- przedstawił Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 10-06-2005 r.,
termin realizacji: 10-06-2005 r.
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny


13. Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych 2005 r. – projekt programu „Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci”
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie programu do realizacji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


14. Projekt listu intencyjnego o współpracy między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Zdrowia Republiki Litewskiej
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji i skierowanie do Ministra Spraw Zagranicznych,
termin realizacji: 13-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


15. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych 2005 r. – Zadanie „Populacyjny program wykrywania raka piersi metodą mammografii przesiewowej w Polsce
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie programu do realizacji po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


16. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych 2005 r. – Zadanie "Ogólnopolski program populacyjnej, aktywnej profilaktyki raka szyjki macicy"
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie programu do realizacji po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-06-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2128 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.