nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 15 czerwca 2005 r.


1. Omówienie porządku obrad Komitetu Rady Ministrów w dniu 16 czerwca 2005 r.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
wstępne przyjęcie tekstu projektu,
przygotowanie zestawienia nieuwzględnionych wniosków z ostatniego etapu konsultacji i przedłożenie Ministrowi Zdrowia do akceptacji,
skierowanie projektu do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 17-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


3. Projekt Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS na lata 2004-2006 za rok 2004
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji i skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 16-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 16-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
zaniechanie dalszych prac do czasu przygotowania projektu kompleksowej zmiany obejmującej m. in. zasady odpłatności w tym za szkła okularowe.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


6. Wykaz upoważnień ustawowych dla Ministra Zdrowia do wydania aktów wykonawczych niezrealizowanych wg Harmonogramu prac na okres od maja do sierpnia 2005 roku
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.

7. Informacja dotycząca nieruchomości użytkowanych przez Zespół Publicznych Zakładów Neuropsychiatrycznej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu koło Warszawy
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.

Ustalono:
przyjęcie propozycji w sprawie dalszego prowadzenia sprawy przez Sąd Administracyjny.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


8. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie likwidacji Zarządu Inwestycji Centralnych Ministerstwa Zdrowia
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych i Zarządu Inwestycji Centralnych Ministerstwa Zdrowia z terminem zgłaszania uwag do dnia 17-06-2005 r.
termin realizacji: 15-06-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 22-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


9. Projekt ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
- przedstawił Pan Marek Ludwik Grabowski Zastępca Głównego Inspektora
Sanitarnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 16-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny


10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji zawodowych dyspozytora medycznego i lekarza koordynatora medycznego, trybu pełnienia przez nich funkcji oraz odpłatności z tego tytułu
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 16-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu medycznych działań ratowniczych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 22-06-2005 r.
termin realizacji: 15-06-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 24 -06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań sanitarnych i technicznych, jakie muszą spełniać specjalistyczne środki transportu sanitarnego
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 22-06-2005 r.
termin realizacji: 15-06-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 24 -06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


13. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania programu polityki zdrowotnej, dotyczącego prewencji i leczenia cukrzycy
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


14. Zestawienie wybranych na 2005 rok realizatorów programu zdrowotnego pt. „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005”
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie wybranych na 2005 rok realizatorów programu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


15. Sprawy różne:

Ustalono:
przygotowanie informacji dotyczącej realizacji umów na świadczenia wysokospecjalistyczne,
termin realizacji: 30-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


Ustalono:
przygotowanie informacji na temat wniosków dotyczących programu restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
termin realizacji: 30-06-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-06-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2046 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.