nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia wykazu produktów leczniczych i wyrobów medycznych nabywanych przez zakłady lecznictwa zamkniętego po cenach urzędowych hurtowych
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 lipca 2005 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 4 sierpnia 2005 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
s.Schubert@mz.gov.plProjekt z dnia 19 lipca 05 r.ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia ………… 2005 r.
w sprawie ustalenia wykazu produktów leczniczych i wyrobów medycznych nabywanych przez zakłady lecznictwa zamkniętego po cenach urzędowych hurtowych


Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, nabywanych po cenach urzędowych hurtowych bezpośrednio od wytwórcy lub bezpośrednio z hurtowni farmaceutycznej przez zakłady lecznictwa zamkniętego, w celu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2 .

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302 oraz z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 210, poz. 2135.
UZASADNIENIE


Rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302 oraz z 2004r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135), zwanej dalej " ustawą o cenach".

Projekt rozporządzenia ustala wykaz produktów leczniczych i wyrobów medycznych nabywanych bezpośrednio od wytwórcy lub bezpośrednio z hurtowni farmaceutycznej przez zakłady lecznictwa zamkniętego, w celu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, uwzględniając w szczególności istotny udział kosztów danego produktu leczniczego lub wyrobu medycznego w kosztach świadczeń opieki zdrowotnej.

W I etapie ustalono wykaz obejmujący leki i ich odpowiedniki, których wartościowy udział w rynku szpitalnym przekracza 1%, z wyłączeniem płynów infuzyjnych i kontrastów.

W wykazie znalazły się produkty lecznicze i wyroby medyczne, które stanowią istotny udział w kosztach świadczeń opieki zdrowotnej. Projekt rozporządzenia obejmuje 118 preparatów, które zawierają 14 substancji czynnych, co stanowi ok. 20% obrotu rynku szpitalnego w Polsce.

Rozporządzenie ustalające wykaz przedmiotowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz rozporządzenie ustalające na nie ceny urzędowe hurtowe są ze sobą nierozerwalnie związane dlatego też ze względu na materię obu delegacji, ich wzajemną zależność i ekonomikę prace nad obydwoma aktami prawnymi toczą się jednocześnie.

Jest to też wskazane ze względu na praktyczne stosowanie obu wykazów wspólnie w przyszłości.

Informacje niezbędne do sporządzenia przedmiotowego wykazu zostały zaczerpnięte z zakładów lecznictwa zamkniętego.
OCENA SKUTKÓW REGULACJI


1. Podmioty na które oddziałuje regulacja
Projekt rozporządzenia dotyczy w równej mierze środowiska pacjentów, lekarzy, aptekarzy, wytwórców i importerów leków.

2. Wpływ na ochronę zdrowia i zmniejszenie ryzyka chorób
Opracowanie przedmiotowego rozporządzenia sprzyja działaniom podejmowanym przez Ministra Zdrowia zmierzającym do zagwarantowania równego dostępu do leków (wytwarzanych przez różnych wytwórców) niezbędnych w terapii różnych chorób.

3. Konsultacje społeczne
W procesie konsultacji uwzględnione zostaną: Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Izba Aptekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Sprzętu Medycznego „POLFARMED”, Izba Gospodarcza „Farmacja Polska", Izba Gospodarcza „Apteka Polska", Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Stowarzyszenie Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych w Polsce, Stowarzyszenie Techników Farmaceutycznych RP, Polskie Stowarzyszenie Producentów Leków bez Recepty PASMI, Polskie Stowarzyszenie Zagranicznych Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych, Unia Farmaceutów Właścicieli Aptek, Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce.

4. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu oraz sektor finansów publicznych
Przedmiotowa regulacja nie wpłynie na dochody i wydatki budżetu państwa, jednakże wpłynie na gospodarkę finansową zakładów lecznictwa zamkniętego. Obniżenie maksymalnego pułapu cen może spowodować racjonalizację wydatków w lecznictwie zamkniętym.

5. Wpływ regulacji na rynek pracy
Projekt nie będzie miał wpływu na rynek pracy.

6. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzna i zewnętrzna gospodarki
Przedmiotowy projekt wpływa na zwiększenie konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej gospodarki poprzez obniżanie cen przez producentów leków.

7. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.

8. Zgodność z prawem Unii Europejskiej.
Projekt nie jest objęty zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej.Załączniki do dokumentu : zal_pr_rozp_mz_wykaz_21072005.pdfWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-07-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4462 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.