nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia wykazu cen urzędowych hurtowych na produkty lecznicze i wyroby medyczne nabywane przez zakłady lecznictwa zamkniętego
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 lipca 2005 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 4 sierpnia 2005 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
s.Schubert@mz.gov.plProjekt z dnia 19 lipca 05 r.ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia ………… 2005 r.
w sprawie ustalenia wykazu cen urzędowych hurtowych
na produkty lecznicze i wyroby medyczne nabywane
przez zakłady lecznictwa zamkniętego


Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz cen urzędowych hurtowych na produkty lecznicze i wyroby medyczne nabywane bezpośrednio od wytwórcy lub bezpośrednio z hurtowni farmaceutycznej przez zakłady lecznictwa zamkniętego lub bezpośrednio z hurtowni farmaceutycznej, mając na względzie równoważenie interesów konsumentów i przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem i obrotem tymi środkami i materiałami oraz biorąc pod uwagę możliwości płatnicze Narodowego Funduszu Zdrowia Wykaz cen stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2 .

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIAW POROZUMIENIU:
MINISTER FINANSÓW


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302 oraz z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 210, poz. 2135.UZASADNIENIE


Rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302 oraz z 2004r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135), zwanej dalej " ustawą o cenach".

Projekt rozporządzenia ustala wykaz cen urzędowych hurtowych na produkty lecznicze i wyroby medyczne, nabywane bezpośrednio od wytwórcy lub bezpośrednio z hurtowni farmaceutycznej przez zakłady lecznictwa zamkniętego.

Przy wyliczeniu proponowanych cen urzędowych oparto się na kryteriach wskazanych w art. 7 ust. 3 ustawy o cenach, tj.:
1) poziom cen w krajach o zbliżonej wysokości dochodu narodowego na jednego mieszkańca,
2) konkurencyjność cenową,
3) wielkość realizowanych dostaw w okresie poprzedzającym złożenie wniosku lub informacji i deklarowanych w okresie późniejszym,
4) koszty produkcji,
5) udowodnioną skuteczność leku,
6) marżę hurtową liczoną przez przedsiębiorcę prowadzącego obrót hurtowy,
- biorąc pod uwagę równoważenie interesów konsumentów i przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, oraz uwzględniając możliwości płatnicze Narodowego Funduszu Zdrowia.

Informacje niezbędne do przeprowadzenia tej analizy dostarczyli przedsiębiorcy zajmujący się wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, którzy na wniosek Ministra właściwego do spraw zdrowia przedkładali informacje niezbędne do ustalenia cen urzędowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych przez siebie wytwarzanych bądź sprowadzanych z zagranicy.
Propozycje cenowe oparte były również na następujących danych:
Dane o cenach leków z przetargów rozstrzygniętych w szpitalach (grupa nielosowa, niereprezentatywna),
Dane o cenach leków w hurtowniach (oferta katalogowa),
Dane o cenach leków w krajach europejskich,
Dane o cenach leków, po których odbywał się obrót w Polsce w 2003 i 2004 uzyskane od podmiotów odpowiedzialnych,
Dane o cenach leków, po których odbywał się obrót w krajach europejskich, w 2004 uzyskane od podmiotów odpowiedzialnych.

Rozporządzenie ustalające wykaz produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz rozporządzenie ustalające na nie ceny urzędowe hurtowe są ze sobą nierozerwalnie związane dlatego też ze względu na materię obu delegacji, ich wzajemną zależność i ekonomikę prace nad obydwoma aktami prawnymi toczą się jednocześnie.
Jest to też wskazane ze względu na praktyczne stosowanie obu wykazów wspólnie w przyszłości.
OCENA SKUTKÓW REGULACJI


1. Podmioty na które oddziałuje regulacja
Projekt rozporządzenia dotyczy w równej mierze środowiska pacjentów, lekarzy, aptekarzy, wytwórców i importerów leków.

2. Wpływ na ochronę zdrowia i zmniejszenie ryzyka chorób
Opracowanie przedmiotowego rozporządzenia sprzyja działaniom podejmowanym przez Ministra Zdrowia zmierzającym do zagwarantowania równego dostępu do leków (wytwarzanych przez różnych wytwórców) niezbędnych w terapii różnych chorób.

3. Konsultacje społeczne
W procesie konsultacji uwzględnione zostaną: Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Izba Aptekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Sprzętu Medycznego „POLFARMED”, Izba Gospodarcza „Farmacja Polska", Izba Gospodarcza „Apteka Polska", Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Stowarzyszenie Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych w Polsce, Stowarzyszenie Techników Farmaceutycznych RP, Polskie Stowarzyszenie Producentów Leków bez Recepty PASMI, Polskie Stowarzyszenie Zagranicznych Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych, Unia Farmaceutów Właścicieli Aptek, Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce.

4. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu oraz sektor finansów publicznych
Przedmiotowa regulacja nie wpłynie na dochody i wydatki budżetu państwa, jednakże wpłynie na gospodarkę finansową zakładów lecznictwa zamkniętego. Obniżenie maksymalnego pułapu cen może spowodować racjonalizację wydatków w lecznictwie zamkniętym.

5. Wpływ regulacji na rynek pracy
Projekt nie będzie miał wpływu na rynek pracy.

6. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzna i zewnętrzna gospodarki
Przedmiotowy projekt wpływa na zwiększenie konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej gospodarki poprzez obniżanie cen przez producentów leków.

7. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.

8. Zgodność z prawem Unii Europejskiej.
Projekt nie jest objęty zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej.Załączniki do dokumentu : zal_pr_rozp_mz_wyk_21072005.pdfWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-07-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5013 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.