nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 17 sierpnia 2005 r.


1. Omówienie porządku obrad Komitetu Rady Ministrów w dniu 18 sierpnia 2005 r.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną oraz podejrzenia lub stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej oraz sposobu ich przekazywania.
- przedstawił Pan Seweryn Jurgelaniec Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 18-08-2005 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny


3. Informacja dotycząca trudności w realizacji środka zabezpieczającego w warunkach podstawowego, wzmocnionego i maksymalnego zabezpieczenia.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przekazanie do Ministra Finansów wystąpienia o zwiększenie środków finansowych na program – Psychiatryczna Opieka Zdrowotna,
przekazanie projektu zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających, w części dotyczącej zabezpieczenia podstawowego,
przygotowanie pozostałych wniosków po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


4. Informacja na temat zjawiska migracji personelu medycznego i kierunków działań ograniczających możliwe zagrożenia.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji do 26-08-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


5. Projekt Sprawozdania z realizacji w 2004 r. Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce.
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do akceptacji przez Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-08-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2375 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.