nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 24 sierpnia 2005 r.


1. Omówienie porządku obrad Komitetu Rady Ministrów w dniu 25 sierpnia 2005 r.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

2. Propozycje podziału środków przeznaczonych na dotacje na podstawie art. 40 i 41 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przepracowanie tekstu notatki wprowadzającej z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 24-08-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


4. Notatka w sprawie postępowania z wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia Ministra Zdrowia z 18 marca 1948 r. o przyjęciu uzdrowiska Rabka Zdrój.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
utrzymanie w mocy decyzji Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu

5. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 25-08-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.


6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni.
- przedstawił Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 26.08.2005 r.,
termin realizacji: 24 -08-2005 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny.
Nadzoruje: Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny


7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu i sposobu przekazywania preparatów służących przeprowadzaniu obowiązkowych szczepień ochronnych.
- przedstawił Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 26.08.2005 r.,
termin realizacji: 24-08-2005 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny.
Nadzoruje: Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny


8. Informacja w sprawie uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek i położnych, przebiegu negocjacji przedakcesyjnych w powyższej sprawie oraz konsultacji technicznych z Komisją Europejską mających na celu zmianę zasad uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek i położnych.
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 26.08.2005 r.,
termin realizacji: 24 -08-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


9. Założenia zmian w systemie refundacji leków.
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie na posiedzenie Komitetu Rady Ministrów,
termin realizacji: 26-08-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


10. Informacja dotycząca dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w 2004.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu informacji i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 26.08.2005 r.,
w przypadku braku uwag wynikających z uzgodnień, przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 24-08-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-08-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2284 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.