nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 9 września 2005 r.


1. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 9 września 2005 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

2. Projekt ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
- przedstawił Pan Seweryn Jurgielaniec Zastępca Głównego Inspektora
Sanitarnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 12-09-2005 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny


3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni
- przedstawił Pan Seweryn Jurgielaniec Zastępca Głównego Inspektora
Sanitarnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 12-09-2005 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny


4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami
- przedstawił Pan Seweryn Jurgielaniec Zastępca Głównego Inspektora
Sanitarnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 12 -09-2005 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny


5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie metod przeprowadzania badań właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów chemicznych
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 12-09-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


6. Projekt decyzji Ministra Zdrowia w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia Ministra Zdrowia i Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 września 1968 roku stwierdzającego przyjęcie na własność Państwa niektórych składników majątkowych pozostających w faktycznym władaniu Przedsiębiorstwa Państwowego „Uzdrowisko Szczawnica” w Szczawnicy, w części dotyczącej przejęcia na własność Państwa parceli 1 lat. 651 zabudowanej budynkiem pod nazwą „Pod Batorym” i parceli 1 kat. 8549/2 objętych 1wh 3319 księgi gruntowej byłej gminy katastralnej Szczawnica w Szczawnicy
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 12-09-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Biuro Akredytacji
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości w medycznych laboratoriach diagnostycznych i mikrobiologicznych
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Biuro Akredytacji
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


10. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 12 -09-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


11. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia ortopedycznego w Poznaniu
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 12-09-2005 r.
termin realizacji: 09 -09-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 14-09-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


12. Informacja o stanie realizacji w zakresie wydawania zaległych aktów wykonawczych zamieszczonych w części A, B, i C
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego

13. Projekt założeń zmian do ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu tekstu założeń po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


14. Propozycja wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o uchylenie obowiązku nałożonego na Ministra Zdrowia w pkt. 3,6 w "Planie najważniejszych zadań Rządu w okresie maj 2005 r. - wrzesień 2005 r. "
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu wystąpienia.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


15. Sprawy różne:
Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu przedstawił zgodnie z ustaleniami Kierownictwa harmonogram prac związanych z przygotowaniem planu Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2006.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-09-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2928 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.