nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia



Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 19 września 2005 r.



1. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów w dniu 20 września 2005 r.
- przedstawili Członkowie Kierownictwa.

2. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 20 września 2005 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

3. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Centrum Medycznemu w Polanicy Zdroju
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.
termin realizacji: 21-09-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


4. Projekt rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 20 -09-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


5. Projekt odpowiedzi na pisma Dyrektora Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych PZU Życie S.A. w sprawie możliwości kontraktowania przez zakłady ubezpieczeń świadczeń zdrowotnych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.



Ustalono:
opracowanie nowej wersji tekstu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji i przedstawienie Ministrowi Zdrowia do akceptacji.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


6. Projekt sprawozdania Rady Ministrów z wykonywania w roku 2004 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o skutkach jej stosowania
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
przedłożenie ostatecznego tekstu projektu do akceptacji Podsekretarzowi Stanu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.


7. Program polityki zdrowotnej pn: „Zapobieganie występowaniu wcześniactwa i małej urodzeniowej masy ciała oraz ich negatywnych skutków zdrowotnych”
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie programu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


8. Projekt „ Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006-2009”
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 26-09-2005 r.,
termin realizacji: 19 -09-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 28-09-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


9. Propozycja wkładu Ministerstwa Zdrowia do projektu ustawy - Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych dotyczącego zmiany ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie proponowanych zmian i skierowanie do Ministerstwa Środowiska.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania standardów jakości w medycznych laboratoriach diagnostycznych i mikrobiologicznych
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 20-09-2005 r.

Odpowiedzialny: Biuro Akredytacji
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 20-09-2005 r.

Odpowiedzialny: Biuro Akredytacji
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.


Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne.
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektów po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 20-09-2005 r.
Pan Piotr Błaszczyk Przewodniczący Zespołu do Spraw Gospodarki Lekami zwróci się do Narodowego Funduszu Zdrowia o opinię - czy plan finansowy na rok 2006 pozwala na rozszerzenie wykazu leków refundowanych o kolejne nowe cząsteczki,
rozpatrzenie przez Zespół do Spraw Gospodarki Lekami wszystkich oczekujących wniosków dotąd nie rozpatrywanych przez Zespół,
termin realizacji: 31-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


13. Harmonogram prac związanych z realizacją Ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010”(Dz. U. Nr 122, poz. 1022)
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie harmonogramu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej we współpracy
z Departamentem Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje : Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w latach 2006-2010
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 22-09-2005 r.
termin realizacji: 19 -09-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu




Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia






Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-09-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2284 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.