nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 26 września 2005 r.1. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów w dniu 27 września 2005 r.
- przedstawili Członkowie Kierownictwa.

2. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 27 września 2005 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

3. Projekt wniosku Grupy Ekspertów dotyczący wzbogacania mąki kwasem foliowym w sposób zorganizowany w skali całego kraju
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przedłożenie propozycji dalszych działań dotyczących projektu wniosku,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 30-09-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udziale świadczeń opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 28-09-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


5. Projekt informacji o dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w 2004 r.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
termin realizacji: 27-09-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.
Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji.
termin realizacji: 27-09-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


7. Projekt odpowiedzi w sprawie pisma Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorczości i Przemysłu Komisji Europejskiej Pana Horsa Reichenbacha w sprawie produktów medycznych dopuszczonych do obrotu w Polsce przed 1 maja 2004 r.
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu odpowiedzi po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie pod obrady Komitetu Europejskiego Rady Ministrów,
termin realizacji: 27-09-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


8. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu9. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa podlaskiego
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 29-09-2005 r.,
termin realizacji: 26-09-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 03-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


10. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa śląskiego
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 29-09-2005 r.,
termin realizacji: 26-09-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 03-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


11. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 29-09-2005 r.,
termin realizacji: 26-09-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 03-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


12. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 29-09-2005 r.,
termin realizacji: 26-09-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 03-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


13. Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- przedstawił Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji.
termin realizacji: 27-09-2005 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny


14. Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego na temat szczepień przeciwko grypie
- przedstawił Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie informacji,
przedstawienie wniosków Krajowemu Komitetowi do Spraw Pandemii Grypy.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny


15. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności
- przedstawił Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 27 -09-2005 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny


16. Wykaz upoważnień ustawowych dla Ministra Zdrowia do wydania aktów wykonawczych wg Harmonogramu prac na okres od maja do sierpnia 2005 roku oraz wykaz upoważnień ustawowych do wydania aktów wykonawczych przez Ministra Zdrowia, wynikających z ustaw uchwalonych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji
- referowała Pani Maria Łaniewska Zastępca Dyrektora Departamentu.
Prawnego

Ustalono:
omówienie harmonogramu wydania aktów wykonawczych,
udział w obradach Kierownictwa Dyrektorów właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia,
termin realizacji: 28 -09-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Prawny z właściwymi merytorycznie
Departamentami
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


17. Propozycja zmiany przeznaczenia środków finansowych na realizację inwestycji wieloletniej pn. „Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” w 2005 r.
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie propozycji zmiany przeznaczenia środków,
wystąpienie do Ministra Finansów,
termin realizacji: 26-09-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.


18. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego trybu podziału środków na centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych
– przygotowane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
- przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 28-09-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz StanuOpracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-09-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2638 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.