nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 4 października 2005 r.


1. Omówienie porządku obrad Rady Ministrów w dniu 5 października 2005 r.
- przedstawili Członkowie Kierownictwa.

2. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 4 października 2005 r. - przedstawił Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu.

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania i procedur medycznych dotyczących leczenia niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie projektu programu w oparciu o projekt rozporządzenia,
termin realizacji: 06-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


4. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej – w porozumieniu z Ministrem Zdrowia
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


5. Projekt rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo – w porozumieniu z Ministrem Zdrowia
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
nie zgłaszanie uwag do projektu rozporządzenia,
termin realizacji: 04-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzorcowego statutu uzdrowiska i obszaru ochrony uzdrowiskowej
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 07-10-2005 r.,
termin realizacji: 04-10-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 10-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


7. Projekt odpowiedzi na pismo Ministra Finansów w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu odpowiedzi po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 05-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


9. Projekt podziału nierozdysponowanych środków finansowych, zarezerwowanych w budżecie Ministra Zdrowia w roku 2005 na realizację „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie uprawnia dawcę krwi do tytułów i odznak honorowych
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 05-10-2005 r.,
termin realizacji: 04-10-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 06-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 05-10-2005 r.
termin realizacji: 04-10-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 06-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


12. Raport „Agencja Technologii Medycznych – koncepcja”
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie raportu.

Odpowiedzialny: Biuro Akredytacji
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


13. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa podlaskiego
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


14. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


15. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa śląskiego
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


16. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


17. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 07-10-2005 r.
termin realizacji: 04-10-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 10-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


18. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa wielkopolskiego
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 07-10-2005 r.
termin realizacji: 04-10-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 10-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


19. Sposób realizacji projektu pn. „Stworzenie systemu zarządzania listami oczekujących na świadczenia zdrowotne w Polsce”, w ramach realizacji Programu Środki Przejściowe 2004 (ang. Transition Facility)
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie po uwzględnieniu uwag przyjęcie zgłoszonych w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 06 -10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


20. Wykaz upoważnień ustawowych do wydania aktów wykonawczych przez Ministra Zdrowia, wynikających z ustaw uchwalonych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie zmian w harmonogramie zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
wzmożenie osobistego nadzoru przez Pana Zbigniewa Podrazę Sekretarza Stanu nad przygotowywaniem aktów wykonawczych do ustaw uchwalonych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji

Odpowiedzialny: Departament Prawny we współpracy z właściwymi merytorycznie Departamentami
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


21. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów medycznych procedur ratowniczych
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 07-10-2005 r.
termin realizacji: 04-10-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 10-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


22. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań sanitarnych i technicznych, jakie muszą spełniać specjalistyczne środki transportu sanitarnego
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 07-10-2005 r.
termin realizacji: 04-10-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 10-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


23. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich, wzorów wniosków o wpis do rejestru i wzorów zaświadczenia o wpisie do rejestru oraz sposobu prowadzenia rejestru
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 07-10-2005 r.
termin realizacji: 04-10-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 10-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.


24. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych, wzorów wniosków o wpis do rejestru i wzorów zaświadczenia o wpisie do rejestru oraz sposobu prowadzenia rejestrów
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 07-10-2005 r.
termin realizacji: 04-10-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 10-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.


25. Projekt informacji na temat zjawiska migracji personelu medycznego i kierunków działań ograniczających możliwe zagrożenia”
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 07-10-2005 r.,
termin realizacji: 04-10-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 10-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.


26. Projekt „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006-2009 Polgraft”
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz StanuOpracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-10-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2340 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.