nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 6 października 2005 r.


1. Omówienie porządku obrad Komitetu Rady Ministrów w dniu 6 października 2005 r.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

2. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 7 października 2005 r.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

3. „Zadłużenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej”
- referowała Pani Elżbieta Jazgarska Dyrektor Departamentu Budżetu,
Finansów i Inwestycji.

Ustalono:
przyjęcie informacji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji.
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu finansowania kosztów szczegółowej identyfikacji zakaźnych czynników chorobotwórczych, sposobu dokumentowania przeprowadzonych badań oraz terminów rozliczeń
- referowała Pani Elżbieta Jazgarska Dyrektor Departamentu Budżetu,
Finansów i Inwestycji.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 7-10-2005 r.,
termin realizacji: 06-10-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 10-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia trybu składania ofert, kryteriów ich oceny oraz terminów postępowania konkursowego w sprawie wyboru programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 7-10-2005 r.,
termin realizacji: 06-10-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 10-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


7. Projekt wniosku Grupy Ekspertów w sprawie wzbogacania mąki kwasem foliowym
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu wniosku po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


8. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Centrum Medycznemu w Polanicy Zdroju
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


9. Statut Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie przyjęty przez Radę Naukową Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w dniu 16 września 2005 r.
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
zatwierdzenie statutu.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


10. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 10 -10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


11. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 7-10-2005 r.,
termin realizacji: 06-10-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 10-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


12. Założenia zmian do ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 10-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie uprawnia dawcę krwi do tytułów i odznak honorowych
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 07-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 07-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


15. Informacja o projekcie pn. „Stworzenie systemu zarządzania listami oczekujących na świadczenia zdrowotne w Polsce”, w ramach realizacji Programu Środki Przejściowe 2004 (ang. Transition Facility)
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

16. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie, przerób, stosowanie do badań oraz pozwolenia na przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotową dostawę środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1, a także zmianę tych zezwoleń lub pozwoleń
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 7-10-2005 r.,
termin realizacji: 06-10-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 10-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


17. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym pracę lub zatrudnionych na tych stanowiskach
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 06-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


18. Informacja dotycząca realizacji programów polityki zdrowotnej w 2005 roku - stan na dzień 29-09-2005 r.
Informacja dotycząca realizacji Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003 -2005 "POLKARD 2003-2005".

- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

19. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 07-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


20. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej
- referował Pan Piotr Kulpa Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia
Zdrowotnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 06-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister ZdrowiaWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-10-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2495 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.