nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie uprawnia dawcę krwi do tytułów i odznak honorowych
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 października 2005 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 14 października 2005 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
m.niklewicz@mz.gov.pl


Projekt z dnia 29.09.2005 r.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia ……………….2005r.
w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie uprawnia dawcę krwi do tytułów i odznak honorowych


Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Równoważnymi ilościami składników krwi, odpowiadającymi objętościom oddanej krwi, uprawniającym do tytułu "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi", są:
1) dla kobiety - co najmniej 15 litrów osocza, co odpowiada 6 donacjom krwinek płytkowych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego;
2) dla mężczyzny - co najmniej 20 litrów osocza, co odpowiada 9 donacjom krwinek płytkowych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego.


§ 2.

Równoważnymi ilościami składników krwi, odpowiadającymi objętości oddanej krwi przez zasłużonego honorowego dawcę krwi, dającej podstawę do nadania odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu", są:
1) dla kobiety - co najmniej 50 litrów osocza, co odpowiada 21 donacjom krwinek płytkowych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego;
2) dla mężczyzny - co najmniej 60 litrów osocza, co odpowiada 24 donacjom krwinek płytkowych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego.


§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działań Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215.UZASADNIENIE


Projektowane rozporządzenie wynika z konieczności ponownego wydania rozporządzenia w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie uprawnia dawcę krwi do tytułów i odznak honorowych (na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy o publicznej służbie krwi) w związku z ustawą z dnia 26 listopada 2003r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 223, poz. 2215), która zastąpiła w upoważnieniu do wydania przedmiotowego aktu prawnego wyrazy „Minister Zdrowia i Opieki Społecznej” jako organu upoważnionego do wydania rozporządzenia na wyrazy „minister właściwy do spraw zdrowia”.

W pozostałym zakresie projekt nie wprowadza zmian w stosunku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 1998r. w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie uprawnia dawcę krwi do tytułów i odznak honorowych.OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

Przedmiotowy projekt rozporządzenia należy zaliczyć do regulacji, dla których w sferze kosztów i wydatków należy zastosować minimalny zakres OSR wykorzystujący do oceny skutków analizę opisową (jakościową).

1.Podmioty, na które oddziałuje regulacja.
Regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa utworzone przez Ministra Obrony Narodowej, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Instytut Hematologii i Transfuzjologii oraz krwiodawcy.

2. Wpływ rozporządzenia na dochody i wydatki budżetu oraz sektora finansów publicznych.
Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa.

3. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.

4. Konsultacje społeczne.
Projekt będzie konsultowany w szczególności z: Instytutem Hematologii i Transfuzjologii, Zarządem Głównym Polskiego Czerwonego Krzyża, Naczelną Radą Lekarską, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Krajową Radą Diagnostów Laboratoryjnych, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy, Federacją Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, Europejską Fundacją Honorowego Dawcy Krwi, Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi, Federacją Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, Konfederacją Pracodawców Polskich, Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych, Stowarzyszeniem Menedżerów Opieki Zdrowotnej, Związkiem Pracodawców Niepublicznej Opieki Zdrowotnej, Ogólnopolskim Związkiem Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej, Mazowieckim Związkiem Pracodawców Samodzielnych Publicznych ZOZ, Federacją Związków Pracodawców ZOZ-RP, Związek Pracodawców Służby Zdrowia, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”, Federacją Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej.
Ponadto projekt będzie umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

5. Wpływ regulacji na rynek pracy.
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

6. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki.

7. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskim.
Przedmiot projektu rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-10-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2049 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.