nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi"Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu w trakcie uzgodnień zewnętrznych


Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 października 2005 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 14 października 2005 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
a.kosinska@mz.gov.pl


Projekt z dnia 29.09.2005 r.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia……………..2005r.
w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi"


Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Odznaka honorowa "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" jest zaszczytnym wyróżnieniem nadawanym honorowym dawcom krwi na zasadach i w trybie określonym w rozporządzeniu.
2. Odznaka jest trzystopniowa.

§ 2.

Odznaka "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" I stopnia przysługuje honorowemu dawcy krwi:
1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników;
2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

§ 3.

Odznaka "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" II stopnia przysługuje honorowemu dawcy krwi:
1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników;
2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

§ 4.

Odznaka "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" III stopnia przysługuje honorowemu dawcy krwi:
1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników;
2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

§ 5.

Ilości innych składników krwi odpowiadające objętości oddanej krwi, o których mowa w § 2-4, określają przepisy w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie uprawnia dawcę krwi do tytułów i odznak honorowych.

§ 6.

1. Odznakę "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" nadaje zarząd okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża na pisemny wniosek jednostek organizacyjnych PCK, stowarzyszeń i klubów zrzeszających honorowych dawców krwi oraz jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi.
2. Do wniosku załącza się dokument wydany przez jednostkę publicznej służby krwi, potwierdzający oddanie określonej ilości krwi lub odpowiadającej tej objętości ilości innych jej składników.

§ 7.

1. Odznaka "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" I stopnia ma kształt rozety o średnicy 27 mm w kolorze złotym; wokół jej krawędzi umieszczonych jest pięć czerwonych serc; w środku, na okrągłej białej tarczy symbol Czerwonego Krzyża; w otoku złoconym napis w kolorze złotym "HONOROWY DAWCA KRWI PCK"; rozeta zawieszona jest na zawieszce o wymiarach 24 x 5 mm z umieszczonym na czerwonym tle napisem w kolorze złotym "ZASŁUŻONY".
2. Odznaka "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" II stopnia ma kształt rozety o średnicy 25 mm w kolorze białym; wokół jej krawędzi umieszczone są cztery czerwone krople; w środku, na okrągłej białej tarczy symbol Czerwonego Krzyża; w otoku napis w złotym kolorze "HONOROWY DAWCA KRWI PCK"; rozeta zawieszona jest na zawieszce o wymiarach 24 x 5 mm z umieszczonym na czerwonym tle napisem w kolorze złotym "ZASŁUŻONY".
3. Odznaka "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" III stopnia ma kształt stylizowanego krzyża w wymiarze 20 x 20 mm w kolorze czerwonym w obramowaniu w kolorze złotym; w środku krzyża, na tle ośmiokąta w kolorze złotym, umieszczona jest biała okrągła tarcza z symbolem Czerwonego Krzyża i napisem w kolorze złotym "HONOROWY DAWCA KRWI PCK"; krzyż zawieszony jest na zawieszce o wymiarach 24 x 5 mm z umieszczonym na czerwonym tle napisem w kolorze złotym "ZASŁUŻONY".
4. Wzory odznak, o których mowa w ust. 1-3, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 8.

1. Odznakę wręcza w sposób uroczysty prezes zarządu okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża lub osoba przez niego upoważniona.
2. Osoba wyróżniona otrzymuje legitymację stwierdzającą nadanie odznaki "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" ze wskazaniem jej stopnia.
3. Wzory legitymacji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 9.

Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.

§ 10.

Ewidencję osób wyróżnionych wydanymi przez siebie odznakami prowadzą zarządy okręgowe Polskiego Czerwonego Krzyża.

§ 11.

1. W razie zgubienia lub zniszczenia odznaki Zarząd Główny lub zarząd okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża na prośbę osoby wyróżnionej lub członka najbliższej rodziny osoby wyróżnionej może ponownie wydać odznakę. Ponowne wydanie odznaki następuje za zwrotem kosztu jej wytworzenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zgubienia lub zniszczenia legitymacji stwierdzającej nadanie odznaki, z tym że wydanie wtórnika legitymacji następuje nieodpłatnie.

§ 12.

Koszty związane z nadaniem odznaki są pokrywane ze środków budżetu państwa w części dotyczącej Ministra Zdrowia.

§ 13.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – Zdrowia , na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działań Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz.1439).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215.
UZASADNIENIE


Projektowane rozporządzenie wynika z konieczności ponownego wydania rozporządzenia w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" (na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi) w związku z ustawą z dnia 26 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 223, poz. 2215), która zastąpiła w upoważnieniu do wydania przedmiotowego aktu prawnego wyrazy „Minister Zdrowia i Opieki Społecznej” jako organu upoważnionego do wydania rozporządzenia na wyrazy „minister właściwy do spraw zdrowia”.

W pozostałym zakresie projekt nie wprowadza zmian w stosunku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 września 1999 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi".
OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)


Przedmiotowy projekt rozporządzenia należy zaliczyć do regulacji, dla których w sferze kosztów i wydatków należy zastosować minimalny zakres OSR wykorzystujący do oceny skutków analizę opisową (jakościową).

1.Podmioty, na które oddziałuje regulacja.
Polski Czerwony Krzyż oraz krwiodawcy.

2. Wpływ rozporządzenia na dochody i wydatki budżetu oraz sektora finansów publicznych.
Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa.

3. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.

4. Konsultacje społeczne.
Projekt będzie konsultowany w szczególności z: Instytutem Hematologii i Transfuzjologii, Zarządem Głównym Polskiego Czerwonego Krzyża, Naczelną Radą Lekarską, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Krajową Radą Diagnostów Laboratoryjnych, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy, Federacją Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, Europejską Fundacją Honorowego Dawcy Krwi, Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi, Federacją Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Konfederacja Pracodawców Polskich, Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych, Stowarzyszeniem Menedżerów Opieki Zdrowotnej, Związkiem Pracodawców Niepublicznej Opieki Zdrowotnej, Ogólnopolskim Związkiem Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej, Mazowieckim Związkiem Pracodawców Samodzielnych Publicznych ZOZ, Federacją Związków Pracodawców ZOZ-RP, Związkiem Pracodawców Służby Zdrowia, Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”, Federacją Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej. Ponadto projekt będzie umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

5. Wpływ regulacji na rynek pracy.
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

6. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki.

7. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskim.
Przedmiot projektu rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.Załączniki do dokumentu : prmz_zal_hdk_07102005.pdfWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-10-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5757 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.