nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 20 października 2005 r.1. Omówienie porządku obrad Komitetu Rady Ministrów w dniu 20 października 2005 r.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

2. Omówienie porządku obrad Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 21 października 2005 r.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

3. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


4. Wykaz obowiązków nałożonych na ministra właściwego do spraw zdrowia (bądź jednostki podległe albo nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia) w drodze ustawy lub realizowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

5. Wykaz upoważnień ustawowych do wydania aktów wykonawczych przez Ministra Zdrowia, wynikających z ustaw uchwalonych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji (wyciąg), których terminy wydania upływają w okresie od dnia 27 września 2005 r. do dnia 15 listopada 2005 r.
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

6. Wykaz zaległych aktów wykonawczych, do wydania których zobowiązany jest Minister Zdrowia, a których termin do podpisania przez Ministra Zdrowia jest możliwy przed upływem obecnej kadencji
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą piersią
- przedstawił Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 24-10-2005 r.,
termin realizacji: 20-10-2005 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Zbigniew Podraza Sekretarz Stanu


8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów umiejętności oraz warunków i trybu uzyskiwania świadectw potwierdzających posiadanie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przedstawienie do rozstrzygnięcia nowemu Kierownictwu Ministerstwa Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


9. Informacja w sprawie przedłożenia Komisji Europejskiej listy polskich postulatów w zakresie nowelizacji Dyrektywy 2005/36/WE – zmiana zasad uznawania kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie informacji.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu finansowania kosztów szczegółowej identyfikacji zakaźnych czynników chorobotwórczych, sposobu dokumentowania przeprowadzonych badań oraz terminów rozliczeń
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 21-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


11. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie, przerób, stosowanie do badań oraz pozwolenia na przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotową dostawę środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1, a także zmianę tych zezwoleń lub pozwoleń
- przedstawił Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 20-10-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Janusz Opolski Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-10-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2145 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.