nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Autopoprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnejUwagi i propozycje zgłoszone do projektu w trakcie uzgodnień zewnętrznych

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 grudnia 2005 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 9 grudnia 2005 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
ustawa-zoz@mz.gov.pl


projekt 2.12.2005 r.
Autopoprawka
do projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 1:
a) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
b) „5. Nazwa zakładu opieki zdrowotnej:
1) o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, zawiera oznaczenie: „kliniczny” albo „klinika”,
2) o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, zawiera oznaczenie: „kliniczny” „klinika” albo „uniwersytecki”.
Oznaczenia „kliniczny”, „klinika” albo „uniwersytecki” mogą być zamieszczane wyłącznie w nazwach zakładów opieki zdrowotnej, o których mowa odpowiednio w art. 1 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2, z zastrzeżeniem art. 43e ust. 1.”;
b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) w art. 18:
a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a – 4c w brzmieniu:
„4a. Dokumentacja medyczna jest udostępniana odpłatnie organom lub podmiotom, o których mowa w ust. 3 i 4, z zastrzeżeniem art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.1)).
4b. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala kierownik zakładu opieki zdrowotnej w regulaminie porządkowym, o którym mowa w art. 18a ust. 1.
4c. Maksymalna wysokość opłaty za udostępnienie:
1) jednej strony dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0001 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
2) dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,001 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.”,
b) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:
„6. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położonych i Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentacji medycznej, sposób jej prowadzenia i udostępniania, uwzględniając konieczność zapewnienia właściwej realizacji prawa do dokumentacji medycznej oraz ochrony danych i informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta.
7. Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położonych i Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, każdy w zakresie swojego działania, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentacji medycznej, sposób jej prowadzenia i udostępniania, uwzględniając konieczność zapewnienia właściwej realizacji prawa do dokumentacji medycznej oraz ochrony danych i informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta.”;
c) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
„8a) w art. 18d w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) dokumentacji medycznej, należy przez to rozumieć dane i informacje medyczne odnosząc się do stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych, zawierające co najmniej:
a) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości,
b) oznaczenie zakładu opieki zdrowotnej ze wskazaniem komórki organizacyjnej zakładu, w której zostały sporządzone,
c) datę sporządzenia.”,
d) pkt 17 otrzymuje brzmienie:
17) art. 55 otrzymuje brzmienie:
„Art. 55. 1. Zakład opieki zdrowotnej prowadzony w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może otrzymywać dotacje budżetowe na:
1) realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia,
2) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,
3) remonty, inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego,
4) cele szczególne, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów,
5) inne niż wymienione w pkt 1 – 4 cele określone przez podmiot, który udziela dotacji.
2. Dotacje może przyznać podmiot, który utworzył zakład, a w przypadku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem, który utworzył zakład, jest publiczna uczelnia medyczna albo publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, także minister właściwy do spraw zdrowia.
3. Dotacje, poza podmiotami wymienionymi w ust. 2, może przyznać również:
1) właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego – w przypadku dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 5,
2) minister właściwy do spraw zdrowia – w przypadku dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 4.
4. Dotacje przyznane samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem, który utworzył zakład, jest publiczna uczelnia medyczna albo publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, przekazuje się za pośrednictwem tej uczelni.”;
e) po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:
17a) art. 58 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 58. 1. Fundusz zakładu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zwiększa się o:
1) zyski bilansowe,
2) amortyzację majątku trwałego,
3) kwoty zwiększenia wartości majątku trwałego, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tego majątku,
4) środki z innych źródeł.”;
f) pkt 18 otrzymuje brzmienie:
18) art. 65 otrzymuje brzmienie:
„Art. 65. 1. Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w stosunku do zakładów opieki zdrowotnej, oraz wojewodzie, w stosunku do zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność na obszarze województwa, przysługuje prawo:
1) przeprowadzania kontroli, pod względem zgodności z prawem, celowości i gospodarności działalności prowadzonej przez zakład, obejmującej w szczególności:
a) wizytację pomieszczeń zakładu,
b) obserwowanie czynności związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem art. 19 ust. 1 pkt 4,
c) sprawdzanie przestrzegania spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania, przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych oraz ambulansów sanitarnych,
d) żądanie informacji i dokumentacji, w tym również dokumentacji medycznej, z zastrzeżeniem art. 18,
e) ocenę realizacji zadań statutowych, w tym dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych,
f) ocenę prawidłowości gospodarowania mieniem w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej,
g) ocenę prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi,
2) wydawania zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
3) wydawania decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
2. Czynności wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. b, d i e mogą być realizowane wyłącznie przez osobę wykonującą zawód medyczny, właściwy ze względu na rodzaj i zakres kontrolowanych czynności.
3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb przeprowadzania kontroli w zakładach opieki zdrowotnej, uwzględniając w szczególności obowiązki i uprawnienia osób upoważnionych do przeprowadzania kontroli, tryb postępowania przy czynnościach kontrolnych, obowiązki i uprawnienia podmiotu kontrolowanego.”;
g) po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu:
19a) w art. 66 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Osobie przeprowadzającej kontrolę przysługują uprawnienia określone w art. 65 ust. 1 pkt 1 lit. a-e.”.
2) uchyla się art. 2 i 3;
3) art. 6 otrzymuje brzmienie:
“Art. 6. Akty wykonawcze wydane na podstawie:
1) art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 5 i art. 66a ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia niniejszej ustawy zachowują moc do czasu wydania aktów wykonawczych na podstawie art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 5 i art. 66a ust. 15 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;
2) art. 18 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia niniejszej ustawy zachowują moc do czasu wydania aktów wykonawczych na podstawie art. 18 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 31 maja 2006 r. ”;
4) art. 7 otrzymuje brzmienie:
“Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 19a, 23 – 26, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.”


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 70, poz. 774, z 2003 r. Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954 i Nr 210, poz. 2355 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169 poz. 1412 i 1421.
Uzasadnienie


Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2005 r. podjęła decyzję w sprawie dalszego postępowania dotyczącego projektów ustaw skierowanych przez Rząd Pana Premiera Marka Belki do Sejmu V kadencji. W zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej podjęto decyzję o poparciu tego projektu z możliwością zgłoszenia ewentualnej autopoprawki.


Przygotowana autopoprawka zawiera następujące zmiany w stosunku do skierowanego do Sejmu RP projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (druk sejmowy nr 28):

1. Uściśla, iż oznaczenia „klinika”, „kliniczny” mogą być używane wyłącznie w nazwach publicznych zakładów opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 8a ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (jednostkach badawczo – rozwojowych), a oznaczenia „klinika”, „kliniczny” i „uniwersytecki” wyłącznie w nazwach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem, który utworzył zakład, jest publiczna uczelnia medyczna albo publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.

2. Dokonuje zmian w przepisach dotyczących dokumentacji medycznej w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2005 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności art. 18 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej i przepisów dotyczących odpłatności za udostępnianie dokumentacji medycznej zawartych w aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie. Orzeczenie, zgodnie z którym ww. art. 18 ust. 6 i 7 nie odpowiadają w zakresie szczegółowości upoważnienia ustawowego i braku wytycznych wzorcowi konstytucyjnemu zawartemu w art. 92 ust. 1 Konstytucji RP powoduje, że wraz z utratą mocy obowiązującej tych przepisów tracą moc rozporządzenia wydane na ich podstawie, w tym m.in. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania (Dz. U. Nr 88, poz. 966, z późn. zm.). Trybunał Konstytucyjny, w celu przygotowania niezbędnych regulacji prawnych, odroczył termin utraty mocy obowiązującej przez ww. przepisy do dnia 31 maja 2006 r. Jednocześnie w uzasadnieniu ustnym wyroku Trybunał Konstytucyjny przedstawił wskazówki co do niezbędnego minimum regulacji, które powinny znaleźć się w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego ustawa ta powinna określać:
1) prawo zakładów opieki zdrowotnej do pobierania opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej (przy założeniu, że opłata ta ma ekwiwalentny charakter);
2) podmioty zobowiązane do ponoszenia ww. opłat;
3) kto w zakładzie ustala ww. opłaty;
4) górną granicę stawki ww. opłaty.

W celu zapewnienia przejrzystości regulacji prawnej uzasadnione jest zamieszczenie w ustawie definicji dokumentacji medycznej. Ponadto, ze względu na możliwość prowadzenia dokumentacji medycznej również na elektronicznych nośnikach danych, w autopoprawce proponuje się określenie maksymalnej wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji na takim nośniku.

3. Wprowadzono możliwość uzyskiwania dotacji przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej na inne niż dotychczas cele, pod warunkiem, iż cel ten będzie określony przez podmiot udzielający dotacji.
4. Zmiana w art. 58 spowoduje, iż środki finansowe otrzymywane przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w postaci dotacji budżetowych będą ujmowane jako przychody, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

Art. 58 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej jest przepisem szczególnym, regulującym pewne zagadnienia z zakresu rachunkowości samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zgodnie z nim, dotacje budżetowe zwiększają fundusz zakładu, co powoduje iż zakłady te wykazują straty finansowe, wynikające ze sposobu księgowania, nie zaś z negatywnego sposobu zarządzania. W konsekwencji ogranicza się możliwość uzyskiwania przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej kredytu, leasingu sprzętu oraz środków pomocowych z Unii Europejskiej.

W sytuacji niedoboru środków finansowych w sektorze ochrony zdrowia zasadnym jest zapewnienie samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych.

5. Proponowana zmiana art. 65 i 66 ustawy jest zbieżna ze zmianami zaproponowanymi w ustawie uchwalonej przez Sejm RP w dniu 14 maja 2004 r., którą Prezydent RP, przed podpisaniem, skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek o zbadanie konstytucyjności tej ustawy nie dotyczy jednak tych przepisów. Zmiana rozszerza uprawnienia Ministra Zdrowia i wojewodów, w zakresie kontroli zakładów opieki zdrowotnej, przez przyznanie prawa kontroli prawidłowości gospodarowania mieniem w odniesieniu do publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi oraz oceny realizacji zadań statutowych zakładu. Uprawnienia te pozwolą Ministrowi Zdrowia i wojewodom na podjęcie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych bądź w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu zakładów. Ustalenie w wyniku kontroli, że zakład opieki zdrowotnej prowadzi działalność sprzeczną z art. 1 ust. 4 i 5 ustawy, będzie skutkować w razie bezskutecznego upływu terminu do usunięcia uchybień, wykreśleniem zakładu z rejestru.

6. Uchylenie art. 2 i 3 ustawy wynika z faktu, iż zagadnienia związane z dostosowaniem pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej do wymagań fachowych i sanitarnych, uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 116, poz. 985). Nie ma zatem potrzeby powtarzania tych samych regulacji w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej.

7. Zmiana dotycząca przepisu określającego termin wejścia w życie ustawy, dotyczy wejścia w życie przepisów o transporcie sanitarnym. Zmiany wykreślające przepisy o kolumnach transportu sanitarnego weszłyby w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.
Ocena Skutków Regulacji


I. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja.
Podmiotami, na które oddziałuje regulacja są zakłady opieki zdrowotnej, podmioty, które je utworzyły oraz organy administracji rządowej (Ministrowie: Obrony Narodowej, Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Transportu i Budownictwa oraz Zdrowia a także wojewodowie).

II. Konsultacje społeczne.
Projekt będzie przedmiotem uzgodnień zewnętrznych i konsultacji.

III. Analiza skutków regulacji.
1. Wpływ regulacji na budżet państwa i inne jednostki sektora finansów publicznych.
Wejście w życie regulacji będzie miało wpływ na dochody zakładów opieki zdrowotnej, w tym publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które są jednostkami sektora finansów publicznych. Projekt wprowadza maksymalną wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej, przy użyciu wskaźnika, jakim jest przeciętne wynagrodzenie ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wynagrodzenie to wynosiło w drugim kwartale 2005 r. 2.318,53 zł. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej na mieć charakter ekwiwalentny, w związku z czym maksymalna wysokość opłaty za udostępnienie:
1) jednej strony dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0001 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa powyżej – co obecnie stanowi około 23 gr,
2) dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,001 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa powyżej – co obecnie stanowi około 2, 3 zł (opłata ta obejmuje średnią cenę nośnika – płyty CD lub DVD oraz koszty wytworzenia).
Zmiany przepisu art. 55 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej przewidujące możliwość uzyskiwania dotacji przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej na inne niż dotychczas cele, pod warunkiem, iż cel ten będzie określony przez podmiot udzielający dotacji nie oznaczają automatycznego zwiększenia środków wydatkowanych na dotacje. Jednostki finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego, będą mogły, w ramach posiadanych środków przyznawać dotacje na cele inne niż realizacja programów zdrowotnych i promocji zdrowia, pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne, remonty, inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz cele szczególne, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wpływ na rynek pracy.
Brak wpływu.

3. Wpływ na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.
Brak wpływu.

4. Wpływ na sytuację i rozwój regionalny.
Brak wpływu.

5. Wpływ regulacji na ochronę zdrowia.
Regulacja ze względu na bardziej przejrzyste uregulowanie kwestii związanych z dokumentacją medyczną będzie mieć pozytywny wpływ na realizację prawa pacjenta, jakim jest dostęp do dokumentacji medycznej. Pozytywny wpływ na system ochrony zdrowia będą również wywierać przepisy dotyczące kontroli zakładów opieki zdrowotnej.

IV. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-12-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6974 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.