nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra i Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kolegium Ministra i Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 8 lutego 2006 r.


1. Informacja dotycząca:
- Wykazu A – Upoważnienia niezrealizowane wykazywane przez Rządowe Centrum Legislacji – według stanu prawnego na dzień 31 października 2005 r.,
- Wykazu B – Upoważnienia ustawowe do wydania aktów wykonawczych przez Ministra Zdrowia, wynikających z ustaw uchwalonych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji,
- Wykazu C – Upoważnienia ustawowe do wydania aktów wykonawczych przez Ministra Zdrowia zawarte w projektach ustaw (jeszcze nie uchwalonych) opracowanych w Ministerstwie Zdrowia
- przedstawił Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny.


Ustalono:
opracowanie szczegółowego harmonogramu prac z zaznaczeniem przewidywanego terminu skierowania projektów rozporządzeń do Rządowego Centrum Legislacji w celu zwolnienia projektu z rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą oraz z zaznaczeniem przewidywanego terminu przedłożenia rozporządzeń do podpisu Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: do dnia 10-02-2006 r.
opracowanie zbiorczego harmonogramu prac przez Departament Prawny i przedłożenie do Pana Wojciecha Kutyły Dyrektora Generalnego,
skierowanie harmonogramu pod obrady Kierownictwa przez Pana Wojciecha Kutyłę Dyrektora Generalnego w celu akceptacji.

Odpowiedzialny: Dyrektorzy Departamentów i Biur
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu


2. Projekt zmiany załączników nr 7 i 9 do rozporządzenia Rady (EWG) nr 574 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 74 z 27.03.1972, str. 1 i n., z późn. zm.)
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu zmiany załączników,
przesłanie do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w celu dalszego procedowania.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego we współpracy z Departamentem Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu


3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za rozpoczęcie badania klinicznego
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu autopoprawki,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 09-02-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu


4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 09-02-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu


5. Program wieloletni „ Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005 – 2010
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-02-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1849 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.