nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów stosowania psychoterapii przez psychologówprzeniesiono do archiwum - nie ukończono prac legislacyjnych

Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu w trakcie uzgodnień zewnętrznych

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 marca 2006 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 14 kwietnia 2006 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
m.sztyk@mz.gov.plProjekt rozporządzenia z dnia 31 stycznia 2006 r.ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia .......................................... 2006 r.
w sprawie standardów stosowania psychoterapii przez psychologówNa podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763 i Nr 154, poz.1798) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się standardy stosowania psychoterapii przez psychologów wobec osób z chorobami i problemami zdrowotnymi określonymi w obowiązującej Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ogłaszanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
UzasadnienieProjekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763 i Nr 154, poz.1798) do określenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia (po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Psychologów), w drodze rozporządzenia, standardów stosowania psychoterapii przez psychologów wobec osób z chorobami i problemami zdrowotnymi określonymi w obowiązującej Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ogłaszanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Standardy stosowania psychoterapii wymagają uregulowania w drodze rozporządzenia z uwagi na fakt coraz częstszego jej wykorzystywania jako metody oddziaływania na psychikę chorego, zmierzającej do usunięcia zaburzeń zdrowia. Regulacja ta zapewni także przestrzeganie stosowania określonych procedur, w tym nadzoru superwizyjnego, mającego na celu weryfikację stosowanych metod, działań, oddziaływań i ich jakości wobec osoby, której udzielane są te usługi. Brak standardów dla psychoterapii powodował, że część tych świadczeń była udzielana w sposób mało profesjonalny, w okresie zbyt krótkim dla uzyskania pozytywnego efektu, co przyczyniało się pośrednio do konieczności stosowania ponownego tych świadczeń, często ze świadczeniami innych specjalistów, przez to powodowało wydłużenie procesu leczenia i zwiększenie kosztów terapii.

Przedmiot projektowanego rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej, jak również nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
Ocena skutków regulacji.


1. Podmioty, na które oddziałują projektowane regulacje.
Projektowane rozporządzenie obejmuje zakresem regulacji psychologów stosujących psychoterapię w zakresie świadczenia usług psychologicznych a także osoby uczestniczące w procesie nadzorowania (superwizji) tego świadczenia.

2. Zakres konsultacji społecznych.
W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zostanie przesłany w szczególności do Krajowej Rady Psychologów (zgodnie z upoważnieniem ustawowym zawartym w art. 4 ust. 4 przedmiotowej ustawy) a także do:
1) Naczelnej Rady Lekarskiej;
2) Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
3) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;
4) Krajowego Konsultanta w dziedzinie Psychiatrii;
5) Konsultanta Krajowego w dziedzinie Psychologii;
6) Polskiego Towarzystwa Psychologicznego;
7) Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego;
8) Grupy SYNAPSIS;
9) Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt;
10) Instytutu Psychoterapii i Ośrodka Psychoterapii Osób z Rodzin Dysfunkcyjnych;
11) Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków;
12) Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Krótkoterminowej / Polskiego Instytutu Psychoterapii Krótkoterminowej;
13) Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków;
14) Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą;
15) Polskiej Federacji Psychoterapii;
16) Katedry Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego;
17) Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej;
18) Polskiego Towarzystwa Psychologii Zorientowanej na Proces;
19) Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich;
20) Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej;
21) Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego;
22) Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej;
23) Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej;
24) Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej,

projekt zostanie zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w niniejszej ocenie po ich zakończeniu.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sektor finansów publicznych.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy.
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na sytuację i rozwój regionów.

7. Przewidywane skutki społeczne.
Wejście w życie rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ przez podniesienie jakości stosowanych standardów postępowania i procedur wykonywanych w zakresie stosowania psychoterapii.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-03-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5577 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.