nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 11 maja 2006 r.1. Projekt Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS na lata 2004 – 2006 za rok 2005
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów.
termin realizacji: 12-05-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 12-05-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 21 dni,
termin realizacji: 12-05-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 12 -05-2006 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu

5.Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania systemowych rozwiązań dotyczących postępowania wobec osób z zaburzeniami preferencji seksualnych
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 12 -05-2006 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu

6. Projekt pisma do organów założycielskich szpitali w sprawie interpretacji przepisów art. 10a – 10d ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu

7. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 12 -05-2006 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu.
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 21 dni,
termin realizacji: 12-05-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

9. Projekt Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych – zadanie: Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce nowotworów litych u dzieci
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

10.Projekt Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych – zadanie: Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł 1 i Moduł 2
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

11. Projekt Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych – zadanie: Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce nieziarniczych chłoniaków złośliwych u dzieci
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

12. Projekt Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych – zadanie: Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

13. Projekt Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych – zadanie: Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

14. Projekt Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych – zadanie: Program wykrywania i rozpoznawania chłoniaków złośliwych w Polsce
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

15. Projekt Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych – zadanie: Program doskonalenia diagnostyki białaczek ostrych u dorosłych w Polsce, z zastosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z „European Leukemia Net”
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

16. Projekt Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych – zadanie: Program rozwoju opieki paliatywnej
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

17. Projekt Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych – zadanie: Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

18. Projekt Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych – zadanie: Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, Kontynuacja – Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – Część Administracyjno – Logistyczna (2005 – 2010)
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

19. Projekt Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych – zadanie: Prewencja Pierwotna Nowotworów
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

20. Projekt Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych – zadanie: Modyfikacja i wdrażanie ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego (OUN) u dzieci
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

21. Projekt Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych – zadanie: Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

22. Projekt zmian w realizacji programu „Psychiatryczna opieka zdrowotna
w latach 2006 – 2008”

- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie proponowanych zmian.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

23. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni
- przedstawił Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 12-05-2006 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Trybusz Główny Inspektor Sanitarny

24. Projekt ogłoszenia konkursowego na zadanie Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania onkologii w polskich uczelniach medycznych”
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu ogłoszenia.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-05-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1860 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.