nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 6 czerwca 2006 r.1. Harmonogram prac nad aktami wykonawczymi zawartymi w:
- Wykazie A – Upoważnienia niezrealizowane wykazywane przez Rządowe Centrum Legislacji – według stanu prawnego na dzień 31 października 2005 r.,
- Wykazie B – Upoważnienia ustawowe do wydania aktów wykonawczych przez Ministra Zdrowia, wynikających z ustaw uchwalonych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji

- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie wyjaśnienia wraz z określeniem terminów realizacji,
przesłanie w formie pisemnej do Departamentu Prawnego,
termin realizacji: do dnia 09 -06-2006 r.

Odpowiedzialny: Dyrektorzy właściwych Departamentów we współpracy z Departamentem Prawny
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 21 dni,
termin realizacji: 07-06-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu

3. „Wstępny Krajowy Raport w sprawie opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej”
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.
przekazanie do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej
termin realizacji: 30-06-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu

4. Projekt „Informacji dotyczącej działań podjętych z zakresu realizacji szczepień ochronnych i programów zdrowotnych dotyczących dzieci i młodzieży – medycyna szkolna, wiek rozwojowy, wady postawy, próchnica”
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu, Główny Inspektor Sanitarny

Ustalono:
przyjęcie projektu informacji.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu, Główny Inspektor Sanitarny

5. Projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia:
a) zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.
b) zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.
c) rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.
d) rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne.
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 07-06-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 07-06-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

7. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia
( w dniach od 05-06-2006 r. do dnia 09-06-2006 r.).
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

8. Informacja dotycząca wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, II Wydział Cywilny w sprawie Mateusza Majchrzaka
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-06-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2379 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.