nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 29 czerwca 2005 r.1. Projekt ustawy o zawodach medycznych
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 29-06-2006 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

2. Projekt informacji Ministra Zdrowia o dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w 2005 roku, Sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za okres od 1.01 – 31.12.2005 r.
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstów i skierowanie do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
termin realizacji: 30-06-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

3. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do opracowania założeń projektu zmian legislacyjnych regulujących funkcjonowanie dobrowolnych prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu postępowania w przypadkach wzbudzających podejrzenia, co do zgodności z przepisami prawa, czynności z udziałem prekursorów
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 4 dni,
termin realizacji: 29-06-2006 r.
w przypadku braku uwag skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

5. Projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia:
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne.
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 29-06-2006 r.
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

6. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Zdrowia instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego
- przedstawił Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Archiwum Akt Nowych.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru sprzeciwów oraz sposobu ustalania istnienia wpisu w tym rejestrze
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 30-06-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

8. Projekt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wraz z dostawą 23 śmigłowców oraz 1 symulatora lotu do szkolenia pilotów, zgodnie z ustawą z dnia 3 czerwca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005 -2010”
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
wstępne przyjęcie tekstu projektu,
upoważnienie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do realizacji zadań wynikających z programu,
opracowanie ostatecznej wersji projektu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
termin realizacji: 07-07-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 30-06-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 2 dni,
termin realizacji: 29-06-2006 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu

11. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr. Konrada Vietha w Radomiu
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.
Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu do Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany nazwy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 30-06-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

13. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Agencji Oceny Technologii Medycznych
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu do Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

14. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Centrum Egzaminów Medycznych
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu do Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny:Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

15. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu do Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

16. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 29-06-2006 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

17. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu do Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

18. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag w dniu 29-06-2006 r. do godz. 16.00,
termin realizacji: 29-06-2006 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.
termin realizacji: 30-06-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-06-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1960 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.