nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu postępowania w przypadkach wzbudzających podejrzenia, co do zgodności z przepisami prawa, czynności z udziałem prekursorówProjekt 14.06.2006ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia ………………………2006 r.
w sprawie sposobu postępowania w przypadkach wzbudzających podejrzenia, co do zgodności z przepisami prawa, czynności z udziałem prekursorów


Na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (zDz. U. Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 469) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy sposób przekazywania informacji o wzbudzających podejrzenie co do zgodności z przepisami prawa: zamówieniach na prekursory, działaniach z udziałem prekursorów i próbach ich wykorzystania, zwanych dalej „czynnościami”;
2) sposób prowadzenia ewidencji informacji, o których mowa w pkt 1;
3) szczegółowy tryb i sposób powiadamiania Policji i organów celnych o konieczności zatrzymania przesyłki prekursorów, a także wzór takiego powiadomienia;
4) tryb i sposób postępowania z przesyłką, o której mowa w pkt 3.

§ 2.

Informacja o wszelkich wzbudzających podejrzenie, co do zgodności z przepisami prawa czynnościach jest przekazywana przez przedsiębiorców określonych w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zwanej dalej „ustawą”, telefonicznie, faksem albo pocztą elektroniczną i potwierdzana pismem kierowanym do właściwego organu, o którym mowa w § 3, zawierającym następujące dane:
1) firmę, pod którą przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą;
2) przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej i miejsce wykonywania działalności gospodarczej;
3) numer telefonu, faksu lub adres poczty elektronicznej;
4) datę stwierdzenia zaistnienia okoliczności wskazujących na niezgodne z przepisami prawa czynności;
5) dotyczące przedsiębiorców lub innych podmiotów biorących udział w transakcji;
6) dotyczące prekursorów, których dotyczy transakcja z podaniem ich kategorii, nazwy handlowej lub chemicznej, ich ilości, numerów serii, wielkości opakowań;
7) dotyczące deklarowanego celu wykorzystania prekursorów;
8) dotyczące użytych środków transportu;
9) dotyczące trasy przewozu i miejsca, do którego miały być dostarczone prekursory;
10) podpis osoby zgłaszającej.

§ 3.

1. Informacje, o których mowa w § 2, po godzinach urzędowania Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub Głównego Inspektora Sanitarnego i w dniach wolnych od pracy - kierowane są bezpośrednio do organów powołanych do ścigania przestępstw.
2. Po wpłynięciu informacji organy powołane do ścigania przestępstw powiadamiają organy, o których mowa w ust. 1.

§ 4.

1. Główny Inspektor Farmaceutyczny w odniesieniu do prekursorów kategorii 1, a w odniesieniu do prekursorów kategorii 2 i 3 - Główny Inspektor Sanitarny, prowadzą ewidencję zawierającą dane, o których mowa w § 2, zwaną dalej „ewidencją”.
2. Ewidencję prowadzi się w formie książki ewidencji lub w postaci elektronicznej bazy danych, zabezpieczonych zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Wpisów w książce ewidencji lub elektronicznej bazie danych dokonuje się w dniu uzyskania informacji.
4. Książkę ewidencji przechowuje się przez okres 5 lat, liczony od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku w którym dokonano ostatniego wpisu.
5. Z elektronicznej bazy danych dokonuje się comiesięcznych wydruków. Wydruki powinny być kolejno ponumerowane. Wydruki przechowywane są przez okres 5 lat liczony od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po danym roku kalendarzowym.

§ 5.

1. Właściwe organy, o których mowa w § 3, dokonują analizy otrzymanej informacji, o której mowa w § 2, i niezwłocznie powiadamiają Policję i organy celne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zatrzymanie przesyłki.
2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się faksem lub pocztą elektroniczną, a następnie potwierdza sięne drogą pisemnieą.
3. Oryginał powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się niezwłocznie.
4. Wzór powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 6.

1. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy, będący w posiadaniu przesyłki, o której mowa w art. 38 ust. 3 ustawy, po przekazaniu informacji do właściwego organu, o którym mowa w § 3:
1) zabezpiecza przesyłkę przed kradzieżą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych;
2) przechowuje przesyłkę zabezpieczoną w sposób, o którym mowa w pkt 1, i wstrzymuje wszelkie działania z nią związane do czasu otrzymania pisemnego zawiadomienia o dalszych losach przesyłki od organów, o których mowa w § 3, lub podjęcia działań przez Policję lub organy celne.
2. Zawiadomienia, o którym mowa w ust.1 pkt 2, dokonuje się w porozumieniu z Policją lub organami celnymi.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIAW porozumieniu:
MINISTER FINANSÓW

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
UZASADNIENIE


Projekt rozporządzenia jest realizacją upoważnienia dla ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia szczegółowego sposobu przekazywania informacji o niezgodnych z przepisami prawa operacjach z udziałem prekursorów, zawartego w art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485).
Rozporządzenie będzie określało szczegółowy sposób przekazywania informacji o wzbudzających podejrzenie, co do zgodności z przepisami prawa, zamówieniach, operacjach i próbach wykorzystania prekursorów, sposób prowadzenia ewidencji tych informacji, a także tryb i sposób powiadamiania Policji i organów celnych o konieczności zatrzymania przesyłki prekursorów.

Projekt zakłada, że przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przerobu, przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowej dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia i obrotu hurtowego prekursorami będą zobowiązani do niezwłocznego przekazania informacji o niezgodnych z przepisami prawa operacjach z udziałem prekursorów – odpowiednio - kategorii 1 - do Głównego Inspektora Farmaceutycznego, kategorii 2 i 3 - do Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zgłoszenia takie mogą być przekazywane telefonicznie, faksem albo pocztą elektroniczną, a następnie potwierdzane pismem. Projekt rozporządzenia określa zakres danych identyfikacyjnych zgłaszającego oraz zakres informacji objętych zgłoszeniem.

Zgodnie z proponowanymi przepisami, Główny Inspektor Farmaceutyczny lub Główny Inspektor Sanitarny dokonują analizy otrzymanego zgłoszenia i niezwłocznie powiadamiają Policję i organy celne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zatrzymanie przesyłki zawierającej prekursory. Wzór takiego powiadomienia określa załącznik do rozporządzenia.

Działalność związana z realizacją zagadnień regulowanych przedmiotowym aktem będzie prowadzona w oparciu o środki budżetowe urzędów i ministerstw.

Przeredagowano także § 6 tak aby decyzja o ewentualnym wstrzymaniu wysyłki bądź odstąpieniu od niej była podejmowana przez kompetentne organy (GIF bądź GIS) po konsultacji z Policją lub organami celnymi celem wdrożenia procedur określonych innymi przepisami np.: procedura przesyłki niejawnie nadzorowanej. Także zakres danych w § 2 rozszerzono o dane dotyczące firmy przewozowej oraz kierowcy, co może być pomocne dla Policji i organów celnych przy nadzorowaniu przesyłki bądź podejmowaniu innych czynności operacyjnych.
W przedkładanym projekcie wskazano na konieczność odpowiedniego zabezpieczenia i przechowywania ksiązki lub elektronicznej bazy zgłoszeń aby nie dostały się w ręce osób trzecich.

Przedmiotowe zagadnienie pierwotnie nie regulował żaden akt wykonawczy do ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.
Ocena Skutków Regulacji


1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja.
Rozporządzenie obejmie swoim zakresem przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przerobu, przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowej dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia i obrotu hurtowego prekursorami, a także organy celne, Policję oraz Głównego Inspektora Sanitarnego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
Przedmiotowe rozporządzenie przyczyni się do usprawnienia procesu zwalczania niezgodnego z prawem wykorzystania prekursorów do produkcji środków odurzających i substancji psychotropowych, co wpłynie na wzrost bezpieczeństwa ludności.

2. Zakres konsultacji społecznych.
Projekt rozporządzenia został przesłany do:
1) Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego;
2) Stowarzyszenia Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych w Polsce;
3) Naczelnej Rady Lekarskiej;
4) Naczelnej Rady Aptekarskiej;
5) Krajowej Izby Gospodarczej;
6) Izby Gospodarczej „Farmacja Polska”;
7) Polskiej Izby Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych „POLFARMED”;
8) Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego
a także został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.
Adresaci konsultacji społecznych, do których powyższy projekt został skierowany, nie zgłosili uwag.
W ramach uzgodnień międzyresortowych uwagi zgłosiło Rządowe Centrum Legislacji, Ministerstwo Finansów oraz Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Większość zgłoszonych uwag została uwzględniona.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym dochody i wydatki budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Projektowane regulacje nie będą miały wpływu na sektor finansów publicznych.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy, na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, na sytuację i rozwój regionów.
Wejście w życie rozporządzenia nie wywoła żadnych skutków we wskazanych obszarach.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-07-05
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4781 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.