nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany nazwy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we WrocławiuUwagi i propozycje zgłoszone do projektu w trakcie uzgodnień zewnętrznych

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 4 lipca 2006 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 19 lipca 2006 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
m.rosinska@mz.gov.pl
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia ...................... 2006 r.
w sprawie zmiany nazwy Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we WrocławiuNa podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

1.

Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu nadaje się nazwę „Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”.

2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 20, poz. 1901).
UZASADNIENIE


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu zwróciło się do Ministra Zdrowia z wnioskiem o nadanie jej imienia prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza.
W szczególności należy mieć na uwadze życie oraz działalność zawodową prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza, którą poświecił przede wszystkim organizowaniu Służby Krwi na terenie Dolnego Śląska poprzez zakładanie sieci punktów krwiodawstwa we wszystkich szpitalach powiatowych. Praca i osiągnięcia prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza były wysoko oceniane. Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż prof. dr hab. Tadeusz Dorobisz w istotny sposób przyczynił się do powstania Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, w której był dyrektorem w latach 1951 – 1963. Mając powyższe na uwadze zasadne jest uwzględnienie inicjatywy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu odnośnie zmiany nazwy jednostki.
Jednocześnie wniosek w przedmiotowym zakresie został pozytywnie zaopiniowany przez Rektora Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
Projekt rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.
OCENA SKUTKÓW REGULACJI


1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny.
Projekt rozporządzenia dotyczy wyłącznie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.

2. Konsultacje społeczne.
Projekt rozporządzenia zostanie poddany konsultacjom społecznym z Naczelną Radą Lekarską, Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych oraz Instytutem Hematologii i Transfuzjologii.
Jednocześnie projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz zastanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej (zgodnie z art.5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414). Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w niniejszej ocenie, po ich zakończeniu.

3.Przedstawienie wyników analizy wpływu aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.
Wejście w życie rozporządzenia spowoduje jednorazowy wzrost kosztów funkcjonowania jednostki w wysokości nieprzekraczającej 1 tys. zł.
Jednocześnie wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa ani dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

4. Przedstawienie wyników analizy wpływu aktu normatywnego na rynek pracy.
Projekt nie oddziałuje na rynek pracy.

5. Przedstawienie wyników analizy wpływu aktu normatywnego na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.
Regulacja nie będzie miała wpływu ani na konkurencyjność wewnętrzną, ani na konkurencyjność zewnętrzną.

6. Przedstawienie wyników analizy wpływu aktu normatywnego na sytuację i rozwój regionalny.
Brak oddziaływania na rozwój regionalny.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-07-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5452 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.