nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomaniiUwagi i propozycje zgłoszone do projektu w trakcie uzgodnień zewnętrznych

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 lipca 2006 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 1 sierpnia 2006 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
m.sztyk@mz.gov.plWersja z dnia 22 czerwca 2006 r.
USTAWA

z dnia ……………….………………. 2006 r.

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomaniiArt. 1.

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 469) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) „konopie włókniste – rośliny z gatunku konopie siewne (Cannabis sativa L.), w których suma zawartości delta–9-tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego (kwas delta–9-THC-2-karboksylowy) w kwiatowych lub owocujących wierzchołkach roślin, z których nie usunięto żywicy, wynosi poniżej 0,20% w przeliczeniu na suchą masę;”;

2) w art. 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, wójt (burmistrz, prezydent miasta) może powołać pełnomocnika.”;

3) w art. 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Jednostki organizacyjne administracji rządowej oraz Żandarmerii Wojskowej wykonujące czynności operacyjno-rozpoznawcze mogą wchodzić w posiadanie, bądź zlecać pozyskanie osobom, z pomocy których korzystają, środków odurzających, substancji psychotropowych i ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1 w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badań potwierdzających popełnienie przestępstwa.”;

4) w art. 27 po ust.10 dodaję się ust. 10a i 10b w brzmieniu:
„10a. Biuro może dofinansować koszty szkolenia osobie, o której mowa w ust. 10.
10b. Dyrektor Biura ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania przypadającą na jednego uczestnika szkolenia, o którym mowa w ust. 1, oraz liczbę osób objętych dofinansowaniem.”;

5) w załączniku nr 1 do ustawy w części 1. „Środki odurzające grupy I-N” w kolumnie „Międzynarodowe nazwy zalecane” wyrazy „KONOPI ZIELE I ŻYWICA innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż włókniste” zastępuje się wyrazami „KONOPI ZIELE I ŻYWICA
oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi, z wyłączeniem ziela i żywicy konopi włóknistych, wyciągów, nalewek farmaceutycznych i wszystkich innych wyciągów z konopi włóknistych, uzyskanych zgodnie z wymogami określonymi w art. 45 ust. 3 i art. 46 ust. 2 ustawy”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
UZASADNIENIE


Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 469), zwany dalej „ustawą” został opracowany w celu dokonania niezbędnych korekt i uzupełnień zidentyfikowanych w okresie pierwszych miesięcy praktycznego funkcjonowania nowej ustawy (ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii weszła w życie w dniu 4 października 2005 r.).

Zmiana dotycząca definicji konopi włóknistych jest związana z faktem pojawienia się w nielegalnym obrocie środkami odurzającymi konopi modyfikowanych genetycznie, zawierających nieznaczną ilość substancji czynnej delta-9-THC przy jednoczesnej znacznej ilości kwasu delta-9-THC-2-karboksylowego, który w trakcie palenia konopi w praktyce w 100% ulega rozkładowi do delta-9-THC. W praktyce mamy tu doczynienia z niebezpieczną sytuacją, w której silnie działająca substancja nie jest środkiem odurzającym w świetle obowiązującej definicji ustawowej. W związku z powyższym proponuje się odpowiednie uzupełnienie definicji konopi włóknistych, co spowoduje objęcie ziela konopi genetycznie modyfikowanych kontrolą ustawową.

Zmiana dotycząca art. 10 ust. 5 ustawy ma na celu korektę błędu zawartego w tym przepisie, polegającego na odesłaniu jedynie do ust. 1 pkt 5, co nie jest zgodne z intencją ustawodawcy, który zamierzał powierzyć pełnomocnikowi powoływanemu przez władze gminy zadania opisane we wszystkich pięciu punktach art.10 ust.1, a nie ograniczać jego działania jedynie do pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zmiana ta przyczyni się do bardziej skutecznej realizacji zadań własnych przez gminy.

Proponowana zmiana brzmienia art. 24 ust. 3 ustawy ma na celu zwiększenie efektywności zwalczania drobnej przestępczości narkotykowej poprzez wprowadzenie do ustawy nowego instrumentu prawnego, umożliwiającego zlecanie współpracującym z Policją osobowym źródłom informacji wejścia w posiadania środków odurzających, substancji psychotropowych i ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1 w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badań potwierdzających popełnienie przestępstwa, w celu niezwłocznego przekazania tych środków Policji. Powyższa zmiana pozwoli na nabywanie przez Policję niewielkich ilości narkotyków bez konieczności wdrażania procedury związanej z zakupem kontrolowanym - na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.) – stosowanej w sytuacjach szczególnych i dotyczącej zakupu narkotyków w znacznej ilości (z przyczyn ekonomicznych nie wszczynanej w celu dokonywania zakupu niewielkiej ilości narkotyków). Wprowadzenie proponowanej zmiany wpłynie na zwiększenie efektywności zwalczania przestępczości narkotykowej przez stworzenie Policji możliwości wykorzystywania prostego i efektywnego narzędzia, pozwalającego na rozpoznanie przestępczości narkotykowej związanej z nielegalnym handlem narkotykami w miejscach publicznych (ulicach, szkołach, klubach itp.).

Zmiana zaproponowana w art. 27 poprzez dodanie ust. 10a i 10b, przyczyni się do zwiększenia liczby profesjonalnie wykwalifikowanej kadry terapeutycznej zajmującej się leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych od środków odurzających i substancji psychotropowych poprzez obniżenie kosztów szkolenia ponoszonych przez jego uczestników.
Zgodnie z proponowaną treścią ust. 10b Dyrektor Krajowego Biura określałby, co roku liczbę osób objętych dofinansowaniem oraz wysokość tego dofinansowania. Przyjęcie proponowanego rozwiązania nie wiąże się z koniecznością zwiększenia budżetu Krajowego Biura. Zadanie to, jak dotychczas będzie finansowane ze środków corocznie przyznawanych dla Krajowego Biura na realizację zadań merytorycznych. Kwota dofinansowania udzielanego przez Krajowe Biuro przeznaczona będzie na dofinansowanie kosztów szkolenia w dziedzinie uzależnienia jego uczestnikom. Na rok 2006 zaplanowano łączną kwotę dofinansowania w wysokości 340.000 zł.
Ponadto należy wskazać, iż godnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy Minister Zdrowia ma obowiązek zapewnić przygotowanie niezbędnej liczby osób do realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy (leczenie, rehabilitacja i reintegracja osób uzależnionych).

Zmiana wprowadzana w załączniku nr 1 do ustawy, dotycząca poz. „Konopi ziele i żywica innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż włókniste” znajdującej się w części 1. wykazu środków odurzających – „Środki odurzające grupy I-N” – ma na celu skrócenie czasu trwania postępowania przygotowawczego i ograniczenie wydatków ponoszonych w związku z badaniami kryminalistycznymi. Obecne brzmienie tej pozycji w załączniku nr 1 do ustawy, w związku z przyjęciem w definicji konopi włóknistych (art. 4 pkt 5 ustawy) kryterium zawartości delta-9-THC (a w przedmiotowej nowelizacji także kwasu delta-9-THC-2-karboksylowego) w kwiatowych lub owocujących wierzchołkach roślin, skutkuje koniecznością przeprowadzania kryminalistycznych badań ilościowych każdej porcji konopi zabezpieczonych przez właściwe organy, w celu odróżnienia konopi „narkotykowych” od włóknistych (w kierunku zawartości delta-9-THC). Powyższą zmianą proponuje się odejście od kryterium zawartości delta-9-THC jako decydującego o ściganiu przestępstw wymienionych w przepisach karnych ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i przyjęcie kryterium legalności uprawy tak, aby karalny był szeroko rozumiany obrót zielem i żywicą konopi oraz wytworzonymi z nich nalewkami i wyciągami – poza przypadkami legalnej uprawy konopi włóknistych na potrzeby wskazanych w ustawie gałęzi przemysłu. Należy podkreślić, że zmiana ta nie będzie miała wpływu na sytuację podmiotów uprawiających legalnie konopie włókniste.

Zgodnie z art. 2 projektu, ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, ponieważ nie zachodzą przesłanki uzasadniające skrócenie bądź wydłużenie vacatio legis.

Przedmiot projektowanej ustawy nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej, jak również nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz.U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
OCENA SKUTKÓW REGULACJI


1. Podmioty, na które oddziałują projektowane regulacje.
Projektowane regulacje będą oddziaływać na jednostki organizacyjne administracji rządowej oraz Żandarmerii Wojskowej wykonujące czynności operacyjno-rozpoznawcze w zakresie zwalczania przestępstw związanych z nielegalnym obrotem środkami odurzającymi, a także na organy gminy (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast) i ich pełnomocników wykonujących zadania własne gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

2. Zakres konsultacji społecznych.
Projekt ustawy zostanie przekazany do konsultacji następującym podmiotom:
1) Naczelnej Radzie Lekarskiej,
2) Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych,
3) Naczelnej Radzie Aptekarskiej,
4) Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych,
5) Instytutowi Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
6) Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,
7) Fundacji Batorego,
8) Stowarzyszeniu Monar,
9) Towarzystwu „Powrót z U”,
10) Polskiemu Towarzystwu Zapobiegania Narkomanii,
11) Krajowemu Konsultantowi w dziedzinie psychiatrii,
12) NSZZ Rolników Indywidualnych „ Solidarność”,
13) Związkowi Zawodowemu Pracowników Rolnictwa RP,
14) Związkowi Zawodowemu Rolnictwa „ Samoobrona”,
15) Związkowi Zawodowemu Rolników „Ojczyzna”,
16) Krajowemu Związkowi Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,
17) Krajowej Radzie Izb Rolniczych,
18) Federacji Związków Producentów Rolnych,
19) Polskiej Izbie Lnu i Konopi,
20) Związkowi Województw RP,
21) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
22) Komendzie Głównej Policji
a także zostanie zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w niniejszej ocenie po ich zakończeniu.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sektor finansów publicznych, ponieważ przyjęte rozwiązania zachowują dotychczasowy stan w zakresie realizacji zadań i struktur organizacyjnych. Dofinansowanie kosztów szkolenia zaproponowane w art. 27 ustawy, jak dotychczas będzie finansowane ze środków corocznie przyznawanych dla Krajowego Biura na realizację zadań merytorycznych. Kwota dofinansowania udzielanego przez Krajowe Biuro przeznaczona będzie na dofinansowanie kosztów szkolenia w dziedzinie uzależnienia jego uczestnikom. Na rok 2006 zaplanowano łączną kwotę dofinansowania w wysokości 340.000 zł.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy.
Regulacje zaproponowane w projekcie ustawy nie będą miały wpływu na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
Regulacje zaproponowane w projekcie ustawy nie będą miały wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.
Regulacje zaproponowane w projekcie ustawy nie będą miały wpływu na sytuację i rozwój regionów.

7. Wpływ regulacji na zdrowie ludzi.

Projektowane regulacje wpłyną na zwiększenie efektywności zwalczania przez organy ścigania przestępczości narkotykowej związanej z nielegalnym handlem narkotykami w miejscach publicznych (ulicach, szkołach, klubach itp.), a tym samym przyczynią się do zmniejszania dostępności środków odurzających i ograniczania szkód zdrowotnych powodowanych przez nie u ludzi.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-07-12
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5692 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.