nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Załączniki do rozporządzenia
z dnia … 2006 r. (Dz. U. Nr …, poz. …)
Załącznik Nr 1
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ POD WZGLĘDEM FACHOWYM I SANITARNYM POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA SZPITALA


I. Dział przyjęć i pomocy doraźnej
1. Dział przyjęć i pomocy doraźnej powinien posiadać bezpośrednie zadaszone wejście z dojazdem umożliwiającym podjazd dla co najmniej jednego pojazdu.
2. W skład działu przyjęć powinny wchodzić:
1) pomieszczenie zapewniające przeprowadzenie badań związanych z przyjęciem pacjenta do szpitala;
2) pomieszczenie zapewniające wykonywanie doraźnych zabiegów;
3) punkt rejestracji pacjentów i poczekalnia;
4) co najmniej jedna łazienka wyposażona w wózek-wannę dostępna dla osób niepełnosprawnych;
5) co najmniej 1 ustęp dla pacjentów przystosowany dla niepełnosprawnych na 3 gabinety;
6) pomieszczenia gospodarczo magazynowe przeznaczone w szczególności do przechowywania czystej, brudnej bielizny, sprzętu medycznego i czasowego depozytu.
3. Jeżeli nie przewiduje się osobnego działu przyjęć dla oddziału położnictwa, w ramach oddziału należy zapewnić osobne pomieszczenie przyjęć dla kobiet ciężarnych.
4. W dziale powinna być zapewniona możliwość krótkotrwałej izolacji pacjenta, u którego stwierdzono chorobę zakaźną. Izolacja może się odbywać w oddzielnym pomieszczeniu, a w przypadku gdy dział składa się co najmniej z 3 gabinetów, w gabinecie, w którym przeprowadzono badanie pacjenta.
5. W przypadku, gdy dział jest również miejscem przyjmowania dzieci, co najmniej jedno pomieszczenie oraz łazienka muszą być wyposażone w sposób dostosowany do przyjmowania dziecka.

II. Oddziały szpitalne (łóżkowe) zunifikowane
1. Oddział szpitalny jest miejscem pobytu pacjenta w czasie jego hospitalizacji.
2. Odcinek szpitalny składa się z zespołów pomieszczeń pielęgnacyjnych i ogólnych.
3. W skład zespołu pomieszczeń pielęgnacyjnych w szczególności wchodzą:
1) pokoje pacjentów;
2) pokój lekarzy;
3) punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim;
4) pokój zabiegowy;
5) łazienka pacjentów, w której skład wchodzi: umywalka, miska ustępowa, natrysk i wózek - wanna;
6) pomieszczenia higieniczno-sanitarnego pacjentów przy pokojach chorych lub zbiorowych, przy czym co najmniej jedna kabina ustępowa z umywalką powinna być dostępna dla pacjentów niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich;
2) brudownik.
4. W skład zespołu pomieszczeń ogólnych w szczególności wchodzą:
1) pokoje pracowników medycznych i administracyjnych;
2) kuchenka oddziałowa;
3 magazyn sprzętu;
4) ustęp dla personelu;
5) ustęp dla odwiedzających;
6) pomieszczenie porządkowe.
5. Dopuszcza się wspólne korzystanie z zespołu pomieszczeń ogólnych przez różne oddziały.

III. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
1. Wejście do oddziału powinno prowadzić przez śluzę służącą do przekazania pacjenta, będącą równocześnie śluzą umywalkowo-fartuchową dla pracowników.
2. Stanowisko nadzoru pielęgniarskiego powinno zapewniać personelowi bezpośredni kontakt wzrokowy lub przy użyciu kamer z wszystkimi łóżkami, a w szczególności możliwość obserwacji twarzy pacjentów.
3. W oddziale powinna być urządzona izolatka, dostępna z traktów komunikacji oddziału.
4. W oddziale powinien być magazyn sprzętu i aparatury.
5. Liczba łóżek na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii powinna stanowić 2-5 % ogólnej liczby łóżek w szpitalu.
6. Oddział powinien być wyposażony w następującą aparaturę i sprzęt medyczny:
1) aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą inwazyjną - 1 na 2 stanowiska intensywnej terapii;
2) elektryczne urządzenie do ssania - 1 na 3 stanowiska intensywnej terapii, ale nie mniej niż 2 w oddziale;
3) stymulator zewnętrzny - 1 na oddział oraz dodatkowe wyposażenie stanowiska intensywnej terapii;
4) urządzenie do pomiaru rzutu serca - 1 na 4 stanowiska intensywnej terapii;
5) aparat do hemodializy lub hemofiltracji maszynowej - 1 na oddział liczący co najmniej 8 stanowisk intensywnej terapii, jeżeli w szpitalu nie ma odcinka (stacji) dializ;
6) bronchofiberoskop - 1 na oddział;
7) aparat do monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego - 1 na oddział liczący co najmniej 6 stanowisk intensywnej terapii;
8) przyłóżkowy aparat rtg - 1 na oddział;
9) defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji - 2 na oddział.
7. Stanowisko intensywnej terapii powinno być wyposażone w:
1) łóżko do intensywnej terapii;
2) respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie 21-100 %;
3) źródło tlenu, powietrza i próżni;
4) zestaw do intubacji i wentylacji (worek samorozprężalny);
5) sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów, w tym co najmniej 6 pomp infuzyjnych;
6) kardiomonitor;
7) pulsoksymetr;
8) kapnograf - 1 na dwa stanowiska;
9) aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną;
10) respirator transportowy;
11) materac do ogrzewania pacjentów w oddziale pediatrycznym - 2 na oddział;
12) fonendoskop.
8. Stanowisko znieczulenia powinno być wyposażone w:
1) aparat do znieczulenia ogólnego;
2) aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym;
3) worek samorozprężalny i rurki ustno-gardłowe;
4) źródło tlenu, podtlenku azotu, powietrza i próżni;
5) urządzenie do ssania;
6) zestaw do intubacji dotchawicznej z rurkami intubacyjnymi i dwoma laryngoskopami;
7) defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji - 1 na zespół połączonych ze sobą stanowisk znieczulenia lub wyodrębnioną salę operacyjną;
8) wyciąg gazów anestetycznych;
9) zasilanie elektryczne z systemem awaryjnym;
10) znormalizowany stolik (wózek) anestezjologiczny;
11) źródło światła;
12) sprzęt do dożylnego podawania leków;
13) fonendoskop lub dla dzieci stetoskop przedsercowy;
14) aparat do pomiaru ciśnienia krwi;
15) termometr;
16) pulsoksymetr;
17) monitor stężenia tlenu w układzie anestetycznym z alarmem wartości granicznych;
18) kardiomonitor;
18) kapnograf;
20) monitor zwiotczenia mięśniowego - 1 na 2 stanowiska znieczulenia;
21) monitor gazów anestetycznych - 1 na każde stanowisko znieczulenia wraz z dodatkowym wyposażeniem stanowiska znieczulenia;
22) aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną;
23) sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi - 1 na 4 stanowiska znieczulenia;
24) urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych;
25) urządzenie do ogrzewania pacjenta - 1 na cztery stanowiska.
9. Aparatura anestezjologiczna stanowiska znieczulenia ogólnego z zastosowaniem sztucznej wentylacji płuc powinna być wyposażona ponadto w:
1) alarm nadmiernego ciśnienia w układzie oddechowym;
2) alarm rozłączenia w układzie oddechowym;
3) urządzenie ciągłego pomiaru częstości oddychania;
4) urządzenie ciągłego pomiaru objętości oddechowych.
10. Sala pooperacyjna (wybudzeń) powinna być wyposażona w:
1) wózek reanimacyjny i zestaw do konikotomii;
2) defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji;
3) respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie 21-100 % - co najmniej 1 na salę pooperacyjną (wybudzeń);
4) 1 stanowisko nadzoru pooperacyjnego.
11. Stanowisko nadzoru pooperacyjnego w sali wybudzeń powinno być wyposażone w:
1) źródło tlenu, powietrza i próżni;
2) aparat do pomiaru ciśnienia krwi;
3) monitor EKG;
4) pulsoksymetr;
5) termometr.

IV. Oddział położnictwa i neonatologii
1. Pokoje łóżkowe powinny być urządzone, w co najmniej w jednym z systemów:
1) "matka z dzieckiem", w którym pokoje przeznaczone są dla maksymalnie dwóch matek i dwóch noworodków z możliwością wstawienia trzeciego łóżeczka dla noworodka, wyposażone w zespół urządzeń umożliwiających mycie i pielęgnację niemowląt;
2) korespondencyjnym, w którym pokój noworodków umieszczony jest pomiędzy dwoma pokojami matek, spełniającym następujące wymagania:
a) należy stosować przeszklenie ścian wewnętrznych między pokojami matek a pokojem noworodków, zapewniające kontakt wzrokowy i równocześnie izolację dźwiękową,
b) pokój noworodków powinien być połączony drzwiami z pokojami matek i wyposażony w zestaw urządzeń do pielęgnacji noworodka,
c) wejście do pokoju noworodków od strony korytarza powinno prowadzić przez śluzę umywalkowo-fartuchową,
d) liczba łóżeczek w pokoju noworodków powinna być o jedno łóżeczko większa od sumy łóżek w sąsiadujących z nim pokojach matek;
2. W oddziale ginekologiczno – neonatologicznym powinny być wyodrębnione pokoje posiadające śluzy umywalkowo-fartuchowe dla noworodków obserwowanych, wcześniaków, intensywnej opieki noworodka oraz pomieszczenia dla noworodków wymagających opieki pośredniej i ciągłej.

V. Zespół porodowy
1. Zespół porodowy składa się z:
1) sali porodowej jednostanowiskowej lub;
2) sali porodowej wielostanowiskowej lub;
3) co najmniej 1 pokoju łóżkowego przystosowanego do odbioru porodu.
2. Dla zespołu porodowego należy zapewnić salę operacyjną dla porodów rozwiązywanych cięciem cesarskim, wyposażoną w stanowisko resuscytacji noworodka.
3. Pracownicy powinni wchodzić do zespołu przez śluzę umywalkowo-fartuchową.
4. W zespole powinno znajdować się pomieszczenie przeznaczone dla położnic i noworodka w pierwszych godzinach życia, po porodach powikłanych.
5. Powierzchnia sali porodów rodzinnych oraz sali jednostanowiskowej powinna wynosić co najmniej 20,0 m2, a przy sali wielostanowiskowej co najmniej 18,0 m2 na jedno stanowisko.

VI. Oddział dziecięcy
1. W ramach oddziału dziecięcego w szpitalu ogólnym powinien być wydzielony pododdział lub odcinek dzieci:
1) młodszych do 3 lat;
2) starszych od 3 lat.
2. W oddziale dziecięcym powinna być co najmniej jedna izolatka .
3. W odcinku dzieci młodszych łóżka powinny znajdować się w zespołach 8-12-łóżkowych, wyposażonych w śluzę fartuchowo-umywalkową i punkt pielęgniarski.
4. Punkt pielęgniarski, o którym mowa w ust. 3, powinien być wyposażony w zestaw urządzeń umożliwiających mycie i pielęgnację niemowląt.
5. Ściany oddzielające pokoje łóżkowe w pododdziale dzieci młodszych, jak również ściany między pokojami i punktem pielęgniarskim, powinny być przeszklone w sposób umożliwiający ciągłą obserwację dzieci. W pododdziale dzieci młodszych drzwi do pokoi powinny być przeszklone.
6. Do szklenia ścianek, o których mowa w ust. 6, oraz okien, należy używać szkła bezpiecznego.
7. W oddziale należy przewidywać dodatkowe łóżka w pokojach dzieci lub w odrębnym pomieszczeniu przeznaczone dla pobytu rodziców.
8. W oddziale powinna znajdować się szatnia oraz natrysk z ustępem dla rodziców.
9. Okna, poza uchylnym skrzydłem górnym, powinny być zabezpieczone przed możliwością otworzenia przez dzieci.

VII. Stacja dializ
1. Stacja dializ powinna być wyposażona w szczególności w:
1) stanowiska do dializ wraz z niezbędnymi pomieszczeniami towarzyszącymi;
2) dział przyjęć pacjentów, w skład którego wchodzą szatnia i punkt przyjęć oraz ustęp, w przypadku braku ustępu ogólnodostępnego w pobliżu;
3) pomieszczenia zaplecza administracyjno-technicznego i socjalnego oraz brudownik i pomieszczenia do regeneracji filtrów, w przypadku gdy są reutylizowane.
2. Stacja dializ powinna być wyposażona w urządzenia do uzdatniania wody zlokalizowane w pobliżu pokoi dializ.
3. Dializy otrzewnowe mogą być wykonywane jedynie w wydzielonym na ten cel pomieszczeniu.
4. Stanowisko nadzoru pielęgniarskiego powinno zapewniać personelowi bezpośredni kontakt wzrokowy z pacjentami.

VIII. Oddział chorób zakaźnych
1. Wejście do oddziału powinno prowadzić przez śluzę umywalkowo-fartuchową umożliwiającą transport chorego na łóżku bez możliwości równoczesnego otwarcia drzwi wewnętrznych albo zastosowanie innego systemu zapobiegającego przenikaniu powietrza z oddziału na zewnątrz.
2. W oddziale chorób zakaźnych należy zapewnić co najmniej 3 izolatki.
3. Szatnia dla pracowników oddziału chorób zakaźnych nie może znajdować się w obrębie tego oddziału.
4. Oddział powinien być wyposażony w urządzenia audiowizualne umożliwiające kontakt chorego z odwiedzającym.

IX. Oddział chorób płuc i gruźlicy
Oddział chorób płuc i gruźlicy składa się z:
1) pomieszczeń, przeznaczonych dla pacjentów z chorobami płuc i gruźlicą nieprądkujących spełniających wymagania określone w części II;
2) zespołu pomieszczeń dla pacjentów prądkujących z gruźlicą prądkujących spełniających wymagania określone w części VIII.

X. Oddział psychiatryczny
1. Oddział powinien mieć dostęp do terenu przeznaczonego na cele terapeutyczno-rekreacyjne.
2. Oddział powinien dysponować pomieszczeniami terapeutyczno-rehabilitacyjnymi oraz salą pobytu dziennego z jadalnią.
3. Drzwi wejściowe na oddział powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający niekontrolowane opuszczenie oddziału.
4. W pokojach łóżkowych drzwi powinny otwierać się na zewnątrz, a w przypadku otwierania do wewnątrz konstrukcja drzwi powinna umożliwiać ich otwarcie w przypadku zablokowania od wewnątrz pomieszczenia.
5. Okna w pokojach, w których przebywają pacjenci, powinny być oszklone od wewnątrz szkłem bezpiecznym. Okna, powinny być zabezpieczone przed możliwością otworzenia przez pacjentów.
6. Ponadto w oddziale psychiatrycznym ogólnym:
1) poza częścią terapeutyczno-rehabilitacyjną powinny być wydzielone odcinki obserwacyjno-diagnostyczne lub pokoje obserwacyjne;
2) część obserwacyjno-diagnostyczna może być wyposażona w jednoosobową separatkę o powierzchni co najmniej 12,0 m2, spełniającą następujące wymagania:
a) drzwi masywne metalowe lub drewniane wyłożone obustronnie odporną na niszczenie wykładziną, otwierające się na zewnątrz z okienkiem obserwacyjnym szklonym szkłem hartowanym, wyposażone w podwójny system zamykania od zewnątrz (zasuwa i zamek na klucz) bez klamki od wewnątrz,
b) ściany i podłoga gładkie, jasne, wyłożone wykładziną oporną na zniszczenie,
c) oświetlenie przez naświetle nad drzwiami zabezpieczone szkłem bezpiecznym lampa i żarówka powinny być dostępne wyłącznie od zewnątrz pokoju,
d) kanał wentylacji grawitacyjnej niedostępny dla osoby izolowanej,
e) ogrzewanie podłogowe lub grzejnik we wnęce zasłoniętej trudnym do usunięcia ekranem metalowym uniemożliwiającym dostęp osoby izolowanej do grzejnika,
f) pokój powinien posiadać własne pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposażone w miskę ustępową, natrysk i umywalkę odporne na umyślne zniszczenia,
g) materac niepalny, odporny na niszczenie,
h) system telewizji przemysłowej z kamerą niedostępną dla osoby izolowanej, zabezpieczoną przed uszkodzeniem;
3) w pokojach łóżkowych na odcinkach obserwacyjnych lub w pokojach obserwacyjnych wypusty instalacji elektrycznych, poza oświetleniem sufitowym, powinny znajdować się na zewnątrz tych pokoi od strony korytarza;
4) w pokojach łóżkowych, innych niż określone w pkt 3, można umieszczać tylko wyłączniki oświetlenia, natomiast pozostałe wypusty instalacji elektrycznych powinny znajdować się na zewnątrz tych pokoi.
7. Oddział psychiatryczny w szpitalu ogólnym powinien być zlokalizowany w osobnym pawilonie lub w wydzielonym skrzydle budynku szpitala, nie wyżej niż na drugiej kondygnacji nadziemnej.
8. Wymaganie, o którym mowa w ust. 8, nie dotyczy oddziałów w zakładach opieki zdrowotnej wpisanych do rejestru zakładów opieki zdrowotnej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
9. Oddział psychiatryczny w szpitalu ogólnym powinien być ponadto wyposażony w:
1) osobny dział przyjęć, składający się z:
a) poczekalni,
b) boksu rejestracji,
c) gabinetu badań lekarskich,
d) łazienki;
2) co najmniej gabinet przyjęć dla pacjentów z pobudzeniem psychoruchowym zagrażających bezpośrednio sobie lub innym.
10. W oddziale psychogeriatrycznym pomieszczenia i wyposażenie, w tym sanitarne, powinny być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
11. Wymagania, o których mowa w ust. 3-10 nie dotyczą ośrodka leczenia uzależnień.

XI. Blok operacyjny
1. Pacjenci powinni być dowożeni do zespołu operacyjnego przez śluzę dla pacjenta, a pracownicy powinni przechodzić przez śluzy szatniowe.
2. W celu dostarczania do zespołu operacyjnego czystych materiałów zespół ten powinien być wyposażony w śluzę materiałową, wykorzystywaną równocześnie do krótkotrwałego ich przechowywania lub przez śluzę dla pacjenta.
3. W obrębie zespołu powinna być zachowana zasada rozdziału pracowników, pacjentów i materiału czystego od brudnego materiału zużytego, brudnych narzędzi, brudnej bielizny i odpadów pooperacyjnych.
4. Sala operacyjna powinna mieć bezpośrednie połączenie z częścią brudną zespołu dla usuwania zużytego materiału, z zachowaniem ruchu jednokierunkowego albo możliwość ewakuacji użytych narzędzi tą samą drogą, którą dostarcza się materiał czysty i sterylny pod warunkiem zastosowania szczelnych opakowań transportowych i wstępnej dezynfekcji.
5. Sala operacyjna powinna mieć bezpośredni kontakt z pomieszczeniem przygotowawczym dla pracowników, wyposażonym w stanowiskowo chirurgicznego mycia rąk.
6. Sala operacyjna powinna mieć bezpośredni kontakt z salą przygotowania chorego. Dopuszcza się wspólne pomieszczenie przygotowania pacjenta dla kilku sal operacyjnych.
7. Powierzchnia sali operacyjnej powinna wynosić co najmniej 35,0 m2.
8. W skład bloku wchodzą ponadto:
1) sala wybudzeń;
2) pomieszczenia dla pracowników z węzłem sanitarnym;
3) magazyn sprzętu i aparatury;
4) brudownik;
5) pomieszczenie porządkowe.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-07-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 11027 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.