nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 29 listopada 2006 r.


1. Projekt prezentacji „Sytuacja finansowa szpitali klinicznych” na Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu prezentacji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

2. Projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia:
- zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw,
- zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
- przedstawia Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 30-11-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

3. Projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia:
- zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi,
- zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania
- przedstawił Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 30-11-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka

- przedstawił Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
wstrzymanie prac nad nowelizacją rozporządzenia.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów
- referował Pan Przemysław Klaman Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 30-11-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego
- referował Pan Przemysław Klaman Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 29-11-2006 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

6. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Pediatrycznego Zespołu Ekspertów do spraw Programu Szczepień Ochronnych
- referował Pan Przemysław Klaman Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 21 dni,
termin realizacji: 30-11-2006 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

8. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
- przedstawiła Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 30-11-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego we współpracy z Departamentem Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu

9. Projekt propozycji dotyczący podziału alokacji, rodzajów beneficjentów oraz określenia projektów kluczowych w ramach Osi Priorytetowej XIII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
- przedstawiła Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 4 dni,
termin realizacji: 29-11-2006 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych
Nadzoruje: Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu

10. Sprawy różne:
Informacja dotycząca Krajowego Zespołu Promocji Naturalnego Planowania Rodziny

- przedstawił Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przedstawienie harmonogramu prac zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-11-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1551 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.