nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 21 grudnia 2006 r.


1. Prezentacja nt.: „Dane o rynku leków w Polsce 2006 – 2007”
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

2. Wstępny projekt ostatecznego kształtu list leków refundowanych
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

Ustalono:
- przygotowanie listy leków generycznych i nowych cząsteczek innowacyjnych,
• przedstawienie na Kierownictwie w dniu 03.01.2006 r.,
przygotowanie listy leków innowacyjnych w ciągu 4 tygodni,
• przedstawienie na Kierownictwie,
- jako podstawę pozyskiwania danych o lekach obecnych w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przyjęto przepis implementowany z Dyrektywy 27/2004 oraz art. 72 nowelizowanej ustawy z dnia 6 września 2001 – Prawo farmaceutyczne.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

3. Propozycja odpowiedzi na pismo Komisarza do spraw Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej Guntera Verheugena
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

4. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 21-12-2006 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 21-12-2006 r.
w przypadku braku uwag skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dzień dni,
termin realizacji: 21-12-2006 r.
w przypadku braku uwag skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

7. Projekt Narodowego Programu Zdrowia na lata 2006 – 2015
- przedstawił Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących formy i treści wzorcowych i roboczych medycznych procedur radiologicznych
- przedstawił Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 22-12-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Sportu w sprawie zakresu opieki medycznej nad zawodnikami kadry narodowej osób niepełnosprawnych oraz kadry paraolimpijskiej
- przedstawił Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu

10. Projekt decyzji dotyczący możliwości udzielenia przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej zamówienia na świadczenia zdrowotne innemu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu

11. Projekt materiału dla Sejmowej Komisji Zdrowia Pt. „Ratownictwo medyczne – bilans wydanych środków z budżetu i efekty ekonomiczne od 1999 r. do chwili obecnej, finansowanie, zasady organizacji
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
w przypadku braku uwag przekazanie do rozpatrzenia przez Sejmową Komisję Zdrowia RP.
termin realizacji: 21-12-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 22-12-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 21 dni,
termin realizacji: 22-12-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 21 dni,
termin realizacji: 22-12-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

15. Informacja w sprawie stanu realizacji budżetu w części 46 – zdrowie oraz propozycje zagospodarowania zgłoszonych oszczędności w 2006 r.
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionych propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

16. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 21-12-2006 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

17. Projekt stanowiska Ministra Zdrowia w sprawie równoważności uprawnień zawodowych pielęgniarek i położnych
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
akceptację projektu stanowiska.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu

18. Projekt stanowiska Ministra Zdrowia w sprawie tzw. studiów pomostowych
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
akceptację projektu stanowiska.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu

19. Propozycja odstąpienia od nowelizacji rozporządzeń:
- Ministra Zdrowia z 15 czerwca 2005 r. w sprawie Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych (Dz. U. Nr 112, poz.952),
- Ministra Zdrowia z 15 czerwca 2005 r. w sprawie rejestru pielęgniarek i rejestru położnych (Dz. U. Nr 112, poz. 953)
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
zgodę na odstąpienie od nowelizacji.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu

20. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 22-12-2006 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

21. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Krajowego Komitetu do Spraw Pandemii Grypy
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

22. Projekt komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2007 r.
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie projektu komunikatu,

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-12-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2125 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.