nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy24.05.2007r. Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 13 kwietnia 2007 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
dnia 2 maja 2007 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
m.kaczocha@mz.gov.plProjekt Wersja z dnia 15.02.07 r.ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia ......................2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcyNa podstawie art. 125 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących prace na stanowisku kierowcy (Dz. U. Nr 69, poz. 622), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Przewoźnik drogowy wydaje skierowanie na badanie osobie, o której mowa w art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z późn. zm.2)), według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.”,
b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Osoby, o których mowa w art. 124 ust. 1 pkt 1 i 6 oraz ust. 2 ustawy oraz art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zgłaszają się na badanie bez skierowania.”;
2) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wzór orzeczenia wydawanego osobom, o których mowa w art. 39k i 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, jest określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia.”;
3) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
4) załącznik nr 13 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA


w porozumieniu:
MINISTER TRANSPORTU


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i poz. 756, Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1497, Nr 25, poz. 202, Nr 175, poz. 1462 i Nr 109, poz. 925 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i poz. 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701.
UZASADNIENIE


Niniejszy projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 125 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).

Celem projektowanego aktu prawnego jest dostosowanie treści § 2 ust. 6 i 9, § 8 ust. 4 oraz załącznika nr 13 (stanowiącego wzór orzeczenia psychologicznego) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. Nr 69, poz. 622) do postanowień art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 235, poz. 1701). Należy podkreślić, że dotychczasowa treść wzoru orzeczenia psychologicznego zawiera niewłaściwą podstawę prawną przeprowadzania badań psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Ponadto, w pouczeniu do ww. orzeczenia zamieszczona jest nieobowiązującą już częstotliwość przeprowadzania badań psychologicznych kierowców wykonujących przewóz drogowy.
Przedmiot projektowanego rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej, jak również nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
Ocena Skutków Regulacji


1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje regulacja.
Niniejszy projekt rozporządzenia będzie miał wpływ na kierowców wykonujących przewóz drogowy, przedsiębiorców osobiście wykonujących przewóz drogowy oraz inne osoby osobiście wykonujące przewóz drogowy.

2. Konsultacje społeczne:
Równolegle do uzgodnień międzyresortowych, projektowana regulacja zostanie skonsultowana z następującymi podmiotami:
1) Instytutem Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi;
2) Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie;
3) Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu;
4) Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych;
5) Forum Związków Zawodowych;
6) Polskim Towarzystwem Psychologicznym;
7) Stowarzyszeniem Psychologów Transportu w Polsce;
8) Stowarzyszeniem Psychologów Praktyków;
9) NSZZ „Solidarność”;
10) Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych;
11) Naczelną Radą Lekarską;
12) Konfederacją Pracodawców Polskich;
13) Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych;
14) Business Centre Club;
15) Krajową Izbą Gospodarczą;
16) Konsultantem Krajowym w dziedzinie Medycyny Pracy;
17) Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie;
a ponadto zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia oraz na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w niniejszej ocenie po ich zakończeniu.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.
Wejście w życie projektu rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych.

4. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
Wejście w życie projektu rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność i przedsiębiorczość gospodarki.

5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.
Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na sytuację i rozwój regionów.

6. Wpływu regulacji na rynek pracy.
Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na rynek pracy.

7. Wpływ regulacji na zdrowie społeczeństwa.
Regulacja zawarta w projekcie będzie miała korzystny wpływ na zdrowie kierowców wykonujących przewozy drogowe, przedsiębiorców lub inne osoby osobiście wykonujące przewóz drogowy.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-04-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6884 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.