nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1, a także szczegółowego trybu i warunków ich przechowywania oraz niszczeniaprzeniesiono do archiwum - nie weszło w życie, gdyż z dniem 7 maja 2009 r. zmieniło się upoważnienie ustawowe do wydania aktu (ustawa z dnia 7 maja 2009 r. Dz.U. z 2009 r. Nr 98, poz. 817).


13.07.2007r. Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 13 kwietnia 2007 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
dnia 17 maja 2007 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
dep-pl@mz.gov.pl


projekt 2.04.2007 r.


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia ………………………2007 r.
w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1, a także szczegółowego trybu i warunków ich przechowywania oraz niszczenia


Na postawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485, z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 48) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) podmioty uprawnione do przechowywania oraz niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1,
2) szczegółowy tryb i warunki przechowywania oraz niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1, o których mowa w pkt 1
- w przypadku orzeczenia przez sąd o ich przepadku na rzecz Skarbu Państwa.

§ 2.

Podmiotami uprawnionymi do przechowywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów, o których mowa w § 1 pkt 1, są jednostki Policji, Służby Celnej i Straży Granicznej.

§ 3.

Podmiotami uprawnionymi do niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1, o których mowa w § 1 pkt 1, są jednostki Policji, Służby Celnej i Straży Granicznej oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie tej działalności zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.2)).

§ 4.

1. Środki odurzające, substancje psychotropowe lub ich preparaty, o których mowa § 1 pkt 1, przechowywane są przez jednostki Policji, Służby Celnej i Straży Granicznej w sposób zabezpieczający je przed kradzieżą oraz zniszczeniem, w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu, w zamkniętych metalowych szafach lub kasetach przymocowanych w sposób trwały do ścian lub podłogi pomieszczenia.
2. Dopuszcza się inny, niż wymieniony w ust. 1, sposób przechowywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów, pod warunkiem zastosowania środków zabezpieczających przed dostępem osób nieupoważnionych.

§ 5.

1. Jednostki Policji, Służby Celnej i Straży Granicznej prowadzą ewidencję przechowywanych środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1.
2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, prowadzona jest w formie książki kontroli zatwierdzonej przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, zawierającej:
1) na stronie tytułowej - nazwę i adres jednostki Policji, Służby Celnej lub Straży Granicznej;
2) na kolejno ponumerowanych stronach - odrębnie dla każdego środka odurzającego, substancji psychotropowej lub ich preparatów oraz prekursora z kategorii 1:
a) w odniesieniu do przychodu:
- liczbę porządkową,
- datę przyjęcia,
- źródło pochodzenia,
- oznaczenie dokumentu przychodu,
- ilość przyjętą wyrażoną w gramach, kilogramach lub sztukach,
b) w odniesieniu do rozchodu:
- liczbę porządkową,
- datę wydania,
- ilość wydaną wyrażoną w gramach, kilogramach lub sztukach,
- – informację dotyczącą powodów wydania,
- imię i nazwisko oraz podpis osoby wydającej,
- imię i nazwisko oraz podpis osoby odbierającej,
c) saldo po przyjęciu lub wydaniu,
d) ewentualne uwagi.
3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w formie elektronicznej, pod warunkiem zastosowania systemu komputerowego gwarantującego, że żadne zapisy dotyczące stanów i ruchów magazynowych nie będą usuwane, a korekty zapisów będą dokonywane za pomocą dokumentów korygujących, opatrzonych czytelnym podpisem i danymi osoby dokonującej korekty, celem zapewnienia pełnej kontroli dokonywanych operacji.
4. W przypadku prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, w formie elektronicznej należy:
1) zachować zakres danych zgodny z układem książki kontroli, o której mowa w ust. 2;
2) dokonywać, co dwa tygodnie, wydruku prowadzonej ewidencji.
5. Podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania jednostki lub podmiotu wydruki, o których mowa w ust. 4 pkt 2, obejmujące dany rok kalendarzowy powinny być kolejno ponumerowane i przechowywane przez okres 5 lat, liczony od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym dokonano ostatniego wpisu.
6. O prowadzeniu ewidencji środków odurzających grupy I-N oraz substancji psychotropowych grupy II-P w formie elektronicznej powiadamia się niezwłocznie w formie pisemnej wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego właściwego do miejsca wykonywania działalności.
7. Ewidencja przychodu i rozchodu środków odurzających grupy II-N, substancji psychotropowych grup III-P i IV-P oraz prekursorów kategorii 1 jest prowadzona w postaci comiesięcznych zestawień, zawierających:
1) nazwę międzynarodową zalecaną i nazwę handlową, jeżeli taka istnieje, dawkę, postać farmaceutyczną i wielkość opakowania;
2) stan magazynowy na początku danego miesiąca;
3) łączny przychód w ciągu danego miesiąca z podaniem ilości preparatu;
4) łączny rozchód w ciągu danego miesiąca
5) stan magazynowy na koniec danego miesiąca.
8. Ewidencja, o której mowa w ust. 7, może być prowadzona w formie elektronicznej. W tym przypadku stosuje się odpowiednio przepisy ust. 3-5.

§ 6.

1.Jednostki Policji, Służby Celnej i Straży Granicznej niszczą środki odurzające, substancje psychotropowe lub ich preparaty oraz prekursory kategorii 1, zgodnie z procedurą zatwierdzoną przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.
2. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny dokonuje zatwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli:
1) procedura zawiera opis metody chemicznej, fizycznej lub innej metody niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1 oraz wskazanie osób uprawnionych do wykonywania poszczególnych czynności;
2) procedura zapewnia, iż zniszczenie środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1 nastąpi w sposób trwały, uniemożliwiający ich odzyskanie lub wykorzystanie.

§ 7.

Tryb i zakres postępowania z prekursorami kategorii 1, nieobjęty niniejszym rozporządzeniem, określają przepisy:
1) rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych (Dz. Urz. UE L 047 z 18.02.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 8, str. 46),
2) rozporządzenia (WE) Rady nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi (Dz. Urz. UE L 22 z 26.01.2005, str. 1).


§ 8.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2004 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R, a także szczegółowych zasad i warunków ich przechowywania oraz niszczenia (Dz. U. Nr 219, poz. 2231)

§ 9.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


W porozumieniu:
MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

MINISTER FINANSÓW


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087, Nr 175, poz. 1458 i 1462 i Nr 180, poz. 1495 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360.
UZASADNIENIE


Projekt rozporządzenia jest realizacją upoważnienia dla ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1, a także szczegółowego trybu i warunków ich przechowywania oraz niszczenia, zawartego w art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485, z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 48).

Rozporządzenie będzie określało podmioty uprawnione do przechowywania oraz niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1, w przypadku gdy został orzeczony ich przepadek na rzecz Skarbu Państwa. Zgodnie z przedkładanym projektem podmiotami uprawnionymi będą: Policja, Służba Celna i Straż Graniczna.

Projekt zakłada, że środki odurzające, substancje psychotropowe lub ich preparaty oraz prekursory kategorii 1 przechowywane będą przez te podmioty w sposób zabezpieczający przed kradzieżą oraz zniszczeniem, w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu, w zamkniętych metalowych szafach lub kasetach przymocowanych w sposób trwały do ścian lub podłogi pomieszczenia.

Ponadto, projekt rozporządzenia szczegółowo reguluje sposób prowadzenia ewidencji środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1 a także umożliwia Policji, Służbie Celnej i Straży Granicznej dokonywanie unieszkodliwiania środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1 pod warunkiem posiadania procedur, które zostały zaakceptowane przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597) i w związku z tym nie podlega przedmiotowej notyfikacji.

Projektowana regulacja w zakresie środków odurzających i substancji psychotropowych nie jest regulowana prawem UE, poza przepisami dotyczącymi prekursorów kategorii 1, które są zgodne z prawem UE:
1) rozporządzeniem (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych (Dz. Urz. UE L 047 z 18.02.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 8, str. 46),
2) rozporządzeniem (WE) Rady nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi (Dz. Urz. UE L 22 z 26.01.2005, str. 1).
Ocena Skutków Regulacji


1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja.
Projektowana regulacja obejmie swoim zakresem organy powołane do zwalczania zjawiska narkomanii oraz nielegalnego wytwarzania i obrotu substancjami kontrolowanymi.

2. Zakres konsultacji.
Ze względu na wąską grupę podmiotów, na które będzie oddziaływać projektowana regulacja, projekt rozporządzenia zostanie przesłany w szczególności do:
1) Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego;
2) Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie,
a także zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w niniejszej ocenie po ich zakończeniu.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym dochody i wydatki budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Projektowane regulacje nie będą miały wpływu na sektor finansów publicznych. Projekt zawiera rozwiązania prawne analogiczne do obowiązujących. Podmioty, do których adresowane są przepisy nie będą ponosić dodatkowych nakładów na ich wdrożenie.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy.Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na sytuację i rozwój regionów.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-04-16
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4620 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.