nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia uchylające rozporządzenie w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne11.06.2007r. Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu
30.07.2007r. Zestawienie uwag i propozycji zgłoszonych do projektu
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 28 maja 2007 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
dnia 10 czerwca 2007 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
b.krakowska@mz.gov.pl


Projekt


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia ………………….2007 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne

Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r.
w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz. U. Nr 142, poz. 1194).

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125, poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187, z 2003 r. Nr 189, poz. 1852, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263, z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 171, poz. 1225.UZASADNIENIE


Uchylenie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz.U. Nr 142, poz.1194), jest niezbędne w związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2007 r. rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396/1).

Art. 31 tego rozporządzenia odnosi się do sytuacji wskazanych w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Z tego względu zaś, że treść rozporządzenia wydanego przez organy Wspólnot Europejskich nie może być precyzowana, jak również powtarzana w przepisach prawa krajowego, należy uchylić dotychczas obowiązujące rozporządzenie w tym zakresie, by nie doszło do kolizji prawa krajowego z prawem wspólnotowym.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia nr 1907/2006 z dniem 1 czerwca 2007 r. również ww. rozporządzenie Ministra Zdrowia powinno utracić moc z tą datą.

Przedmiot projektowanego rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej, jak również nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
Rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem ogłoszenia, ponieważ jego przepisy odzwierciedlają stan prawny obowiązujący w Unii Europejskiej od dnia 1 czerwca 2007 r. Oznacza to, że przepisy krajowe od dnia 1 czerwca 2007 r. nie mają zastosowania, w związku z tym można je zmienić z dniem ogłoszenia, nie naruszając zasad demokratycznego państwa prawnego.OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)


1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja
Przedsiębiorcy działający jako: producenci, importerzy, dystrybutorzy i dalsi użytkownicy w rozumieniu przepisów rozporządzenia REACH oraz pracodawcy
i pracownicy w zakresie prowadzonej przez nich działalności związanej
ze stosowaniem substancji i preparatów chemicznych podlegających regulacji ustawy o substancjach i preparatach chemicznych.

2. Zakres konsultacji społecznych
Równolegle do uzgodnień międzyresortowych projektowana regulacja zostanie przekazana do konsultacji następującym podmiotom:
1) Naczelnej Radzie Lekarskiej,
2) Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych,
3) Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych,
4) Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego - Związkowi Pracodawców,
5) Stowarzyszeniu Producentów Kosmetyków i Środków Czystości,
6) Polskiemu Stowarzyszeniu Przetwórców Tworzyw Sztucznych,
7) Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego,
8) Instytutowi Chemii Przemysłowej,
9) Instytutowi Przemysłu Organicznego,
10) Instytutowi Ochrony Środowiska,
11) Instytutowi Medycyny Pracy w Łodzi.
Z uwagi na obowiązek przyjęcia dokładnie takich samych uregulowań w tej sprawie, jakie obowiązują w Unii Europejskiej (w związku z wejściem w życie w dniu
1 czerwca 2007 r. rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń
i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93
i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, Dz. Urz. UE L 396/1)
i współpracy z odpowiednimi organami Komisji Europejskiej i państw członkowskich konsultacje będą dotyczyły przede wszystkim zgodności przepisów rozporządzenia
z prawem wspólnotowym.
Projekt rozporządzenia zostanie również umieszczony na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.
Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w niniejszej Ocenie po ich zakończeniu.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych.
Regulacja nie wpływa na budżet państwa oraz budżety jednostek samorządu terytorialnego.

4. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
Przepisy rozporządzenia nie wpłyną na konkurencyjność gospodarki
i przedsiębiorczość.

5. Wpływ na rynek pracy
Przepisy rozporządzenia nie wpłyną na rynek pracy.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów
Przedmiotowa regulacja nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.

7. Wpływ regulacji na zdrowie ludzi i środowisko
Proponowane rozwiązania nie zmienią obecnej sytuacji odnośnie wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-05-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5007 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.