nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 21 sierpnia 2007 r.


1. Projekt planowanych wydatków na 2008 r. w części 46 – zdrowie w zakresie funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego projektu planowanych wydatków po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych w porozumieniu z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu w porozumieniu z Panią Wacławą Wojtalą Podsekretarzem Stanu

2. Projekt budżetu na 2008 r. w zakresie wydatków majątkowych i programów wieloletnich w części 46 – Zdrowie
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego projektu budżetu na 2008 r. w zakresie wydatków majątkowych i programów wieloletnich.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
- referował Pan Tomasz Pawlęga Zastępca Dyrektora Departamentu
Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
uwzględnienie uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 21-08-2007 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru wytwórców substancji czynnych, które mają zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych weterynaryjnych mających właściwości anaboliczne, przeciwzakaźne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, hormonalne lub psychotropowe
- referował Pan Artur Fałek Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji .

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 21-08-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

5. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego Narodowego Programu Zdrowia
- przedstawił Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 10 dni,
termin realizacji: 21-08-2007 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu

6. Projekt sprawozdania Rady Ministrów z wykonywania w roku 2006 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o skutkach jej stosowania
- przedstawił Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 22-08-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
- przedstawił Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 21-08-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu uzdrowiska miejscowości Dąbki, Gmina Darłowo
- przedstawił Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 21-08-2007 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów oraz sposobu zwrotu tych kosztów
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 21-08-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

10. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 22-08-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

11. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2008 oraz kierunków realizacji zadań tego programu na lata 2009 i 2010
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu uchwały,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 22-08-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

12. Projekt nowelizacji ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”
- przedstawił Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu kierunku zmian,
przedstawienie tekstu projektu nowelizacji ustawy pod obrady Kierownictwa.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

13. Projekt działań dotyczący należności budżetu państwa wynikających z tytułu przerwania kształcenia specjalizacyjnego
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

14. Projekt działań dotyczący należności Specjalistycznego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polanicy Zdroju na rzecz budżetu państwa
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

15. Informacja dotycząca zorganizowania Kongresu Międzynarodowej Rady Pielęgniarek w 2013 w Warszawie
- przedstawiła Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu.

16. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 21-08-2007 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

17. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na zbiór mleczka makowego i opium z maku oraz ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste w celu prowadzenia badań naukowych oraz na sporządzanie wyciągów ze słomy makowej
- przedstawił Pan Zbigniew Niewójt Zastępca Głównego Inspektora
Farmaceutycznego.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 21-08-2007 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Nadzoruje: Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny

18. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania oraz cofania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1 oraz obowiązków podmiotów posiadających te zezwolenia.
- przedstawił Pan Zbigniew Niewójt Zastępca Głównego Inspektora
Farmaceutycznego.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 21-08-2007 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Nadzoruje: Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny

19. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków, trybu oraz terminów składania sprawozdań z działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania lub przerabiania środków odurzających lub substancji psychotropowych, przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowej dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 lub słomy makowej oraz obrotu hurtowego środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi
- przedstawił Pan Zbigniew Niewójt Zastępca Głównego Inspektora
Farmaceutycznego.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 21-08-2007 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Nadzoruje: Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny

20. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia
( w dniach od 20-08-2007 r. do dnia 24-08-2007 r.).
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-08-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1662 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.