nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 21 września 2007 r.


1. Propozycje usług badawczych z zakresu medycyny pracy do realizacji w 2007 roku
- przedstawił Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu

2. Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych dozwolonych do stosowania w produktach biobójczych
- przedstawił Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 21-09-2007 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
- przedstawił Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 24-09-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu

4. Projekt dokumentu: „Informacja z przebiegu realizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 78, poz. 684 oraz z 2006 r. Nr 137, poz. 971) – wrzesień 2007 r.”
- przedstawił Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 21-09-2007 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 24-09-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany nazwy Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 24-09-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 24-09-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

8. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia
- przedstawił Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 24-09-2007 r.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny

9. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu krajowej listy oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. Urz. MZ.07.03.08)
- przedstawił Pan Paweł Policzkiewicz Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 21-09-2007 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy
- przedstawił Pan Paweł Policzkiewicz Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 24-09-2007 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania oraz cofania zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie, przerób lub stosowanie do badań naukowych środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów kategorii 1
- przedstawił Pan Zbigniew Niewójt Zastępca Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 21-09-2007 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Nadzoruje: Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny

12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania w jednostkach naukowych ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub ich preparatami oraz prekursorami kategorii 1
- przedstawił Pan Zbigniew Niewójt Zastępca Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 21-09-2007 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Nadzoruje: Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny

13. Projekt zmiany statutu Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
- referował Pan Marcin Antoniak Naczelnik Wydziału w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg.

Ustalono:
przyjęcie projektu statutu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 24-09-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

14. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany sposobu wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych w 2007 roku na finansowanie programu wieloletniego
- przedstawiła Pani Elżbieta Jazgarska Dyrektor Departamentu Budżetu,
Finansów i Inwestycji.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Radę Ministrów,
termin realizacji: 21-09-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

15. Projekt podziału środków, zgodnie z algorytmem, na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego pomiędzy poszczególne województwa
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego projektu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

16. Ochrona informacji niejawnych
-referował Pan Piotr Bałaga pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

17. Sprawy różne:
Zestawienie uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2007/2008 w uczelniach podległych Ministrowi Zdrowia

- przedstawiła Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-09-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1899 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.