nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 10 października 2007 r.


1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia prac nad realizacją zadań wdrożeniowych Programu Wieloletniego na lata 2007–2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej trakcie dyskusji,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 11-10-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

2. Projekt „Programu prac legislacyjnych na 2007 rok, dotyczący projektów rozporządzeń, pozostających we właściwości Ministra Zdrowia”
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu po uzupełnieniu brakujących terminów wydania rozporządzeń, których termin nie został określony,
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego, Departament Polityki Lekowej i Farmacji, Departament Polityki Zdrowotnej został zobowiązany do uzupełnienia Programu o rozporządzenia, których wydanie przewiduje ustawa,
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw Departament Polityki Lekowej i Farmacji został zobowiązany do uzupełnienia Programu zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
zobowiązano Dyrektorów Departamentów merytorycznych do określenia terminów wydania poszczególnych rozporządzeń,
termin realizacji: 12-10-2007 r.

Odpowiedzialny: Dyrektorzy Departamentów merytorycznych w porozumieniu z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Członkowie Kierownictwa według właściwości
Koordynuje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

3. Projekt pisma do Pana G. Verheugena Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej
- referował Pan Artur Fałek Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

4. Projekt działań, dotyczących propozycji Pana Komisarza G. Verheugena odnośnie okresu przejściowego w zakresie implementacji przepisów Pharma Review dotyczących rejestracji leków w nowych państwach członkowskich, które się o taki okres ubiegały
- przedstawiła Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu działań zgodnie z propozycją Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

5. Projekty rozporządzeń Ministra Gospodarki w sprawie:
1) bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu i przerobie arsenu oraz jego związków;
2) bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu, przerobie oraz stosowaniu chromu i jego związków
- przedstawił Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 11-10-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach
- przedstawił Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 11-10-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy leczeniu substytucyjnym oraz szczegółowych warunków, które powinien spełniać zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie substytucyjne
- przedstawił Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 11-10-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywnością
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 11-10-2007 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-10-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1838 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.