nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 30 października 2007 roku1. Projekt Programu szczepień ochronnych na rok 2008
- przedstawił Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie projektu Programu szczepień ochronnych na rok 2008 i przygotowanie przetargu z uwzględnieniem finansowania określonym w projekcie ustawy budżetowej na 2008 r.,
podjęcie działań w kierunku zwiększenia środków na Program szczepień ochronnych na 2008 r. w tym przygotowanie autopoprawki do projektu ustawy budżetowej na rok 2008 z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.
termin realizacji: listopad 2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej, Departament
Budżetu, Finansów i Inwestycji, Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 31-10-2007 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

3. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie likwidacji Biura Rozliczeń Międzynarodowych
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 31-10-2007 r.
w przypadku braku uwag skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu


4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw
- przedstawił Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 31-10-2007 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu

5. Projekt „Informacji o realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2006 r”.
- przedstawił Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 31-10-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu

6. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu standardu opieki okołoporodowej
- przedstawił Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 31-10-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- przedstawił Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 31-10-2007 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu

8. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego Narodowego Programu Zdrowia
- przedstawił Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 31-10-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu

9. Propozycja wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej do dofinansowania w roku 2008 w ramach realizacji Programu Wieloletniego pod nazwą „Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli”
- przedstawił Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie propozycji zgodnie z zapisem w wariancie II, z zastrzeżeniem ewentualnej zmiany po analizie efektów dotychczasowej pomocy.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu

10. Projekt „Informacji z przebiegu realizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 78, poz. 684 z 2006 r. Nr 137, poz. 971 oraz z 2007 r. Nr 158, poz.1104)”
- przedstawił Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 31-10-2007 r

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu

11. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru projektów do dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
- przedstawiła Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 31-10-2007 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych
Nadzoruje: Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu

12. Projekt Planu Działania na lata 2007-2008 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w części dotyczącej Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony Zdrowia
- przedstawiła Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstów projektów,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Monitorujący.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych
Nadzoruje: Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu

13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz sposobu oznakowania jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, centrum powiadamiania ratunkowego, a także sposobu oznakowania i wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 31-10-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

14. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu uzyskania informacji od prokuratora lub stanowiska sądu rodzinnego o niewyrażeniu sprzeciwu na pobranie ze zwłok komórek, tkanek i narządów
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 31-10-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

15. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na zbiór mleczka makowego i opium z maku oraz ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste w celu prowadzenia badań naukowych oraz na sporządzanie wyciągów ze słomy makowej
- przedstawiła Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 31-10-2007 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Nadzoruje: Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny

16. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania oraz cofania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1 oraz obowiązków podmiotów posiadających te zezwolenia
- przedstawiła Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 31-10-2007 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Nadzoruje: Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny

17. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Sfałszowanych Produktów Leczniczych
- przedstawiła Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 31-10-2007 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Nadzoruje: Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny

18. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady do Spraw Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia
- przedstawił Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 31-10-2007 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

19. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Lecznictwa Ogólnego
i Profilaktyki

- przedstawił Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 2 dni,
termin realizacji: 31-10-2007 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu

20. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości środków finansowych, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić posiadanie tych środków
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 31-10-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-10-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2098 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.