nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 09 listopada 2007 roku


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu produktów leczniczych w sytuacji, gdy brak jest odpowiedniego produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 09-11-2007 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 09-11-2007 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 09-11-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 09-11-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

5. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych w dniu 9-11-2007 r.
w przypadku braku uwag przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia.
termin realizacji: 09-11-2007 r.

Odpowiedzialny: Narodowe Centrum Krwi w porozumieniu z Departamentem Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

6. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych w dniu 9-11-2007 r.
w przypadku braku uwag przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia.
termin realizacji: 09-11-2007 r.

Odpowiedzialny: Narodowe Centrum Krwi w porozumieniu z Departamentem Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

7. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania koncepcji dotyczącej realizacji zadań służby krwi w procesie realizacji zadań obronnych na potrzeby państwa przez publiczną i niepubliczną służbę zdrowia
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych w dniu 9-11-2007 r.
w przypadku braku uwag przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia.
termin realizacji: 09-11-2007 r.

Odpowiedzialny: Narodowe Centrum Krwi w porozumieniu z Departamentem Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

8. Projekt programu zdrowotnego „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przepracowanie programu zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji i z uwzględnieniem wysokości środków finansowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok na realizację programu.

Odpowiedzialny: Narodowe Centrum Krwi w porozumieniu z Departamentem Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu”
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 09-11-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

10. Propozycja działań wobec Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu działań w kierunku likwidacji.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

11. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru projektów do dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
- referował Pan Michał Kępowicz Zastępca Dyrektora Departamentu
Strukturalnych i Programów Pomocowych.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 09-11-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych
Nadzoruje: Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu

12. Propozycje przesunięć budżetowych i zmiany przeznaczenia środków finansowych zarezerwowanych w rozdziale 85195
- przedstawił Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie propozycji zmian.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu

13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powoływania biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
- przedstawił Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 09-11-2007 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego Nadzoruje: Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu

14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 09-11-2007 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu

15. Projekt działań w związku z uruchomieniem Krajowego Punktu Centralnego ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych
- przedstawił Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego projektu działań,
przekazanie do komórek organizacyjnych zadań do realizacji zgodnie z przyjętym projektem.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych
Nadzoruje: Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu

16. Stanowisko Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg dotyczące wystąpienia Dyrektora Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju

Stanowisko Departamentu Prawnego dotyczące wystąpienia Dyrektora Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju

- przedstawił Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
wyrażenie zgody przez Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu

17. Propozycje zmian w planie wydatków majątkowych w 2007 roku w części 46 – Zdrowie
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie proponowanych zmian.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

18. Projekt działań w sprawie należności budżetu państwa od Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

19. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 09-11-2007 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

20. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 09-11-2007 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

21. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady do Spraw Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 09-11-2007 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

22. Sprawy różne
Zmiana przeznaczenia środków finansowych na 2007 r. z wydatków
bieżących na majątkowe z przeznaczeniem na zakup mobilnych punktów
poboru krwi dla Narodowego Centrum Krwi
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
brak zgody na dokonanie zmiany.

Odpowiedzialny: Narodowe Centrum Krwi
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-11-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2121 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.