nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium MinistraUstalenia
z obrad Kolegium Ministra
w dniu 21 grudnia 2007 r.


1. Wykaz rozporządzeń, które powinny wejść w życie z dniem 1 stycznia 2008 r., wykaz rozporządzeń, których ustawowy termin do wydania upłynął oraz wykaz dokumentów rządowych przewidzianych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów w okresie listopad - grudzień 2007 r.
- przedstawił Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stan.

Ustalono:
podjęcie działań zmierzających do zapewnienia terminowej realizacji.

Odpowiedzialny: Dyrektorzy właściwych komórek organizacyjnych we współpracy z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

2. Projekt „Harmonogramu zbiorczego realizacji zadań na 2008 rok opracowany według „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011”
- referował Pan Krzysztof Olszak Dyrektor Departamentu Zdrowia
Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie projektu „Harmonogramu zbiorczego realizacji zadań na 2008 rok”.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

3. Projekt Sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku
- referował Pan Krzysztof Olszak Dyrektor Departamentu Zdrowia
Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 21-12-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu
4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji.
Ochrony Zdrowia.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 24-12-2007 r

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu
- referowała: Pani Sylwia Lis Dyrektor Departament Ubezpieczenia
Zdrowotnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 21-12-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego.

6. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag w dniu 21-12-2007 r. do godz. 16.00,
w przypadku braku uwag przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia,

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 24-12-2007 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

8. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 21-12-2007 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 21-12-2007 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie biegłych
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

- referował Pan Krzysztof Olszak Dyrektor Departamentu Zdrowia
Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 21-12-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-12-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1898 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.