nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Statut Ministerstwa 
 

Statut Ministerstwa ZdrowiaMP.06.26.294 → z dnia 13 kwietnia 2006 r.
zmiana M.P.06.67.689
M.P.09.9.97
M.P.12.808


ZARZĄDZENIE Nr 48
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 11 kwietnia 2006 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu ZdrowiaNa podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ministerstwu Zdrowia nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 161 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia (M. P. Nr 61, poz. 873 oraz z 2005 r. Nr 21, poz. 328).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW


1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.
Załącznik
do zarządzenia nr 48
Prezesa Rady Ministrów
z dnia 11 kwietnia 2006 r.
STATUT MINISTERSTWA ZDROWIA


§ 1.

Ministerstwo Zdrowia zapewnia obsługę Ministra Zdrowia, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901), do spraw zdrowia.

§ 2.

W skład Ministerstwa Zdrowia wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Gabinet Polityczny Ministra;
2) Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji;
3) Departament Dialogu Społecznego;
4) Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg;
5) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
6) Departament Organizacji Ochrony Zdrowia;
7) Departament Pielęgniarek i Położnych;
8) Departament Polityki Lekowej i Farmacji;
9) Departament Polityki Zdrowotnej;
10) Departament Prawny;
11) Departament Spraw Obronnych;
12) Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego;
13) Departament Współpracy Międzynarodowej;
15) Departament Zdrowia Publicznego;
15) Biuro Administracyjno-Gospodarcze;
16) Biuro Dyrektora Generalnego;
17) Biuro Kadr;
18) Biuro Ministra;
19) Biuro Prasy i Promocji;
20) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Audytu Wewnętrznego;
21) Samodzielny Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 3.

Obsługę zadań Ministra, w zakresie działu zdrowie, zapewniają w szczególności:
1) Departament Dialogu Społecznego;
2) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
3) Departament Organizacji Ochrony Zdrowia;
4) Departament Pielęgniarek i Położnych;
5) Departament Polityki Lekowej i Farmacji;
6) Departament Polityki Zdrowotnej;
7) Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego;
8) Departament Zdrowia Publicznego.

§ 4.

Minister sprawuje bezpośredni nadzór nad:
1) Gabinetem Politycznym;
2) Samodzielnym Wydziałem Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 5.

Dyrektor Generalny sprawuje bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Stanowiskiem Pracy do Spraw Audytu Wewnętrznego.Załączniki do dokumentu : .rejestr_korzysci_17112011.pdfWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2002-09-25
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek
Data ostatniej zmiany:
       2012-11-13
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-11-13Marlena Woźniak dodano: zarządzenie zmieniające
2009-03-06Małgorzata Woźniak-Juhre 
2006-11-06Małgorzata Woźniak-Juhre 
2006-04-28Małgorzata Woźniak-Juhre 
2004-02-10Małgorzata Woźniak-Juhre 

Słowa kluczowe: statut
Statystyka strony: 89339 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.