nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Statut Ministerstwa 
 

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu ZdrowiaM.P.2009.9.97 → 13 luty 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 stycznia 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia


Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia (M. P. Nr 26, poz. 294 i Nr 67, poz. 689) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) pkt 3a otrzymuje brzmienie:
"3a) Departament Funduszy Europejskich;",
b) po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu:
"3b) Departament Matki i Dziecka;",
3) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
"11) Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego;";
2) w § 3 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
"1a) Departament Matki i Dziecka;".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-03-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 9352 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.