nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Struktura organizacyjna 
 

Regulamin organizacyjny Ministerstwa ZdrowiaDz.Urz.MZ.09.13.68→ z dnia 24 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia


Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się regulamin organizacyjny Ministerstwa Zdrowia, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

1. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zarządzenia, dostosują wewnętrzne regulaminy organizacyjne komórek organizacyjnych do przepisów zarządzenia i przekażą je do podpisu Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Zdrowia, zwanemu dalej "Dyrektorem Generalnym".
2. Oryginał zarządzenia Dyrektora Generalnego w sprawie ustalenia wewnętrznego regulaminu organizacyjnego przechowywany jest przez Biuro Dyrektora Generalnego, a kopia przez właściwą komórkę organizacyjną.

§ 3.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 6, poz. 25, z późn. zm.3)).

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337 i Nr 98, poz. 817.
3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2006 r. Nr 16, poz. 81, z 2007 r. Nr 10, poz. 33 i poz. 37, Nr 12, poz. 64 i Nr 15, poz. 81 oraz z 2009 r. Nr 4, poz. 20.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-04-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2010-03-11
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2010-03-11Małgorzata Woźniak-Juhre 
2009-05-18Monika Latoszek 
2007-07-09Małgorzata Woźniak-Juhre 
2006-10-27Małgorzata Woźniak-Juhre 
2004-08-12Małgorzata Woźniak-Juhre 

Słowa kluczowe: statut, zdrowia, organizacyjny, regulamin
Statystyka strony: 128137 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.