nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Program prac legislacyjnych 
 

PROJEKTY AKTÓW PRAWNYCH - 2006 r.02-01-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności
tekst po konsultacjach społecznych

22-12-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 grudnia 2006 roku

22-12-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 grudnia 2006 roku

22-12-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego
tekst po konsultacjach społecznych

21-12-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 19 grudnia 2006 roku

21-12-2006 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
tekst po poprawkach Rady Ministrów

21-12-2006 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
tekst po poprawkach Rady Ministrów

18-12-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru środków spożywczych wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wzoru powiadomienia oraz metod obliczania kosztów związanych z wydaniem opinii o tych środkach spożywczych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 18 grudnia 2006 roku

18-12-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych oraz wymagań dotyczących pobierania próbek i metod analitycznych stosowanych w trakcie urzędowych kontroli żywności do oznaczania parametrów właściwych dla substancji dodatkowych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 18 grudnia 2006 roku

15-12-2006 Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 grudnia 2006 roku

15-12-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 grudnia 2006 roku

15-12-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Konstancinie-Jeziornej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 grudnia 2006 roku

14-12-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 13 grudnia 2006 roku

11-12-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 6 grudnia 2006 roku

11-12-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek badawczo-rozwojowych określających i koordynujących programy monitoringu żywności i żywienia oraz opracowujących opinie niezbędne dla oceny ryzyka
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 29 listopada 2006 roku

08-12-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 grudnia 2006 roku

04-12-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 4 grudnia 2006 roku

04-12-2006 PROJEKT USTAWY o niektórych zawodach medycznych
tekst przekazany w dniu 4 grudnia 2006r. na Komisję Prawniczą

04-12-2006 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
tekst skierowany 4 grudnia 2006 roku
pod obrady Komitetu Europejskiego Rady Ministrów

04-12-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie regulaminu pracy do Spraw Monitoringu Żywności i Żywienia
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 1 grudnia 2006 roku

04-12-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 1 grudnia 2006 roku

30-11-2006 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 30 listopada 2006 roku

29-11-2006 Projekt rozporzadzenia MInistra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 29 listopada 2006 roku

29-11-2006 Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu pobierania próbek żywności na potrzeby urzędowej kontroli żywności i monitoringu w celu oznaczania poziomów substancji zanieczyszczających, procedur stosowanych przy pobieraniu próbek oraz kryteriów dla metod analitycznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 27 listopada 2006 roku

29-11-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie pobierania próbek żywności w celu oznaczania poziomów pozostałości pestycydów
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 27 listopada 2006 roku

28-11-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz sposobu oznakowania jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, centrum powiadamiania ratunkowego, a także sposobu oznakowania i wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 28 listopada 2006 roku

27-11-2006 PROJEKT USTAWYo zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
projekt skierowany na posiedzenie
Rady Ministrów 5 grudnia 2006r.

23-11-2006 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie innych ustaw
tekst skierowany pod obrady Sejmu

23-11-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 3 listopada 2006 r.

23-11-2006 Projekt rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 16 listopada 2006 roku

20-11-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 20 listopada 2006 roku

19-11-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 19 listopada 2006 roku

17-11-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 listopada 2006 roku

17-11-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 listopada 2006 roku

15-11-2006 Projekt sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2005 roku
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 listopada 2006 roku

13-11-2006 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
tekst ustawy skierowany w dniu 13 listopada na Komitet Rady Ministrów

10-11-2006 PROJEKT USTAWY o sieci szpitali
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 listopada 2006 roku

10-11-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 listopada 2006 roku

08-11-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych i wyrobów medycznych nabywanych przez zakłady lecznictwa zamkniętego po cenach urzędowych hurtowych
tekst po konsultacjach społecznych

08-11-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych na produkty lecznicze i wyroby medyczne nabywane przez zakłady lecznictwa zamkniętego
tekst po konsultacjach społecznych08-11-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 listopada 2006 r.
08-11-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 27 października 2006 roku

08-11-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie aromatów stosowanych w produkcji żywności
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 27 października 2006 roku

06-11-2006 Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007 – 2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 6 listopada 2006 roku

03-11-2006 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
tekst przekazany pod obrady Rady Ministrów
w dniu 3 listopada 2006 r.

02-11-2006 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 listopada 2006 roku
31-10-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 31 października 2006 roku

31-10-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 31 października 2006 roku

30-10-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków przekazany do uzgodnień zewnętrznych 25 października 2006 roku

24-10-2006 PROJEKT USTAWY o nadaniu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nazwy „Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”
przekazany do Sejmu
w dniu 24 października 2006 roku

24-10-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 24 października 2006 roku

23-10-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 23 października 2006 roku

23-10-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 23 października 2006 roku

23-10-2006 Projekt rozporządzenia MInistra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych danych wymaganych w dokumentacji przedstawianej przez zgłaszającego substancję nową, niezbędnych do oceny ryzyka stwarzanego przez taką substancję dla zdrowia człowieka i środowiska
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 23 października 2006 roku

23-10-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących formy i treści wzorcowych i roboczych medycznych procedur radiologicznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 23 października 2006 roku

20-10-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia substytucyjnego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 20 października 2006 roku

19-10-2006 Projekt rozporządzenia w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 19 października 2006 roku

18-10-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 23 września 2006 r.

13-10-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 13 października 2006 roku

09-10-2006 Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych
tekst skierowany 9 października 2006 roku
pod obrady Komitetu Europejskiego Rady Ministrów

06-10-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zasad kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 6 października 2006 roku

04-10-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat za czynności związane z dopuszczeniem produktu biobójczego do obrotu
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 4 października 2006 roku

04-10-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 4 października 2006 roku

04-10-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 4 października 2006 roku

04-10-2006 Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 4 pażdziernika 2006 roku

04-10-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego luzem cukru, olejów płynnych i tłuszczów
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 4 października 2006 roku

02-10-2006 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy
tekst po konferencji uzgodnieniowej
w dniu 2 października 2006 r.

27-09-2006 PROJEKT USTAWY o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
skierowany pod obrady Europejskiego Komitetu Rady Ministrów

25-09-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 25 września 2006 r.

22-09-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 września 2006 r.

22-09-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 wrzesnia 2006 r.

22-09-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 września 2006 roku

20-09-2006 Projekt rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinna spełniać jednostka uprawniona do wydawania świadectw potwierdzających właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości lecznicze klimatu przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 19 września 2006 roku

20-09-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 20 września 2006 roku

20-09-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie opinii o badaniu klinicznym i o rozpoczęcie badania klinicznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 19 września 2006 roku

19-09-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 19 września 2006 roku

13-09-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych, oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 13 września 2006 roku

08-09-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 września 2006 roku

07-09-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób, które uzasadniają podjęcie decyzji o wydaleniu obywatela Unii Europejskiej lub członka rodziny niebędącego obywatelem Unii Europejskiej z powodu zagrożenia dla zdrowia publicznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 6 września 2006 roku

05-09-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 września 2006 roku

05-09-2006 Projekt rozporządzenia Mninistra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 września 2006 roku

04-09-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 4 września 2006 rokuroku

01-09-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 1 września 2006 rokuroku

28-08-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 28 sierpnia 2006 roku

18-08-2006 PROJEKT USTAWY o nadaniu Śląskiej Akademii Medycznej imienia Ludwika Waryńskiego w Katowicach nazwy „Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach” przekazany do uzgodnień zewnetrznych w dniu 18 sierpnia 2006 r.

16-08-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia sprawie zmiany nazwy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 sierpnia 2006 roku

11-08-2006 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 11 sierpnia 2006 roku

10-08-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru pielęgniarek i rejestru położnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 sierpnia 2006 roku

10-08-2006 Projekt rozporzadzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 sierpnia 2006 roku

08-08-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 sierpnia 2006 roku

03-08-2006 Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy - Zdroju
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 3 sierpnia 2006 roku

01-08-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 1 sierpnia 2006 roku

01-08-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 1 sierpnia 2006 roku

31-07-2006 PROJEKT USTAWY o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 31 lipca 2006 roku

28-07-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 28 lipca 2006 roku

24-07-2006 Projekt Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków przechowywania przez apteki środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

24-07-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 24 lipca 2006 r.

24-07-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 lipca 2006 roku

24-07-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie metod pobierania próbek określonych środków spożywczych do celów urzędowej kontroli poziomów zanieczyszczeń oraz przygotowywania próbek i wytycznych dla metod analitycznych stosowanych do oznaczania zawartości tych zanieczyszczeń
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 lipca 2006 roku

21-07-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

13-07-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 13 lipca 2006 roku

12-07-2006 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 lipca 2006 roku

11-07-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu dokonywania zmian danych objętych pozwoleniem, pozwoleniem tymczasowym albo wpisem do rejestru oraz zmian w dokumentacji będącej podstawą wydania pozwolenia, pozwolenia tymczasowego albo wpisu do rejestru

10-07-2006 Projekt rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
tekst po konsultacjach

10-07-2006 Projekt rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne
tekst po konsultacjach

10-07-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
tekst po konsultacjach

06-07-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru sprzeciwów oraz sposobu ustalania istnienia wpisu w tym rejestrze
przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 6 lipca 2006 roku

06-07-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek
przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 6 lipca 2006 roku

05-07-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu postępowania w przypadku niezgodnych z przepisami prawa działań z udziałem prekursorów

04-07-2006 Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany nazwy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 4 lipca 2006 r.

03-07-2006 PROJEKT USTAWY o Państwowym Ratownictwie Medycznym
tekst przekazany pod obrady Komitetu Rady Ministrów
w dniu 4 lipca 2006 r.
24-06-2006 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 - 2010
przekazany na Komitet Rady Ministrów w dniu 27 czerwca 2006 roku

23-06-2006 Projekt rozporządzenia Ministar Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2007 r.
przekazany do uzgodnień zewnetrznych
w dniu 23 czerwca 2006 r.

23-06-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych
przekazany do uzgodnień zewnetrznych
w dniu 6 czerwca 2006 r.23-06-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu sprawowania nadzoru i przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 20 kwietnia 2006 r.

07-06-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 czerwca 2006 roku

05-06-2006 Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 czerwca 2006 roku

01-06-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 1 czerwca 2006 roku

01-06-2006 PROJEKT USTAWY o przekazaniu środków finansowych publicznym zakładom opieki zdrowotnej na wzrost wynagrodzeń pracowników tych zakładów
tekst przekazny pod obrady Rady Ministrów

29-05-2006 Rozporządzenie o danych gromadzonych przez świadczeniodawców

22-05-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 18 maja 2006 roku

17-05-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 maja 2006 roku

17-05-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 maja 2006 roku

17-05-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 maja 2006 roku

17-05-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 maja 2006 roku

09-05-2006 Projekt rozporządzenia MInistra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 6 maja 2006 roku

06-05-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 6 maja 2006 roku

30-03-2006 Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2006 oraz kierunków realizacji zadań tego programu na lata 2007 i 2008
wraz z podziałem środków finansowych na realizację Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w roku 2006
projekt przekazany pod obrady Rady Ministrów

30-03-2006 Projekt rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 30 marca 2006 roku

28-03-2006 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
przekazany pod obrady Rady Ministrów

23-03-2006 PROJEKT USTAWY o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
projekt tzw. ustawy horyzontalnej, w zakresie zmian legislacyjnych pozostających w kompetencji Ministra Zdrowia

21-03-2006 PROJEKT USTAWY o bezpieczeństwie żywności i żywienia
przekazany pod obrady Rady Ministrów

21-03-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w przedmiocie leczenia lub rehabilitacji osób uzależnionych, skazanych za przestępstwa pozostające w związku z używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 marca 2006 roku

15-03-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów stosowania psychoterapii przez psychologów
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 marca 2006 roku

10-03-2006 Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 marca 2006 roku

07-03-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 lutego 2006 roku

03-03-2006 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej
przekazany pod obrady Rady Ministrów

03-03-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu gromadzenia informacji o przypadkach zatruć produktami biobójczymi
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 3 marca 2006 roku

03-03-2006 Projekt rozporządzenia MInistra Zdrowia w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do ich zgłaszania
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 3 marca 2006 roku

02-03-2006 PROJEKT USTAWY o ratownictwie medycznym
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 marca 2006 roku

23-02-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków

23-02-2006 Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 23 lutego 2006 r.

17-02-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu dokonywania zmian danych objętych pozwoleniem albo wpisem do rejestru oraz zmian w dokumentacji dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktu biobójczego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 lutego 2006 r.

08-02-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 lutego 2006 r.

08-02-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie metod pobierania próbek określonych środków spożywczych do celów urzędowej kontroli poziomów zanieczyszczeń oraz przygotowywania próbek i wytycznych dla metod analitycznych stosowanych do oznaczania zawartości tych zanieczyszczeń
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 lutego 2006 r.

03-02-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 3 lutego 2006 r.

20-01-2006 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Projekt Ustawy i Autopoprawka)
tekst skierowany do Sejmu RP

19-01-2006 Projekt rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wymagań, jakie powinny spełniać podmioty prowadzące szkolenia w dziedzinie uzależnień, ramowych programów szkoleń, trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu końcowego oraz wzorów certyfikatów instruktora terapii uzależnień i specjalisty terapii uzależnień
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 23 stycznia 2006 r.

18-01-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 18 stycznia 2006 r.

17-01-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu badań żywych dawców narządu wykonywanych w ramach monitorowania ich stanu zdrowia
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 stycznia 2006 roku

17-01-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 stycznia 2006 roku

17-01-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 stycznia 2006 roku

17-01-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu prowadzenia krajowego rejestru przeszczepień
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 stycznia 2006 roku

17-01-2006 Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 stycznia 2006 roku

17-01-2006 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zdrowotnych, jakim powinien odpowiadać kandydat na dawcę, wykazu badań lekarskich i pomocniczych badań diagnostycznych, jakim powinien podlegać kandydat na dawcę oraz przeciwwskazań do oddania komórek, tkanek lub narządu
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 stycznia 2006 roku

17-01-2006 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
tekst skierowany do Sejmu RP
w dniu 27 grudnia 2005 roku

04-01-2006 Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie docelowej sieci zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 4 stycznia 2006 roku

03-01-2006 Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 3 stycznia 2006 roku


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-03-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7496 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.