nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Program prac legislacyjnych 
 

PROJEKTY AKTÓW PRAWNYCH - 2007 r.31-12-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany nazwy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 grudnia 2007 r.

24-12-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 grudnia 2007 r.

18-12-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 18 grudnia 2007 r.

17-12-2007 Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 14 grudnia 2007 r.

14-12-2007 Projekt w sprawie sposobu i trybu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z budżetu państwa
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 13 grudnia 2007 roku

14-12-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 14 grudnia 2007 r.

13-12-2007 Projekt sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2006 roku
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 grudnia 2007 roku

12-12-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia jednolitych procedur postępowania w związku z wystąpieniem zakażeń meningokokowych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 grudnia 2007 r.

12-12-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 grudnia 2007 r.

11-12-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 grudnia 2007 r.

10-12-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powoływania biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 grudnia 2007 r.

10-12-2007 Projek rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 grudnia 2007 r.

05-12-2007 Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 grudnia 2007 r.

05-12-2007 Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 grudnia 2007 r.

05-12-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 grudnia 2007 r.

28-11-2007 Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 28 listopada 2007 r.

28-11-2007 Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 28 listopada 2007 r.

28-11-2007 Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 28 listopada 2007 r.

28-11-2007 Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 28 listopada 2007 r.

27-11-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Lecznictwa Ogólnego i Profilaktyki
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 listopada 2007 r.

14-11-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu”
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 14 listopada 2007r.

12-11-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 października 2007 r.

08-11-2007 Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego Narodowego Programu Zdrowia przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 listopada 2007 r.

08-11-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz sposobu oznakowania jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, centrum powiadamiania ratunkowego, a także sposobu oznakowania i wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 listopada 2007 r.

06-11-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
przekazany na Radę Ministrów

06-11-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”
przekazany na Radę Ministrów

05-11-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni
przelkazany do uzgodnień zewnetrznych
w dniu 31 października 20007 r.

26-10-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 23 października 2007 r.

25-10-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 25 października 2007 r

22-10-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”
przekazany na Komitet Rady Ministrów

19-10-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany nazwy Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

18-10-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 18 października 2007 r.

17-10-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 października 2007 r.

17-10-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 października 2007 r.

17-10-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 października 2007 r.

17-10-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 października 2007 r.

15-10-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o izbach aptekarskich
Projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach aptekarskich będzie rozpatrywany przez Radę Ministrów w dniu 16 października 2007 r.

08-10-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2008 r.
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 października 2007 roku

08-10-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 października 2007 roku

08-10-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców i dawców krwi
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 października 2007 roku

04-10-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 października 2007r.

28-09-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 26 września 2006 r.

28-09-2007 PROJEKT USTAWY o zawodach pielęgniarki i położnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 25 września 2007 roku

28-09-2007 PROJEKT USTAWY o samorządzie pielęgniarek i położnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 25 września 2007 roku

28-09-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 25 września 2007 roku

28-09-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 25 września 2007 roku

21-09-2007 Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu uzdrowiska miejscowości Dąbki

21-09-2007 PROJEKT USTAWY o systemie informacji w ochronie zdrowia
przekazany na Komitet Rady Ministrów

14-09-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 14 września 2007 roku

13-09-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 września 2007 roku

11-09-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 11 września 2007 roku

05-09-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 30 sierpnia 2007 roku

03-09-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 3 września 2007 roku

31-08-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia sprawie wzorów wniosków o rozpoczęcie badania klinicznego produktu leczniczego, zmian w protokole badania klinicznego lub dokumentacji dotyczącej badanego produktu leczniczego, zawiadomień o zakończeniu badania klinicznego
projekt przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 31 sierpnia 2007 r

27-08-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opłat pobieranych za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 27 sierpnia 2007 roku

27-08-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
tekst przekazany na Komitet Rady Ministrów

24-08-2007 PROJEKT USTAWY o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
tekst przekazany na Radę Ministrów

22-08-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o izbach lekarskich
Przekazany do Sejmu

21-08-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
Przekazany na Radę Ministrów

10-08-2007 PROJEKT USTAWY o systemie informacji w ochronie zdrowi
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 sierpnia 2007 roku

30-07-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
projekt przyjęty przez rząd

27-07-2007 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pozbawienia statusu uzdrowiska miasta Jastrzębie Zdrój
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 23 lipca 2007 roku

25-07-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, wykonywanych przez pielęgniarkę samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego, oraz zakresu i rodzaju takich świadczeń wykonywanych przez położną samodzielnie
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 25 lipca 2007 roku

24-07-2007 Projekt ustawy o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcomna wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 24 lipca 2007 roku

20-07-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bazy danych urządzeń radiologicznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 20 lipca 2007 roku

19-07-2007 PROJEKT USTAWY o Prezesie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 19 lipca 2007 roku

18-07-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 18 lipca 2007 roku

17-07-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie procedur urzędowych kontroli żywności organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 lipca 2007 roku

17-07-2007 Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 16 lipca 2007 roku

16-07-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie regulaminu Krajowej Rady do Spraw Szpitali

16-07-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie regulaminu Regionalnej Rady do Spraw Szpitali

16-07-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie optymalnej liczby łóżek

16-07-2007 PROJEKT USTAWY o sieci szpitali
Przekazany na Radę Ministrów

12-07-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 11 lipca 2007 roku

10-07-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzenie do obrotu, pozwolenia tymczasowego albo wpisu do rejestru produktów biobójczych niskiego ryzyka, sposobu przedstawienia dokumentacji oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja niezbędna do oceny substancji czynnej i produktu biobójczego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 lipca 2007 roku

10-07-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednolitych procedur oceny dokumentacji produktu biobójczego oraz kryteriów postępowania przy ocenie produktu biobójczego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 lipca 2007 roku

09-07-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 29 czerwca 2007 roku

04-07-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
skierowany pod obrady Komitetu Rady Ministrów

25-06-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o izbach lekarskich
Przekazany na Radę Ministrów

25-06-2007 PROJEKT USTAWY o sieci szpitali
Przekazany na Radę Ministrów

20-06-2007 Projekt rozporzadzenia ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 18 czerwca 2007 roku

15-06-2007 Projekt autopoprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1775)
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 czerwca 2007 roku

14-06-2007 Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 14 czerwca 2007 roku

11-06-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

11-06-2007 Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej
projekt zatwierdzony przez RCL

11-06-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
projekt po Radzie Ministrów

04-06-2007 PROJEKT USTAWY o sieci szpitali
tekst po Komitecie Rady Ministrów

01-06-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
tekst przekazany na Radę Ministrów

01-06-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o izbach lekarskich Przekazany na Komitet Rady Ministrów

31-05-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 30 maja 2007 r.

31-05-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
skierowany pod obrady Komitetu Europejskiego Rady Ministrów

30-05-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia uchylające rozporządzenie w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 28 maja 2007 roku

30-05-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 28 maja 2007 roku

25-05-2007 Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty
tekst ustawy skierowany pod obrady Komitetu Europejskiego Rady Ministrów

25-05-2007 Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat za doprowadzenie dokumentacji produktu leczniczego do zgodności z wymaganiami Prawa farmaceutycznego
projekt przekazany do Rządowego Centrum Legislacji

25-05-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych oraz sposobu dostarczania tych produktów leczniczych do odbiorców
projekt przekazany do Rządowego Centrum Legislacji

23-05-2007 Prrojekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 maja 2007 roku

22-05-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych
przekazany na Radę Ministrów

22-05-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
przekazany na Radę Ministrów

18-05-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 18 maja 2007 roku

18-05-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 16 maja 2007 roku

18-05-2007 PROJEKT USTAWY o sieci szpitali
tekst przekazany pod obrady Komitetu Rady Ministrów

17-05-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badania czytelności ulotki

17-05-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia jednolitych procedur postępowania w związku z wystąpieniem zakażeń meningokokowych w województwie opolskim i śląskim
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 16 maja 2007 roku

15-05-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie algorytmu podziału środków na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego pomiędzy poszczególne województwa
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 11 maja 2007 roku

10-05-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów oraz sposobu zwrotu tych kosztów
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 maja 2007 roku

09-05-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych
przekazany na Komitet Rady Ministrów

09-05-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 27 kwietnia 2007 roku

08-05-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 maja 2007 roku

08-05-2007 PROJEKT USTAWY o zawodzie farmaceuty
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 maja 2007 roku

07-05-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 30 kwietnia 2007 roku

30-04-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
przekazany do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów

30-04-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru wytwórców substancji czynnych, które maja zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych weterynaryjnych mających właściwości anaboliczne, przeciwzakaźne, przeciwpasożytniecze, przeciwzapalne, hormonalne lub psychotropowe
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 27kwietnia 2007 roku

26-04-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 26 kwietnia 2007 roku

26-04-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu i trybu postępowania w procedurze wyjaśniającej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 26 kwietnia 2007 roku

23-04-2007 Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat za doprowadzenie dokumentacji produktu leczniczego do zgodności z wymaganiami Prawa farmaceutycznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 20 kwietnia 2007 roku

23-04-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych oraz sposobu dostarczania tych produktów leczniczych do odbiorców
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 20 kwietnia 2007 roku

20-04-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
Projekt przekazany do Rady Ministrów w dniu 19.04.2007 r.

18-04-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym
tekst projektu po konferencji uzgodnieniowej

18-04-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 kwietnia 2007 roku

16-04-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1, a także szczegółowego trybu i warunków ich przechowywania oraz niszczenia
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 13 kwietnia 2007 roku

13-04-2007 Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 13 kwietnia 2007 roku

13-04-2007 Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 kwietnia 2007 roku

13-04-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, okoliczności dokonywania zgłoszeń oraz trybu ich przekazywania
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 kwietnia 2007 roku

13-04-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich
tekst projektu po uzgodnieniach zewnętrznych

11-04-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
ponownie przekazany do uzgodnień
zewnętrznych w dniu 10 kwietnia 2007 roku

10-04-2007 PROJEKT USTAWY o nadaniu Akademii Medycznej w Warszawie nazwy „Warszawski Uniwersytet Medyczny”
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 kwietnia 2007 roku

10-04-2007 PROJEKT USTAWY o nadaniu Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie nazwy „Uniwersytet Medyczny w Lublinie”
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 kwietnia 2007 roku

10-04-2007 PROJAKT USTAWY o nadaniu Akademii Medycznej w Białymstoku nazwy „Uniwersytet Medyczny w Białymstoku”
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 kwietnia 2007 roku

10-04-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw
tekst przekazany w dniu 30 marca 2007 r.
na posiedzenie Rady Ministrów

07-04-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów
ponownie przekazany do uzgodnień zewnętrznych
6 kwietnia 2007 r.

05-04-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
Przekazany na Komitet Rady Ministrów.
Projekt będzie rozpatrywany przez KRM 11.04.2007 r

02-04-2007 Projekt rozporządzenia MInistra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 kwietnia 2007 roku

30-03-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 30 marca 2007 roku

28-03-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego, koniecznego do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 marca 2007 roku

27-03-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia jednolitych procedur postępowania w związku z wystąpieniem zakażeń meningokokowych na obszarze mista Brzeg i powiatu brzeskiego w województwie opolskim
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
27 marca 2007 r.

27-03-2007 PROJEKT USTAWY o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
tekst przyjęty przez Komitet Rady Ministrów

27-03-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
Przekazany na Komitet Rady Ministrów.
Projekt będzie rozpatrywany przez KRM w dniu 30.03.2007 r.

26-03-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
tekst przekazany na posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów które odbędzie się 29 marca 2007 r.

23-03-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw
tekst przekazany do Komitetu Stałego Rady Ministrów

22-03-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków napromieniania środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych składników żywności, które mogą być poddane działaniu promieniowania jonizującego, ich wykazów, maksymalnych dawek napromieniania oraz wymagań w zakresie znakowania i wprowadzania do obrotu
rozporzadzenie podpisane przez Ministra Zdrowia
(Dz.U.06.144.1049)→ opublikowane 11 sierpnia 2006 roku
projekt zamieszczony w zwiazku z zaleceniami pokontrolnymi

20-03-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba wykwalifikowana odpowiedzialna za jakość i kontrolę serii produktu leczniczego przed wprowadzeniem na rynek
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 16 marca 2007 roku

19-03-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 16 marca 2007 roku

16-03-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 marca 2007 roku

15-03-2007 Projekt rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych
przekazane do Rządowego Centrum Legislacji o zwolnienie z Komisji Prawniczej

15-03-2007 Projekt rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych
przekazane do Rządowego Centrum Legislacji o zwolnienie z Komisji Prawniczej

15-03-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego produktu leczniczego oraz o wydanie przez komisję bioetyczną opinii o badaniu klinicznym produktu leczniczego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 marca 2007 roku

13-03-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o izbach lekarskich
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 marca 2007 roku

12-03-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
przekazany do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów

12-03-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii tekst ustawy przekazany pod obrady Rady Ministrów
→ w dniu 13 marca 2007 r.

08-03-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 6 marca 2007 roku

08-03-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 6 marca 2007 roku

08-03-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 6 marca 2007 roku

08-03-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 6 marca 2007 roku

08-03-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 6 marca 2007 roku

08-03-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 6 marca 2007 roku

07-03-2007 PROJEKT USTAWY o sieci szpitali ⇒ WERSJA ZMIENIONA
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 marca 2007 roku

07-03-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie optymalnej liczby łóżek
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 marca 2007 roku

07-03-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia sprawie wzoru ankiety dla szpitali w sieci, szczegółowego sposobu monitorowania poziomu jakości w szpitalach oraz wzoru arkusza oceny szpitala
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 marca 2007 roku

07-03-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie monitorowania i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitali włączonych do sieci szpitali
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 marca 2007 roku

07-03-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie regulaminu Regionalnej Rady do Spraw Szpitali
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 marca 2007 roku

07-03-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie regulaminu Krajowej Rady do Spraw Szpitali
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 marca 2007 roku

06-03-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 marca 2007 roku

06-03-2007 PROJEKT USTAWY o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
przekazany do rozpatrzenia przez
Komitet Rady Ministrów 7 marca 2007 r.

05-03-2007 Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 marca 2007 roku

01-03-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
tekst projektu przekazany do Rządowego Centrum Legislacji

01-03-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie algorytmu podziału środków na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego pomiędzy poszczególne województwa
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 1 marca 2007 roku

01-03-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych
przekazany do Rządowego Centrum Legislacji

28-02-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 28 lutego 2007 roku

27-02-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 27 lutego 2007 roku

27-02-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 27 lutego 2007 roku

23-02-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania i procedur medycznych z zakresu opieki paliatywno-hospicyjnej w zakładach opieki zdrowotnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 lutego 2007 roku

14-02-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 14 lutego 2007 roku

13-02-2007 Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru produktów wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako środki spożywcze, wzoru powiadomienia oraz metod obliczania kosztów związanych z wydaniem opinii o tych produktach
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 13 lutego 2007 roku

09-02-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 9 lutego 2007 r.

05-02-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 lutego 2007 r.

01-02-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 1 lutego 2007 r.

31-01-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 31 stycznia 2007 r.

31-01-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy
tekst przekazany pod obrady Rady Ministrów

30-01-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
tekst po uzgodnieniach zewnętrznych

30-01-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie koniecznego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza stomatologa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 27 stycznia 2007 r.

30-01-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne
tekst po uzgodnieniach zewnętrznych

30-01-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
tekst po uzgodnieniach zewnętrznych

30-01-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
tekst po uzgodnieniach zewnętrznych

30-01-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
tekst po uzgodnieniach zewnętrznych

22-01-2007 Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 stycznia 2007 roku

19-01-2007 PROJEKT USTAWY o niektórych zawodach medycznych
tekst przekazany w dniu 19 stycznia 2007r.
pod obrady Rady Ministrów

12-01-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
tekst po konsultacjach społecznych

12-01-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz sposobu oznakowania jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, centrum powiadamiania ratunkowego, a także sposobu oznakowania i wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego
tekst po konsultacjach społecznych

10-01-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
tekst skierowany 9 stycznia 2007 r.
przekazany do Departamentu Współpracy Międzynarodowej celem przekazania do rozpatrzenia przez KERM

05-01-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 stycznia 2007 roku

05-01-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 stycznia 2007 roku

05-01-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 stycznia 2007 roku

05-01-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 stycznia 2007 roku

04-01-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych
projek przekazany do uzgodnień zewnętrznych
wrzesień 2006

03-01-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 6 grudnia 2006 roku

03-01-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie napromieniania żywności promieniowaniem jonizującym
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 6 grudnia 2006 roku

02-01-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności
tekst po konsultacjach społecznych

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-01-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7967 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.