nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Program prac legislacyjnych 
 

Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowiazmiana
Zarządzenie Nr 6 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 6 maja 2006 roku

ZARZĄDZENIE Nr 2
DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ZDROWIA

z dnia 14 marca 2006 r.
w sprawie sposobu postępowania pracowników Ministerstwa Zdrowia wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej


Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa:
1) sposób postępowania pracowników Ministerstwa Zdrowia wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące:
a) zawodową działalność lobbingową oraz
b) czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej bez wpisu do rejestru;
2) sposób dokumentowania podejmowanych kontaktów przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej z pracownikami Ministerstwa Zdrowia.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu mowa jest o:
1) komórce koordynującej – należy przez to rozumieć Biuro Ministra;
2) komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć departamenty i biura Ministerstwa Zdrowia;
3) podmiocie – należy przez to rozumieć podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej;
4) Dyrektorze Generalnym - należy przez to rozumieć Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia;
5) Ministerstwie – należy przez to rozumieć Ministerstwo Zdrowia;

§ 3.

Wystąpienia podmiotów kierowane do Ministerstwa mogą mieć formę:
1) pisemnego wniosku o podjęcie określonej inicjatywy legislacyjnej;
2) propozycji spotkania w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej prawnie lub wymagającej takiej regulacji;
3) zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem aktu normatywnego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414);
4) rozmów telefonicznych.

§ 4.

1. Osobami uprawnionymi ze strony Ministerstwa do rozpatrywania wystąpień, o których mowa w § 3, są:
1) Minister Zdrowia;
2) Sekretarz Stanu;
3) Podsekretarze Stanu;
4) Dyrektor Generalny;
5) dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa.
2. Osoba wymieniona w ust. 1, może upoważnić na piśmie, do rozpatrywania wystąpień, o których mowa w § 3, pracownika właściwej komórki organizacyjnej.

§ 5.

1. Po wpływie wystąpienia, o którym mowa w § 3 pkt 1 i 3, do Ministerstwa wystąpienie jest przesyłane przez Kancelarię Ministerstwa Zdrowia do komórki koordynującej.
2. W przypadku wystąpienia, o którym mowa w § 3 pkt 2, skierowanego do komórki organizacyjnej, komórka ta niezwłocznie kieruje podmiot do komórki koordynującej.
3. Komórka koordynująca dokonuje rejestracji wystąpienia.
4. Wraz z wystąpieniem, za wyjątkiem wystąpienia mającego formę zgłoszenia, o którym mowa w § 3 pkt 3, podmiot doręcza zaświadczenie o wpisie do rejestru oraz pisemne oświadczenie zawierające wskazanie podmiotów, na rzecz których wykonuje tę działalność.
5. W przypadku braku doręczenia zaświadczenia i oświadczenia, o których mowa w ust. 4, komórka koordynująca niezwłocznie występuje do podmiotu o uzupełnienie braków w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
6. W przypadku wystąpienia mającego formę zgłoszenia, o którym mowa w § 3 pkt 3 stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414).

§ 6.

Komórka koordynująca przekazuje niezwłocznie do Biura Prasy i Promocji informację o każdym wystąpieniu i innym działaniu podejmowanym w Ministerstwie przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową, wraz ze wskazaniem oczekiwanego przez te podmioty sposobu rozstrzygnięcia w celu udostępnienia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7.

1. W przypadku stwierdzenia, że czynności wchodzące w zakres zawodowej działalności lobbingowej są wykonywane przez podmiot niewpisany do rejestru, komórka koordynująca niezwłocznie przygotowuje projekt pisma Ministra Zdrowia w tej sprawie do ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
2. W przypadku określonym w ust. 1 wystąpienie podmiotu traktuje się jak wniosek w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że ma ono formę zgłoszenia, o którym mowa w § 3 pkt 3.

§ 8.

1. Wystąpienie, wymagające udzielenia podmiotowi pisemnej odpowiedzi, przekazywane jest przez komórkę koordynującą do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych w celu ich rozpatrzenia oraz do wiadomości Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia.
2. Po udzieleniu podmiotowi pisemnej odpowiedzi przez komórkę organizacyjną, komórka ta przekazuje jej kopię do wiadomości komórki koordynującej, Dyrektora Generalnego oraz Departamentu Prawnego.

§ 9.

1. W przypadku wystąpienia, o którym mowa w § 3 pkt 2, komórka koordynująca w uzgodnieniu z osobami, określonymi w § 4, przygotowuje harmonogram przyjęć, zwany dalej „harmonogramem”.
2. Zmiana harmonogramu jest dokonywana przez komórkę koordynującą na podstawie wniosków przekazanych przez sekretariaty:
1) Ministra Zdrowia;
2) Sekretarza Stanu;
3) Podsekretarzy Stanu;
4) Dyrektora Generalnego,
- w okresach miesięcznych.
3. Przyjęcia podmiotów odbywają się w miejscu wskazanym przez komórkę koordynującą oraz w dniach pracy urzędu, w godzinach 8.30 – 16.00.
4. Informacje o dniach i godzinach przyjęć umieszcza się w widocznym miejscu, przy wejściu do siedziby Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa.
5. Przyjmowanie podmiotów przez osoby wymienione w § 4 odbywa się w obecności pracownika komórki koordynującej.
6. W razie braku możliwości przyjęcia podmiotu przez osoby wymienione w § 4, w określonym w harmonogramie terminie, sekretariat właściwej komórki organizacyjnej informuje o tym komórkę koordynującą.
7. Komórka koordynująca ustala w porozumieniu z właściwym sekretariatem zastępstwo do przyjęcia podmiotów w celu zapewnienia płynności ich przyjmowania.

§ 10.

1. Ze spotkania z podmiotem pracownik, o którym mowa w § 9 ust. 5, sporządza notatkę służbową, którą przekazuje do wiadomości swojemu bezpośredniemu przełożonemu oraz Dyrektorowi Generalnemu.
2. Notatka służbowa zawiera, w szczególności:
1) datę spotkania;
2) imiona i nazwiska osób obecnych na spotkaniu, w tym wskazanie podmiotu;
3) określenie form podjętej zawodowej działalności podmiotu wraz ze wskazaniem, czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów, czy też na występowaniu przeciwko tym projektom;
4) podpis pracownika sporządzającego notatkę.
3. Notatka jest udostępniana osobom obecnym na spotkaniu.

§ 11.

1. W przypadku rozmowy telefonicznej podmiotu z osobami wymienionymi w § 4, a także z innymi pracownikami Ministerstwa, osoby te informują podmiot o obowiązujących w Ministerstwie zasadach postępowania wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.
2. Z przeprowadzonej rozmowy pracownik sporządza notatkę służbową, którą następnie przekazuje bezpośredniemu przełożonemu.
3. Notatka, o której mowa w ust. 2, jest przekazywana do wiadomości komórki koordynującej i Dyrektora Generalnego.

§ 12.

1. Komórka koordynująca prowadzi rejestr wystąpień podmiotów oraz dokumentacji powstałej w wyniku takich kontaktów, w tym również na podstawie informacji przekazanych przez komórki organizacyjne.
2. Rejestr wystąpień powinien zawierać w szczególności:
1) imię i nazwisko albo firmę podmiotu;
2) wzmiankę o zaświadczeniu o wpisie do rejestru oraz pisemnym oświadczeniu zawierającym wskazanie podmiotów, na rzecz których wykonuje działalność;
3) termin i formę wystąpienia;
4) informację, jakiego projektu aktu normatywnego dotyczyło wystąpienie;
5) informację, jaki jest oczekiwany przez podmiot sposób rozstrzygnięcia sprawy;
6) rodzaj dokumentacji, dotyczącej sprawy, złożonej przez podmiot;
7) sposób załatwienia sprawy;
8) określenie wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa w danej sprawie.
3. Komórki organizacyjne są zobowiązane do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1.

§ 13.

1. Komórka koordynująca opracowuje raz w roku, do końca lutego, informację o działaniach podejmowanych wobec Ministerstwa w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) określenie spraw, w których zawodowa działalność lobbingowa była podejmowana;
2) wskazanie podmiotów, które wykonywały zawodową działalność lobbingową;
3) określenie form podjętej zawodowej działalności lobbingowej, wraz ze wskazaniem, czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów aktów normatywnych opracowanych w Ministerstwie, czy też na występowaniu przeciwko tym projektom;
4) określenie wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa w danej sprawie.
3. Informację, o której mowa w ust. 1, zatwierdza Dyrektor Generalny.
4. Dyrektor Generalny przekazuje informację, o której mowa w ust. 1, do wiadomości Ministra Zdrowia, Sekretarz Stanu oraz Podsekretarzy Stanu.
5. Informację, o której mowa w ust. 1, podlega niezwłocznie udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja jest przekazywana do Biuletynu Informacji Publicznej przez Biuro Prasy i Promocji.

§ 14.

Komórka koordynująca kontroluje terminowe rozpatrywanie zgłoszeń przez komórki organizacyjne oraz podejmuje bezpośrednie czynności, zapewniając zachowanie obowiązujących terminów.

§ 15.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
Ministerstwa Zdrowia

Wojciech Kutyła

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-03-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 10297 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.