nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Program prac legislacyjnych 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami- Tabela korelacjiPrzekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 26 sierpnia 2010 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 13 września 2010 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
a.pietruszka@mz.gov.pl
lub
m.skomorowska@mz.gov.plROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia …………………. 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami2)Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 2, poz. 15) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 w ust. 4:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) kierowców podlegających badaniom lekarskim, o których mowa w art. 39j ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.4));”,
b) dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) osoby posiadającej prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, B+E, T, kierującej pojazdem w ramach obowiązków służbowych.”;
2) po § 8 dodaje się § 8a i 8b w brzmieniu:
„§ 8a. Sposób oceny stanu zdrowia osoby chorej na cukrzycę w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami określa załącznik nr 4a do rozporządzenia.
8b. Sposób oceny stanu zdrowia osoby chorej na padaczkę w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami określa załącznik nr 4b do rozporządzenia.”;
3) w § 12 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej;”;
4) w § 14 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Gdański Uniwersytet Medyczny – Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej;”;
5) § 18 otrzymuje brzmienie:
㤠18.
1. Ustala się maksymalne stawki opłat za badania:
1) osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, T, B+E – 20% minimalnego wynagrodzenia określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
2) osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E, pozwolenie do kierowania tramwajem, kandydatów na instruktorów lub egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierowców podlegających kontrolnym badaniom lekarskim – 25% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;
3) osób, o których mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2-5 ustawy oraz osób badanych w trybie odwoławczym – 30% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.
2. Stawki opłat ustalone w sposób określony w ust. 1 obejmują koszty badań, o których mowa w § 4, z wyjątkiem badań pomocniczych i konsultacji specjalistycznych, o których mowa w § 4 ust. 3.”;
6) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
7) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
8) dodaje się załącznik nr 4a i 4b w brzmieniu określonym odpowiednio w załączniku nr 3 i 4 do niniejszego rozporządzenia;
9) w załączniku nr 5 do rozporządzenia objaśnienie ****) otrzymuje brzmienie:
„****) Wpisać właściwe kody i subkody ograniczeń w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami ze względu na stan zdrowia, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.). Kody należy oddzielać znakiem "/".”;
10) w załączniku nr 9 do rozporządzenia w ust. 5 „Badanie narządu słuchu i równowagi” w części „Badanie narządu równowagi” wyrazy „Próba Flecka” zastępuje się wyrazami „Próba Unterbergera”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIAW POROZUMIENIU:
Minister Infrastruktury
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Minister Obrony Narodowej1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia Dyrektywy Komisji 2009/112/WE z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniającej Dyrektywę Rady 91/439/EWG w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 223 z 26.08.2009 r. s. 26) oraz Dyrektywy Komisji 09/113/WE z dnia 25 08 2009 r. zmieniającej Dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 223 z 6.08.2009 r. s.31).
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246 i Nr 122, poz. 827.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 43, poz. 246.
Uzasadnienie


Celem nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 2, poz. 15) jest implementacja niektórych postanowień zawartych w Dyrektywie Komisji 2009/112/WE z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniającej Dyrektywę Rady 91/439/EWG w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 237 z 24 08 1991 s. 1) oraz Dyrektywie Komisji 2009/113/WE z dnia 25 08 2009 r. zmieniającej Dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006 s.18).
Przepisy obu dyrektyw wprowadzają minimalne wymagania dla osób ubiegających się bądź posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami. W dyrektywach określono czynniki medyczne wpływające na zdolność do kierowania pojazdami, wśród których wskazano wzrok, cukrzycę i padaczkę.
Do rozporządzenia dodano dwa nowe przepisy § 8a i 8b, regulujące sposób oceny stanu zdrowia osoby chorującej odpowiednio na cukrzycę oraz padaczkę, w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Sposób oceny stanu zdrowia osób chorujących na ww. choroby został szczegółowo określony w załączniku nr 4a i załączniku nr 4b do niniejszego rozporządzenia.
W projekcie zdefiniowano pojęcie ciężkiej hipoglikemii, nawracającej ciężkiej hipoglikemii, nieświadomości hipoglikemii, a także określono wymagania dla osób posiadających lub ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, do których należą: przedstawienie opinii specjalisty diabetologa, przeprowadzanie regularnych kontrolnych badań lekarskich, właściwych dla każdego przypadku, wykazanie świadomości ryzyka hipoglikemii i zagrożeń z nią związanych, regularne monitorowanie stężenia glukozy we krwi, udokumentowanie kontroli nad przebiegiem choroby przez lekarza prowadzącego.
Zdefiniowano również pojęcia padaczka oraz inna utrata przytomności.
Ponadto wprowadzono przepis, zgodnie z którym uprawiony lekarz, który stwierdził przypadek wystąpienia epizodu ciężkiej hipoglikemii bądź napadu o symptomatologii padaczkowej lub podejrzenie albo istnienie padaczki, niezależnie od okoliczności, powinien o tym powiadomić organ wydający prawo jazdy w celu oceny predyspozycji zdrowotnych do kierowania pojazdami.
W projekcie rozporządzenia określono wymagania dla osoby przyjmującej leki przeciwpadaczkowe oraz dla osoby, która odstawiła leczenie.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do kierowania pojazdami jest wystąpienie napadu padaczkowego w ciągu ostatnich dwóch lat choroby. Ponowne ubieganie się o uprawnienia do kierowania pojazdami albo przedłużenie okresu jego ważności możliwe jest po przedstawieniu opinii neurologicznej, potwierdzającej brak napadów padaczkowych w ciągu ostatnich dwóch lat leczenia. Po tym okresie wyżej wymienione osoby podlegać będą badaniom kontrolnym co pół roku przez okres dwóch lat, następnie co rok przez kolejne 3 lata, a potem w zależności od wskazań lekarskich.
Osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania samochodem ciężarowym, autobusem lub tramwajem, bądź o świadectwo kwalifikacji zawodowej, u których kiedykolwiek rozpoznano padaczkę lub wystąpił napad o symptomatologii padaczkowej nie mogą być uznane za zdolne do kierowania pojazdami.
Należy zauważyć, że dyrektywy wskazując minimalne wymagania dotyczące zdolności do kierowania pojazdami zezwalają państwom członkowskim na wprowadzenie norm bardziej rygorystycznych niż określone w załączniku nr III pkt 5 dyrektywy 2006/126/WE.
Oprócz wdrożenia wskazanej dyrektywy, przedmiotowa nowelizacja ma na celu zmianę załącznika nr 2, m.in. poprzez:
- ujednolicenie kryteriów badania wstępnego i okresowego u osób posiadających prawo jazdy kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E, oraz osób posiadających pozwolenie do kierowania tramwajem,
- wprowadzenie kryterium słuchu prawidłowego w audiometrii tonalnej na podstawie rekomendacji WHO,
- nieuwzględniania, w przypadku zachowanej wydolności socjalnej słuchu, ocenionej na podstawie rozumienia szeptu, ubytków słuchu związanych z wiekiem (w zakresie powyżej 3 kHz),
- zastąpienie przy badaniu narządu równowagi próby Flecka (zależnej od np. współistniejącej patologii narządu ruchu) na próbę Unterbergera, która w sposób bardziej obiektywny ocenia sprawność statyczno-dynamiczną układu równowagi.
Ponadto proponuje się zmianę sposobu ustalania opłat za badania lekarskie poprzez odstąpienie od stawek kwotowych i odniesienie do minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, podobnie jak ma to miejsce w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz. U. Nr 79, poz. 898, z późn. zm.).
Przedmiotowa nowelizacja ma na celu również sprostowanie błędnego oznaczenia umieszczonego w objaśnieniach do załącznika nr 5 do rozporządzenia, w którym przywołano załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 150, poz. 1679). Należy zauważyć, że przywołany akt wykonawczy został zastąpiony rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 89, poz. 855, z 2007 r. Nr 197, poz. 1435 oraz z 2008 r. Nr 215, poz. 1361).
Ponadto w § 12 ust. 3 pkt 3 zastąpiono nazwę Akademia Medyczna w Gdańsku Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej nazwą Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, a w § 14 ust. 4 pkt 3 nazwę Akademia Medyczna w Gdańsku - Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej nazwą Gdański Uniwersytet Medyczny – Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej.

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.

Projektowane rozporządzenie nie jest objęte notyfikacją norm i aktów prawnych – projekt nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które oddziałuje projekt aktu prawnego
Przedmiotowy projekt rozporządzenia będzie miał wpływ na kierowców oraz osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz pracodawców zatrudniających kierowców zawodowych. Przepisy niniejszego rozporządzenia spowodują wzrost obciążenia finansowego dla pracodawców, osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

2. Konsultacje społeczne
Równolegle z uzgodnieniami międzyresortowymi, projekt zostanie przesłany do zaopiniowania w szczególności:
1) Instytutowi Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi;
2) Instytutowi Medycyny Wsi w Lublinie;
3) Instytutowi Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu;
4) Uniwersyteckiemu Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej;
5) Wojskowemu Instytutowi Medycyny Lotniczej w Warszawie;
6) Centrum Naukowemu Medycyny Kolejowej w Warszawie;
7) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych;
8) Forum Związków Zawodowych;
9) Stowarzyszeniu Psychologów Transportu w Polsce;
10) Stowarzyszeniu Psychologów Praktyków;
11) NSZZ „Solidarność”;
12) Naczelnej Izbie Lekarskiej;
13) „Porozumieniu Zielonogórskiemu” Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia;
14) Konfederacji Pracodawców Polskich;
15) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „LEWIATAN”;
16) Business Centre Club;
17) Krajowej Izbie Gospodarczej;
18) Konsultantowi Krajowemu w dziedzinie medycyny pracy;
19) Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów;
20) Stowarzyszenia Instruktorów Nauki Jazdy;
21) Instytutowi Transportu Samochodowego w Warszawie.
Ponadto został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337). Wyniki konsultacji zostaną omówione po ich zakończeniu.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Wejście w życie rozporządzenia nie ma wpływu na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

4. Wpływ regulacji na ochronę zdrowia ludności
Postanowienia projektu rozporządzenia mają przede wszystkim przyczynić się poprzez zwiększenie liczby badań do podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

5. Wpływ regulacji na rynek pracy
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

6. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

7. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

8. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej
Projekt rozporządzenia jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-08-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 14497 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2018 © by Ministerstwo Zdrowia.