nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Program prac legislacyjnych 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich zawodnikom oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego7.02.2011 Uwagi zgłoszone podczas konsultacji zewnętrznychPrzekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 listopada 2010 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 1 grudnia 2010 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
w.szelachowska@mz.gov.pl
Projekt z dnia 25 października 2010 r.ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia ................................ 2010 r.
w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich zawodnikom oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego


Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 oraz Nr 151, poz. 1014) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy, zwana dalej „zawodnikiem”, podlega ogólnym badaniom lekarskim oraz badaniom specjalistycznym i diagnostycznym w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, zwane dalej „orzeczeniem”.
2. Orzeczenie wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, a w odniesieniu do zawodników niepełnosprawnych orzeczenie może wydać także lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

§ 2.

1. Badania specjalistyczne i diagnostyczne, o których mowa w § 1 ust. 1, obejmują:
1) pomiary antropometryczne;
2) badanie ortopedyczne;
3) przegląd stomatologiczny;
4) badanie elektrokardiograficzne;
5) badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu;
6) badanie odczynu opadania krwinek;
7) badanie morfologii krwi obwodowej z wzorem odsetkowym;
8) oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi;
9) konsultację laryngologiczną;
10) konsultację okulistyczną;
11) badanie radiologiczne klatki piersiowej;
120 konsultację neurologiczną;
13) badanie elektroencefalograficzne;
14) badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa;
15) badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa;
16) badanie spirometryczne.
2. Badania lekarskie, o których mowa w ust. 1 pkt 12 i 13, przeprowadza się u zawodników uprawiających sporty i sztuki walki oraz kick-boxing.
3. Badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, przeprowadza się u zawodników uprawiających zapasy w stylu klasycznym, w stylu wolnym lub judo.
4. Badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, przeprowadza się zawodników uprawiających podnoszenie ciężarów.
5. Badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 1 pkt 16, przeprowadza się u zawodników uprawiających płetwonurkowanie.

§ 3.

Lekarz, o którym mowa w § 1 ust. 2, może zlecić dodatkowo wykonanie innych niezbędnych badań wynikających z oceny stanu zdrowia zawodnika ubiegającego się o wydawanie orzeczenia.

§ 4.

1. Zawodnik, który nie zgadza się z treścią orzeczenia, może wystąpić w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się orzeczenie oraz kopię dokumentacji medycznej dotyczącej przeprowadzonych badań.
3. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej w Warszawie.
4. Badanie, o którym mowa w ust. 1, powinno być przeprowadzone w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Ustalone na jego podstawie orzeczenie jest ostateczne.

§ 5.

Zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania określonej dyscypliny sportu wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).

MINISTER ZDROWIA


w porozumieniu:
MINISTER SPORTU I TURYSTYKI

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 3 października 2006 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zaświadczeń lekarskich, a także rodzaju niezbędnych badań lekarskich dla osób ubiegających się o przyznanie licencji zawodnika lub licencji trenera (Dz. U. Nr 189, poz. 1396), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 91 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
UZASADNIENIE


Przedmiotowe rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), upoważniającego ministra właściwego do spraw zdrowia, do określenia w drodze rozporządzenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej, kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polskie związki sportowe oraz zakres wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania przez zawodników tych orzeczeń uwzględniając specyfikę współzawodnictwa sportowego.

W dotychczasowym stanie prawnym, problematykę tę reguluje rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 3 października 2006 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zaświadczeń lekarskich, a także rodzaju niezbędnych badań lekarskich dla osób ubiegających się o przyznanie licencji zawodnika lub licencji trenera (Dz. U. 189, poz. 1396), które na mocy art. 91 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, obowiązuje do dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, nie dłużej jednak niż 2 lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do dnia 17 października 2012 r.

W porównaniu z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem, w projekcie rozporządzenia nie uwzględniono zakresu koniecznych badań lekarskich, którym powinni być poddawani trenerzy.

Przedmiotowa regulacja będzie skutkowała zapewnieniem możliwości orzekania o zdolności do uprawiania sportu zawodnikom. W regulacji odniesiono się w sposób szczególny do orzekania w zakresie: sportów i sztuk walki oraz kick-boxingu, zapasów w stylu klasycznym, w stylu wolnym lub judo, podnoszeniu ciężarów, płetwonurkowaniu.

W przypadku, gdy zawodnik nie będzie zgadzał się z otrzymanym orzeczeniem, będzie przysługiwało mu uprawnienie do złożenia wniosku o przeprowadzenie ponownego badania. Badanie to będzie przeprowadzał lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej w Warszawie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku zawodnika. Na podstawie przeprowadzonego badania powyższy lekarz wyda orzeczenie, które będzie ostateczne.

Przedmiotowa regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.

Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
Ocena skutków regulacji


1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja
Projektowane rozporządzenie będzie oddziaływało na:
1) zawodników ubiegających się o orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polskie związki sportowe;
2) lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym.

2. Konsultacje społeczne
Równolegle do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia będzie przesłany do konsultacji społecznych następującym podmiotom:
1) Naczelna Rada Aptekarska;
2) Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych;
3) Sekretariat Ochrony Zdrowia KK NSZZ „Solidarność”;
4) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
5) Forum Związków Zawodowych;
6) Naczelna Rada Lekarska;
7) Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych;
8) Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej;
9) Krajowy Konsultant w dziedzinie medycyny sportowej;
10) Krajowy Konsultant w dziedzinie rehabilitacji medycznej;
11) Konfederacja Pracodawców Polskich;
12) Polska Konfederacja Pracodawców Polskich;
13) Business Centre Club;
14) Krajowa Izba Gospodarcza;
15) Związek Województw Polskich;
16) Związek Powiatów Polskich;
17) Porozumienie Zielonogórskie;
18) Polski Komitet Olimpijski;
19) Polski Związek Paraolimpijskim;
20) Akademicki Związek Sportowy;
21) Aeroklub Polski;
22) Polski Związek Akrobatyki Sportowej;
23) Polski Związek Alpinizmu;
24) Polski Związek Badmintona;
25) Polski Związek Baseballu i Softballu;
26) Polski Związek Biathlonu;
27) Polski Związek Biegu na Orientację;
28) Polski Związek Bilardowy;
29) Polski Związek Bokserski;
30) Polski Związek Brydża Sportowego;
31) Polski Związek Curlingu;
32) Polski Związek Gimnastyczny;
33) Polski Związek Golfa;
34) Polski Związek Hokeja na Lodzie;
35) Polski Związek Hokeja na Trawie;
36) Polski Związek Jeździecki;
37) Polski Związek Ju-Jitsu;
38) Polski Związek Judo;
39) Polski Związek Kajakowy;
40) Polski Związek Karate;
41) Polski Związek Karate Fudokan;
42) Polski Związek Karate Tradycyjnego;
43) Polski Związek Kendo;
44) Polski Związek Kick-Boxingu;
45) Polski Związek Kolarski;
46) Polski Związek Koszykówki;
47) Polski Związek Kręglarski;
48) Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego;
49) Polski Związek Lekkiej Atletyki;
50) Polski Związek Łuczniczy;
51) Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego;
52) Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego;
53) Polski Związek Motorowy;
54) Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego;
55) Polski Związek Narciarski;
56) Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego;
57) Polski Związek Piłki Nożnej;
58) Związek Piłki Ręcznej w Polsce;
59) Polski Związek Piłki Siatkowej;
60) Polski Związek Płetwonurkowania;
61) Polski Związek Pływacki;
62) Polski Związek Podnoszenia Ciężarów;
63) Polski Związek Psich Zaprzęgów;
64) Polski Związek Radioorientacji Sportowej;
65) Polski Związek Rugby;
66) Polski Związek Skibobowy;
67) Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego;
68) Polski Związek Snowboardu;
69) Polski Związek Sportów Saneczkowych;
70) Polski Związek Sportów Wrotkarskich;
71) Polski Związek Strzelectwa Sportowego;
72) Polski Związek Sumo;
73) Polski Związek Szachowy;
74) Polski Związek Szermierczy;
75) Polski Związek Taekwondo-Do;
76) Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego;
77) Polski Związek Tańca Sportowego;
78) Polski Związek Tenisa Stołowego;
79) Polski Związek Tenisowy;
80) Polski Związek Towarzystw Wioślarskich;
81) Polski Związek Triatlonu;
82) Polski Związek Unihokeja;
83) Polski Związek Warcabowy;
84) Polski Związek Wędkarski;
85) Polski Związek Wu Shu;
86) Polski Związek Zapaśniczy;
87) Polski Związek Żeglarski.

Projekt będzie zamieszczony na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia, w tym:
w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 Nr 42, poz.337).

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na budżet państwa, ani budżety jednostek samorządu terytorialnego.

4. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Projektowane regulacje nie będą miały wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

5. Wpływ regulacji na rynek pracy
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na rynek pracy.

6. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

7. Wpływ regulacji na zdrowie ludzi
Projektowana regulacja będzie miała pozytywny wpływ na zdrowie zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polskie związki sportowe poprzez zapewnienie badań lekarskich w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym współzawodnictwie.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-11-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6323 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.